ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adaptable

AH0 D AE1 P T AH0 B AH0 L   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adaptable-, *adaptable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adaptable[ADJ] ที่ปรับตัวได้, Syn. adaptive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable ###A. rigid, inflexible)
inadaptable(อินดะแดพ' ทะเบิล) adj.ไม่ปรับตัว, ปรับตัวไม่ได้., See also: inadaptability n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kids are adaptable, but they need somebody they can depend on.เด็กปรับตัวได้ง่าย แต่พวกเขาต้องการใครสักคนเป็นที่พึ่ง Safe Haven (2010)
Fine. I'm nothing if not adaptable.ก็ได้ ฉันปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ The Agreement Dissection (2011)
Vampers may be stronger and faster, shifters may be smarter, more adaptable, but wolves have something none of them do.ชิฟเตอร์อาจจะฉลาดและปรับตัวได้เป็นอย่างดี แต่หมาป่ามีบางอย่างที่พวกเขาทำไม่ได้ Everybody Wants to Rule the World (2012)
We are an adaptable species.เราเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัว The Immortals (2014)
It is operated by a thinking, adaptable... humane, moral human being.มนุษยธรรมมนุษย์ศีลธรรม. Chappie (2015)
The octopus is one of the great symbols of Hydra... supremely intelligent, highly adaptable, and they are ruthless killers.ปลาหมึกยักษ์มันเป็นสัญลักษณ์ของพวกไฮดร้า.. มันมีสติปัญญาชั้นสูง ปรับตัวได้เก่งกาจ และเป็นนักฆ่าที่ไร้ความปราณี Many Heads, One Tale (2015)
Then again, I am adaptable.แต่อย่างว่าผมปรับตัวเก่ง Many Heads, One Tale (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adaptableThis story may be adaptable for a television program.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAPTABLE    AH0 D AE1 P T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adaptable    (j) ˈədˈæptəbl (@1 d a1 p t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable [Add to Longdo]
滑脱[かつだつ, katsudatsu] (adj-na) adaptable; flexible; versatile; unfixed [Add to Longdo]
適合[てきごう, tekigou] (n,vs) conform; compatible; adaptable; (P) [Add to Longdo]
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n,adj-na,adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation [Add to Longdo]
融通無碍;融通無礙[ゆうずうむげ, yuuzuumuge] (adj-na,n) free, unfettered and flexible; versatile; adaptable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adaptable \A*dapt"a*ble\, a.
   Capable of being adapted.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adaptable
   adj 1: capable of adapting (of becoming or being made suitable)
       to a particular situation or use; "to succeed one must be
       adaptable"; "the frame was adaptable to cloth bolts of
       different widths" [ant: {unadaptable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top