ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

settees

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -settees-, *settees*, settee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
settees (n) sˈɛtˈiːz (s e1 t ii1 z)
settee (n) sˈɛtˈiː (s e1 t ii1)
setter (n) sˈɛtər (s e1 t @ r)
rosette (n) rˈouzˈɛt (r ou1 z e1 t)
setters (n) sˈɛtəz (s e1 t @ z)
cassette (n) kˈəsˈɛt (k @1 s e1 t)
rosettes (n) rˈouzˈɛts (r ou1 z e1 t s)
cassettes (n) kˈəsˈɛts (k @1 s e1 t s)
pacesetter (n) pˈɛɪs-sɛtər (p ei1 s - s e t @ r)
typesetter (n) tˈaɪpsɛtər (t ai1 p s e t @ r)
bone-setter (n) bˈoun-sɛtər (b ou1 n - s e t @ r)
pacesetters (n) pˈɛɪs-sɛtəz (p ei1 s - s e t @ z)
typesetters (n) tˈaɪpsɛtəz (t ai1 p s e t @ z)
bone-setters (n) bˈoun-sɛtəz (b ou1 n - s e t @ z)
trend-setter (n) trˈɛnd-sɛtər (t r e1 n d - s e t @ r)
videocassette (n) vˈɪdɪou-kæsˈɛt (v i1 d i ou - k a s e1 t)
trend-setters (n) trˈɛnd-sɛtəz (t r e1 n d - s e t @ z)
videocassettes (n) vˈɪdɪou-kæsˈɛts (v i1 d i ou - k a s e1 t s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
settee(n) ที่นั่งมีพนักพิงและที่วางแขน, Syn. couch, sofa
setter(n) ผู้ประกอบ, See also: ผู้ติดตั้ง, ผู้จัด, ผู้วาง
setter(n) สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setter, Syn. bird dog
rosette(n) ลายดอกกุหลาบ, Syn. badge, cockade
anisette(n) เหล้าเจือรสของเมล็ดพืชชนิดหนึ่ง (anise)
cassette(n) ตลับเทป, Syn. tape, audio cassette, cassette tape
upsetter(n) ผู้สับสนใจ, See also: ผู้ว้าวุ่นใจ, ผู้กระวนกระวาย
pinsetter(n) เครื่องมือกวาดและตั้งตัวโบว์ลิ่ง, Syn. pin spotter
typesetter(n) เครื่องเรียงพิมพ์
typesetter(n) ช่างเรียงพิมพ์
marquisette(n) ผ้าทอชนิดหนึ่ง
cassette tape(n) เทปคาสเซท, Syn. cassette, tape
videocassette(n) ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette
cassette player(n) เครื่องเล่นเทป, Syn. tape recorder
cassette recorder(n) เครื่องเล่นและอัดเทป, Syn. tape recorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anisette(แอนนิเซท') n. เหล้าเจือเมล็ด aniseed (a cordial or liqueur)
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
grisette(กริเซท') n. คนงานหญิงชาวฝรั่งเศส
pacesetter(เพส'เซทเทอะ) n. ผู้นำหน้า,ผู้กำหนดฝีเท้า,
rosette(โรเซท') n. ลายรูปดอกกุหลาบ,การประดับด้วยลายดอกกุหลาบ
setter(เซท'เทอะ) n. ผู้ประกอบ,ผู้ติดตั้ง,ผู้จัด,ผู้ว่าง,พันธุ์สุนัขที่ถูกฝึกให้ยืนตรง และหันจมูกไปทางเหยื่อ (ที่มีกลิ่น)
typesetter(ไทพฺ'เซทเทอะ) n. ผู้เรียงพิมพ์,เครื่องเรียงพิมพ์, Syn. compositor
videocassette(วิด'ดีโอเคเซท') n. ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette

English-Thai: Nontri Dictionary
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท
marquisette(n) ผ้าแพรบาง
rosette(n) เครื่องประดับลายดอกกุหลาบ
settee(n) เก้าอี้ยาวมีพนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petrified rose; barite rose; barite rosetteแบไรต์ดอกกุหลาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rosetteใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
