Search result for

ชำระเงิน

(41 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำระเงิน-, *ชำระเงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระเงิน[V] pay for, Syn. จ่ายเงิน, Example: ในปัจจุบันนักศึกษาสามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ต, Thai definition: ให้เงิน เพื่อให้หนี้ที่ติดค้างหมดไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suspect this is not a case for which we will be receiving payment.ฉันไม่สงสัยว่านี่เป็นคดี ที่เราจะไม่ได้รับการชำระเงิน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
So I dug a little deeper, and I found something from his missing years, a couple of contract payments, to Clyde, from the Department of Defense.และฉันเจอบางสิ่งตอนที่เค้าหายไป คู่สัญญาทำการชำระเงินให้ไคลด์ จากกระทรวงกลาโหม Law Abiding Citizen (2009)
Clydes government contract payments were bothering me,รัฐบาลทำสัญญาการชำระเงินกับไคลด์ มันรบกวนจิตใจผม Law Abiding Citizen (2009)
Just a reminder, we do have a payment plan available, should you be interested.แค่การเเจ้งให้ทราบค่ะ เราได้ทำแผนทางการชำระเงินที่ง่ายๆ คุณน่าจะสนใจ Breakage (2009)
We are at war.การชำระเงินเป็นจำนวนสุดท้ายโฟล์คสวาเก้น BR-389LO ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทาง Giulia. Angels & Demons (2009)
First of all, let me just reassure you that our credit department will find a plan that fits your lifestyle.ก่อนอื่น ผมขอให้ความมั่นใจกับคุณว่า แผนกสินเชื่อของเรา จะเลือกแผนการชำระเงินที่เหมาะกับคุณ Repo Men (2010)
Please use an alternative method of payment. Card not authorised.กรุณาชำระเงินด้วยวิธีอื่น บัตรของท่านใช้ไม่ได้ค่ะ The Blind Banker (2010)
Please use an alternative method of payment.กรุณาชำระเงินด้วยวิธีอื่นค่ะ The Blind Banker (2010)
Payment by wire transfer from a numbered account in the Dutch antilles.ชำระเงินโดยการโอน จากเลขที่บัญชีในดัชท์ แอนทิลิต Digging the Dirt (2010)
President Kim paid back a loan?ผู้อำนวยการ คิม ชำระเงินกู้ให้เหรอ? Episode #1.12 (2010)
Can't we negotiate some kind of settlement, a payment plan?ทำไมเราไม่ขอตกลงเรื่องการชำระเงินดูบ้าง? แบบการผ่อนชำระ? She's Not There (2011)
Payments trace back to the Phinneys.ตรวจสอบการชำระเงิน ย้อนหลังไปที่ ฟินนี่ The Stranger (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระเงิน[v. exp.] (chamra ngoen) EN: pay for ; disburse   FR: payer ; régler une note
ชำระเงินภายหลัง[v. exp.] (chamra ngoen phāilang) EN: pay later   
ชำระเงินล่วงหน้า[v. exp.] (chamra ngoen lūang-nā) EN: pay in advance ; prepay   FR: payer à l'avance
ชำระเงินสด[v. exp.] (chamra ngoensot) EN: pay cash   FR: payer comptant ; payer cash
ชำระเงินเมื่อมอบสินค้า[v. exp.] (chamra ngoen meūa songmøp sinkhā) EN: payable on delivery   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behind[ADV] ที่ค้างชำระเงิน, See also: ชำระเงิน
book out[PHRV] ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม
charge[VI] ชำระเงิน, Syn. bill
check out[PHRV] จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก, See also: ชำระเงิน, Syn. book out
disburse[VT] ชำระเงิน, See also: จ่ายเงิน, Syn. pay, give, spend
reimburse[VT] ใช้เงินคืน, See also: ชำระเงินคืน, Syn. compensate, repay
settle[VI] จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate
settle[VT] จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
reimburse(รีอิมเบิร์ส') vt. ใช้เงินคืน,ชำระเงินคืน,ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน, See also: reimbursement n., Syn. recompense,rebate,remunerate
repay(รีเพ') {repaid,repaying,repays} vt.,vi. จ่ายกลับ,คืนเงิน,ชำระเงินคืน,ชดใช้,ตอบแทน, See also: repayable adj. repayment n., Syn. reimburse,indemnify

English-Thai: Nontri Dictionary
disburse(vt) ชำระเงิน,จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร
payday(n) วันเงินเดือนออก,วันจ่ายเงิน,วันชำระเงิน
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน
reimburse(vt) ชำระเงินคืน,ชดใช้
settle(vt) ชำระเงิน,วาง,จัดการ,ระงับ,ขจัด,ตกลงกัน
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
納める[おさめる, osameru] Thai: ชำระเงินตามกำหนด English: to pay

German-Thai: Longdo Dictionary
zahlen(vi vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top