ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตั้งถิ่นฐาน

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งถิ่นฐาน-, *ตั้งถิ่นฐาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งถิ่นฐาน[V] settle down, See also: have one's home, have one's domicile, take up residence, make one's home, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคเหนือกับลูกเมียได้หลายปีแล้ว, Thai definition: อยู่อาศัยพักพิงหรืออยู่อาศัยทำมาหากิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
settleตั้งถิ่นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
By what or by whom, we don't know.เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของใคร หรือตัวอะไร เราก็ไม่รู้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
We're taking over Barley's resettlement and his pension, Ned.เรากำลังพาไปตั้งถิ่นฐานใหม่ข้าวบาร์เลย์และเงินบำนาญของเขาเน็ด The Russia House (1990)
Settled the lush oasis, and were lost to the world for the next 1,000 years.ตั้งถิ่นฐานอยู่ในโอเอซิส และสาบสูญไปจากโลกใน 1,000ปี ต่อมา Rapa Nui (1994)
No, they're still looking to settle a score from our little raid.ไม่ พวกมันยังมองหาที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ ผลจากการที่ีบุกจู่โจมเรา Patch Over (2008)
Oh, no, I'm talking about a permanent presence.เปล่าไม่ใช่อย่างนั้น ฉันกำลังพูดถึงเรื่อง การตั้งถิ่นฐานถาวร Patch Over (2008)
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้ Home (2009)
We colonized this system to find solace from your wretched war.เรามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ระบบดาวนี่ ก็เพื่อปลอบขวัญตัวเองจากสงครามเลวร้ายที่พวกเจ้าก่อขึ้น Jedi Crash (2009)
Then they'll come back up to the office, and start working on a settlement agreement to present to you.แล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะกลับมาที่สำนักงาน และเริ่มดำเนินการในการตั้งถิ่นฐาน ข้อตกลงที่จะนำเสนอให้คุณ The Social Network (2010)
I'm not smelling settlement here. Take them down.ผมไม่ได้กลิ่นการตั้งถิ่นฐานที่นี่ นำพวกเขาลง Inception (2010)
How did you guys end up here?แล้วพวกเธอมาลงเอยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ได้ยังไง Ordinary People (2011)
I went to Yale 20 years ago, and now I'm a squatter.ฉันไปเยลยี่สิบปีมาแล้ว แล้วตอนนี้ฉันก็เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานไปลแ้ว Tower Heist (2011)
Like a settlement, come on.เช่นเดียวกับการตั้งถิ่นฐานมาบน. Disconnect (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
root to[PHRV] ตั้งรกรากใน, See also: ตั้งถิ่นฐานใน, Syn. rivet to
settle in[PHRV] ตั้งถิ่นฐาน, See also: ตั้งรกราก, อาศัยอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
populate(พอพ'พิวเลท) vt. อาศัยอยู่,ตั้งถิ่นฐานใน,นำผู้คนเข้าไปตั้งรกรากในบริเวณหนึ่ง
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด

English-Thai: Nontri Dictionary
populate(vt) พำนักอยู่,ตั้งบ้านเรือนอยู่,ตั้งถิ่นฐาน,อาศัยอยู่
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
einziehen(vi) |zog ein, ist eingezogen| ย้ายเข้า, ตั้งถิ่นฐาน เช่น In welchem Haus ziehst du denn ein? เธอย้ายเข้าบ้านหลังไหนเอ่ย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top