ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adaptable

AH0 D AE1 P T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adaptable-, *adaptable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adaptable(adj) ที่ปรับตัวได้, Syn. adaptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable, Ant. rigid, inflexible
inadaptable(อินดะแดพ' ทะเบิล) adj.ไม่ปรับตัว, ปรับตัวไม่ได้., See also: inadaptability n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are an adaptable species.เราเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัว The Immortals (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adaptableThis story may be adaptable for a television program.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAPTABLE AH0 D AE1 P T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adaptable (j) ˈədˈæptəbl (@1 d a1 p t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable [Add to Longdo]
滑脱[かつだつ, katsudatsu] (adj-na) adaptable; flexible; versatile; unfixed [Add to Longdo]
適合[てきごう, tekigou] (n,vs) conform; compatible; adaptable; (P) [Add to Longdo]
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n,adj-na,adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation [Add to Longdo]
融通無碍;融通無礙[ゆうずうむげ, yuuzuumuge] (adj-na,n) free, unfettered and flexible; versatile; adaptable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adaptable \A*dapt"a*ble\, a.
   Capable of being adapted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adaptable
   adj 1: capable of adapting (of becoming or being made suitable)
       to a particular situation or use; "to succeed one must be
       adaptable"; "the frame was adaptable to cloth bolts of
       different widths" [ant: {unadaptable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top