ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silky

S IH1 L K IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silky-, *silky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silky[ADJ] นุ่มเหมือนเส้นไหม, Syn. sleek
silky[ADJ] ปกคลุมด้วยขนนุ่มและลื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silky(ซิล'คี) adj. คล้ายไหม,ลื่น นิ่ม และมันวาว,มีขนนิ่ม., See also: silkily adv. silkiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
silky(adj) นิ่ม,เหมือนไหม,มันวาว,ลื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silkyเหมือนไหม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behold my heavenly, silky locks.นั่นแหละ ความล้ำเลิศของฉัน James and the Giant Peach (1996)
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Give me some too! Silky smooth!อย่าพูดนะ บาร์ซี่ ชั้นบอกแกกี่ครั้งแล้วยะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Hold on... Why would guys want silky smooth skin?ยังเคร่งครัดกับบาร์ชี่เหมือนเดิมนะ ยัยบ้าอำนาจ One Piece: Wan pîsu (1999)
You will become as silky smooth as an egg!เจ้าหมวกฟางและคนอื่นถูกจับตัวไปแล้ว One Piece: Wan pîsu (1999)
What's all the noise? What? The Silky Smooth Skin Soap?สองพี่น้องอันตรายนำตัวไปให้เจ้าแล้วใช่ไหม One Piece: Wan pîsu (1999)
Let's follow that hard shot of rock with a silky smooth chaser.มาไล่ล่าสิ่งที่โหดสุดยากนี้ อย่างค่อยเป็นค่อยไปกันเถอะ Crows Zero (2007)
I dig her silky vocals.# เสียงหล่อนนุ่มละมุนจริงๆ The Ten (2007)
He was a little black dog with long silky hair and small black eyes that twinkled merrily on either side of his funny wee nose."มันเป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆ ที่มีขนยาวอ่อนนุ่มสีดำ ดวงตาสีดำเล็กๆ ที่มีประกายแห่งความสุขนั้น... ขนาบอยู่ข้างจมูกเล็กๆ น่ารักของมัน" Inkheart (2008)
Home-brewed to silky perfection.บริจาคน้อยที่สุด จะได้รับน้ำใจตอบแทน 2 ขวดใน 6 เเพ็ค ABQ (2009)
# Silky smooth ## ริมฝีปากหวาน เหมือนลูกกวาด # The Power of Madonna (2010)
I think I speak for all of us when I say it's not that we don't love the idea of spending a week on this silky smooth Adult Contemporary, it's just that, as teens, this isn't the easiest musicหนูขอพูดแทนทุกคนว่า เราไม่ปลื้มที่จะต้องเสียเวลาตลอดสัปดาห์ กับเพลงจืดๆ ชืดๆ แบบ Adult Contemporary Britney/Brittany (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silkyA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.
silkyThen it draws more silky lines across these spokes, leaving a smooth, non-sticky patch in the middle of the web.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนละมุน[ADJ] soft, See also: silky, Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, Ant. แข็งกระด้าง, Example: ผมรวบสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยอ่อนละมุนของหล่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนละมุน[adj.] (øn lamun) EN: soft ; silky   

CMU English Pronouncing Dictionary
SILKY    S IH1 L K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silky    (j) sˈɪlkiː (s i1 l k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seidenglanz {m}silky lustre [Add to Longdo]
seidig; seidenartig {adj} | seidiger | am seidigstensilky | silkier | silkiest [Add to Longdo]
Seidenstar {m} [ornith.]Silky Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]
すべすべ[, subesube] (adj-f) smooth; silky [Add to Longdo]
シルキー[, shiruki-] (adj-na) silky [Add to Longdo]
シルキー・シャーク;シルキーシャーク[, shiruki-. sha-ku ; shiruki-sha-ku] (n) silky shark (Carcharhinus falciformis, species of circumtropical requiem shark) [Add to Longdo]
黒尖鮫[くろとがりざめ;クロトガリザメ, kurotogarizame ; kurotogarizame] (n) (uk) (See シルキー・シャーク) silky shark (Carcharhinus falciformis, species of circumtropical requiem shark) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silky \Silk"y\, a. [Compar. {Silkier}; superl. {Silkiest}.]
   1. Of or pertaining to silk; made of, or resembling, silk;
    silken; silklike; as, a silky luster.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, soft and smooth; as, silky wine.
    [1913 Webster]
 
   3. Covered with soft hairs pressed close to the surface, as a
    leaf; sericeous.
    [1913 Webster]
 
   {Silky oak} (Bot.), a lofty Australian tree ({Grevillea
    robusta}) with silky tomentose lobed or incised leaves. It
    furnishes a valuable timber.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silky
   adj 1: having a smooth, gleaming surface reflecting light;
       "glossy auburn hair"; "satiny gardenia petals"; "sleek
       black fur"; "silken eyelashes"; "silky skin"; "a silklike
       fabric"; "slick seals and otters" [syn: {satiny},
       {sleek}, {silken}, {silky}, {silklike}, {slick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top