setteeเก้าอี้ยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barite rose; barite rosette; petrified roseแบไรต์ดอกกุหลาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barite rosette; barite rose; petrified roseแบไรต์ดอกกุหลาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cassetteตลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cassette๑. กล่อง (ฟิล์มเอกซเรย์)๒. กล่อง, ตลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cassetteตลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tape cassetteเทปตลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์, Example: <p><p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110527-Video-cassette.jpg" Title="Video cassette" alt="Video cassette"> <p>วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน <p>การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tape cassetteเทปตลับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Audiocassettesแถบบันทึกเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Audiocassettes for childrenแถบบันทึกเสียงตลับสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Cassette tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Cassette Changersเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม [การแพทย์]
Cassette Changers, Automaticเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มอัตโนมัติ [การแพทย์]
Cassettesเทปบันทึกเป็นตลับ,กล่องใส่ฟิล์ม,ตลับ [การแพทย์]
Changers, Manual Cassetteเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มที่ใช้มือ [การแพทย์]
Grid Front Casetteฟิลม์พร้อมทั้งกริด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're all in your cassettes.มันกำลังทั้งหมดในเทปของคุณ อย่าคาดหวังว่า 2010: The Year We Make Contact (1984)
Or trendsetters. I don't hate trendsetters.หรือผู้นำแฟชั่น ผมไม่เกลียด... Punchline (1988)
I do. I don't hate trendsetters.ผมไม่เกลียดผู้นำแฟชั่น หรือสาวสังคม Punchline (1988)
Cassettes. Books of the bloody future.เทป หนังสือของอนาคตเลือด The Russia House (1990)
This is just your own personal dating videocassette.นี่มันแค่เทปคาสเซทการนัดเดทเท่านั้นนะ Mannequin: On the Move (1991)
We have all the latest videocassettes, the current magazines.เรามีวีดีโอชุดล่าสุด และหนังสือ Junior (1994)
He has a musetteเขาเล่นมูเซ็ท ใช่มั้ย The Legend of 1900 (1998)
Grab a T-shirt and cassette on your way out. Thanks for coming.หยุดก่อน Rock Star (2001)
Excuse me, do you have a Walkman for playing cassette tapes?ขอโทษนะ, คุณมี walkman ที่เล่นเทปคาสเซ็ทหรือป่าวค่ะ? Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Cassettes?คาสเซ็ท? Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Aki's final cassetteฉันคิดว่าฉันควรจะ... Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Well, for one... They're cassette tapes.อืม ข้อแรก มันเป็นเทป Pilot (2005)
I swear, man,you got to update your cassette-tape collection.โอ้ย ดีน นายต้องอัฟเดท คอเล็กชั่นเทปของนายหน่อย Pilot (2005)
Alanis MorissetteAlanis Morissette 97 Seconds (2007)
# Times Square, jetsetter Sequels pay betterไทม์สแควร์ ภาคต่อเงินดีกว่า High School Musical 3: Senior Year (2008)
First edition, 1961 by Simone Beck, Louisette Bertholle, and, of course, Julia child, the woman who taught America to cook and to eat.จัดทำครั้งแรกปี1961 โดย ซิโมน เบค Louisette Bertholle และแน่นอน จูเลีบ ชายลด์ ผู้หญิงที่สอนคนอเมริกันทำอาหาร และกิน Julie & Julia (2009)
And this is my friend Louisette Bertholle.แล้วนี่ก็เพื่อนฉัน ลูยแซท เบอร์โธล Julie & Julia (2009)
Simca and Louisette are writing a cookbook.ซิมก้ากับลุยแซทกำลังเขียนตำราทำอาหาร Julie & Julia (2009)
Louisette and I had when we worked on our cookbook.ตอนที่ฉันกับลุยแซทพยายามเขียนคู่มือทำครัวของเราเลยนะ Julie & Julia (2009)
Simca, Louisette, and I are Les Trois Gourmandes.ซิมก้า ลุยแซท และพี่ เป็น"สามอาหารเสือ" Julie & Julia (2009)
