ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mildly

M AY1 L D L IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mildly-, *mildly*, mild
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mildly[ADV] อย่างเบาๆ, See also: อย่างอ่อนๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mildlyHe has too many interests, to put it mildly.
mildlyI was mildly disappointed.
mildlyThat's putting it mildly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวยริน[ADV] gently, See also: mildly, lightly, nice and cool, Example: ดอกราตรีส่งกลิ่นรวยรินยามค่ำคืน
แกงจืด[N] soup, See also: mildly seasoned soup, Example: แกงจืดเป็นอาหารอ่อนที่มีประโยชน์ต่อคนไข้, Thai definition: กับข้าวที่เป็นปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกงจืด[n. exp.] (kaēng jeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup   FR: soupe claire [f] ; soupe de légumes [f]
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself   
รวยริน[adv.] (rūayrin) EN: gently ; mildly ; lightly ; nice and cool   

CMU English Pronouncing Dictionary
MILDLY    M AY1 L D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mildly    (a) mˈaɪldliː (m ai1 l d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微辣[wēi là, ㄨㄟ ㄌㄚˋ, ] mildly spicy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手柔らか;御手柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly [Add to Longdo]
やんわりと;やんわり[, yanwarito ; yanwari] (adv,vs) softly; mildly; gently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mildly \Mild"ly\, adv.
   In a mild manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mildly
   adv 1: to a moderate degree; "he was mildly interested"
   2: in a gentle manner; "he talked gently to the injured animal"
     [syn: {gently}, {mildly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top