ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take root

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take root-, *take root*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take root[IDM] เริ่มมีผล, See also: เริ่มได้ผล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vickerdale Enterprises have patented terminator seeds that kill the crops of neighbouring farms and then take root in that farm's soil.Vickerdale Enterprises เป็นเจ้าของสิทธิบัครเมล็ดพันธุ์พืช มันการทำลายพืชจากฟาร์มใกล้เคียง และปลูกเมล็ดพันธุ์ของตนเองลงไปแทน Family Time (2012)
Let it--let it take root and grow, so that it becomes a part of you.ให้มัน-ให้มันหยั่งราก และงอกงาม และมันจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของคุณ Divining Rod (2012)
Every wooden furniture likes to take root in a certain place.เฟอนิเจอร์ไม้แต่ละชิ้น ถูกจัดวางมาตั้งแต่แรกมีห้องนี้ A Muse (2012)
These little bristles, they'll take root and we'll have a whole new plant.ก้านเล็กๆพวกนี้มันจะงอกรากออกมา 30 Days Without an Accident (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักหลัก[V] settle down, See also: take root, Ant. โยกย้าย, Example: บ้านบริเวณนี้เปลี่ยนเจ้าของไปหลายครอบครัวแต่สำหรับเขายังคงปักหลักอยู่ตั้งแต่แรก, Thai definition: ตั้งหลักฐานบ้านช่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปักหลัก[v.] (paklak) EN: plant a stake ; settle down ; take root   FR: s'établir

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扎根[zhā gēn, ㄓㄚ ㄍㄣ, ] take root, #18,680 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
根を下ろす[ねをおろす, newoorosu] (exp,v5s) to take root [Add to Longdo]
根を生じる[ねをしょうじる, newoshoujiru] (exp,v1) to take root; to put forth roots [Add to Longdo]
根を張る[ねをはる, newoharu] (exp,v5r) to spread one's roots (of a tree, etc.); to take root (of an ideology, etc.) [Add to Longdo]
根付く;根づく[ねづく, neduku] (v5k,vi) to take root; to strike [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take root
   v 1: become settled or established and stable in one's residence
      or life style; "He finally settled down" [syn: {settle},
      {root}, {take root}, {steady down}, {settle down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top