Search result for

ตั้งรกราก

   
37 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งรกราก-, *ตั้งรกราก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งรกราก[V] settle down, See also: domicile, take up residence(/one's abode), live permanently, have one's home, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, Ant. โยกย้าย, Example: คุณปู่ของฉันมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งรกรากก. สร้างฐานะและครอบครัวอยู่ในที่ที่หนึ่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Hebrews put the broken pieces in the Ark. When they settled in Canaan,พวกฮิบรู นำเอาหินที่แตกละเอียดใส่ในหีบ ตอนที่พวกเขาตั้งรกรากที่คานนาน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I rooted myself in his life, in the Grange.ฉันตั้งรกรากตัวเองใหม่ในชีวิตเขา ที่เกรนจ์นี่ Wuthering Heights (1992)
Yes, thank you, Fulton.คุณเข้าไปถือกรรมสิทธิ์ถ้ำไม่ได้ ตราบที่เผ่าวาชาติยังตั้งรกรากอยู่ คุณอยากจะได้ขี้ยักษ์กองนั้น... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Hard work, determination, a cheerful outlook... attributes that have exemplified the Brantford spirit... since our forefathers first settled this town.งานหนัก มุ่งมั่น อนาคตที่สดใส ถือว่าเป็นการแสดง สปิริตของแบรนท์ฟอร์ด สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเรา ตั้งรกรากที่เมืองนี้ Jumanji (1995)
Instructions for us on their colonization procedures.คำแนะนำสำหรับเราในขั้นตอน การตั้งรกรากของพวกเขา Contact (1997)
That is his design in settling here?เขาต้องการที่จะตั้งรกรากที่นี่หรือ Pride & Prejudice (2005)
I do hope you intend to stay here, Mr Bingley.ฉันหวังว่า คุณจะตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะคะ คุณบิงลี่ย์ Pride & Prejudice (2005)
I was going to settle here, but Oh-Yi and Mari called me back.ข้าว่าจะตั้งรกรากที่นี่ แต่โอยิกับมาริเรียกตัวข้ากลับ Episode #1.43 (2006)
It was so difficult for us to settle in BuYeo. Must we leave this place?มันช่างยากลำบากจริงๆ ที่จะตั้งรกรากอยู่ที่พูยอ พวกเราต้องออกไปจากที่นี่หรือ? Episode #1.8 (2006)
600 years before Columbus North America was invaded by ruthless marauders intent on settling its shores.600 ปี ก่อนโคลัมบัส... อเมริกาเหนือถูกรุกรานจากพวกไร้ปราณี ที่ต้องการตั้งรกรากบนฝั่ง Pathfinder (2007)
He's an old man, who homesteaded here.เป็นคนแก่ที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ There Will Be Blood (2007)
More than half of India is settled in America, Canada, england... and other places.มากกว่าครึ่งของคนอินเดีย ที่ตั้งรกรากในอเมริกา,แคนาดา,อังกฤษ... แล้วก็ที่อื่นๆ Namastey London (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homestead[VI] ตั้งรกราก (ที่เป็นบ้านไร่)
people[VT] อาศัย, See also: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย
root to[PHRV] ตั้งรกรากใน, See also: ตั้งถิ่นฐานใน, Syn. rivet to
settle[VI] เข้ามาอาศัยอยู่, See also: ตั้งรกราก, Syn. locate, lodge, reside
settle[VT] ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่, See also: ตั้งรกราก, Syn. locate, lodge, reside
settle in[PHRV] ตั้งถิ่นฐาน, See also: ตั้งรกราก, อาศัยอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
anglo-american(แอง' โกล อะเม' ริกัน) adj., n. เกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกา (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) คนอังกฤษที่ไปตั้งรกรากที่อเมริกา. -Anglo-Americanism n.
homesteadn. บ้านพัก (รวมทั้งบ้านสิ่งก่อสร้างและที่ดิน) vt.,vt. ตั้งรกราก
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
locate(โล'เคท) vt. หาที่ตั้ง,กำหนดที่ตั้ง,หาแหล่งที่ตั้ง,ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่. vi. ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,ก่อตั้ง., See also: locatable adj. ดูlocate locater n. ดูlocate locator n. ดูlocate, Syn. find
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
populate(พอพ'พิวเลท) vt. อาศัยอยู่,ตั้งถิ่นฐานใน,นำผู้คนเข้าไปตั้งรกรากในบริเวณหนึ่ง
population(พอพพิวเล'เชิน) n. ประชากร,พลเมือง,จำนวนประชากร,กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง,การนำผู้คนเข้าไปตั้งรกราก,จำนวนทั้งหมด., Syn. inhabitants
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง

English-Thai: Nontri Dictionary
colonization(n) การตั้งอาณานิคม,การตั้งรกราก
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก
land(vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง
locate(vt) ตั้งขึ้น,หาทำเล,หาที่ตั้ง,ตั้งรกราก
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง
people(vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top