although sometimes we are only Les Deux Gourmandes because Louisette turns out to have headaches and doctor's appointments she schedules during class.แม้ว่าบางทีจะเหลือแค่ "สองอาหารเสือ เพราะหลุยแซทชอบปวดหัวบ้าง มีนัดหมอบ้าง Julie & Julia (2009)
You'll meet them both when you come here next month, unless, of course, Louisette is having a stomachache.เธอจะได้พบทั้งสองคนตอนที่เธอมาเดือนหน้า เว้นแค่ว่า หลุยแซทจะปวดหัวอีกนะ Julie & Julia (2009)
Louisette abandoned us, another stomachache.หลุยแซททิ้งทุ่นพวกเรา นี่ก็ปวดท้องอีกแล้ว Julie & Julia (2009)
Well, if we can't stay in Paris, then I'll just mail the pages to Louisette and Simca and they can mail them back to me.เอ่อ ถ้าเราอยู่ที่ปารีสไม่ได้ งั้นฉันก็จะส่งเนื้อหา ให้ลุยห์เซ็ธกับซิมก้าทางจดหมาย และพวกเธอก็จะส่งกลับมา Julie & Julia (2009)
Or the two of us, actually, because as we know, Louisette does next to nothing.หรือสองคน จริงๆแล้ว เรารู้ว่าลุยห์เซ็ธเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเลย Julie & Julia (2009)
Louisette? Of course she'll be there. It's at her house.ต้องอยู่ซิ ก็มันบ้านของเค้า Julie & Julia (2009)
-What's this about, anyway? -Louisette wouldn't tell me.แล้วนี่มันเกี่ยวกับอาไรนะ / เธอไม่ยอมบอกฉัน Julie & Julia (2009)
But I can't bring myself to say this to Louisette.แต่ฉันไม่กล้าบอกเธอนะ Julie & Julia (2009)
Yes, it's absolutely true, Louisette. Yes, it's true.ใช่คุณพูดถูก Julie & Julia (2009)
I'm so sorry. Louisette. Just forget that I even mentioned it.ฉันขอโทด ลืมที่ฉันพูดมาละกัน Julie & Julia (2009)
But it isn't fair for Louisette to get the same amount of money that we do.แต่มันไม่แฟร์ที่เค้าจะได้เงินเท่าเรา Julie & Julia (2009)
"By Julia Child and Simone Beck, with Louisette Bertholle.""โดย จูเลีย ชายลด์ และ ซิโมน เบค กับหลุยแซท เบิร์ทฮอล์" Julie & Julia (2009)
Now if we're going with the Damask for the settee, then I strongly suggest that we do the couch in the chenille.ถ้าเราใช้ผ้าดามาสก์สำหรับเก้าอี้เท้าแขน ฉันขอแนะนำว่าให้หุ้มเก้าอี้ยาวด้วยชีไนล์ Marry Me a Little (2009)
Those look like Mr. Bessette's glasses.ดูเหมือนเป็นแว่นตาดำ ของคุณเบสเซต The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I'm afraid so, Ms. Bessette.คิดว่าอย่างนั้น คุณนายเบสเชต The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
We found this bullet in the pit with Bessette's body.เราเจอลูกกระสุนนี้ในหลุม พร้อมศพบาสเซต The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Bessette bought them all.เบสเซตซื้อมันไว้หมด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Identify the threat that Kurt Bessette posed to their psychological equanimity, and the killer will emerge.จำแนกภัยคุกคามต่างๆ ที่เคิร์ด เบสเซตได้เจอมา ในภาวะแสร้งสงบนิ่ง ของพวกเขาในตอนนี้ แล้วฆาตกร ก็จะโผล่หน้าออกมา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Bessette was attacked with your hedge trimmer.เบสเซตโดนทำร้าย ด้วยเลื่อยตัดตกแต่งกิ่งไม้ของคุณ ว่ามาเถอะน่า The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I was just thinking that one of these cyclists was having sex with Kurt Bessette.หนึ่งในบรรดานัก ปั่นจักรยานมีเซ็กส์ กับเคิร์ด เบสเซต The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
So, my question is, did you kill Kurt Bessette on your own volition or did his wife talk you into it?ดังนั้น คำถามของผมก็คือ คุณฆ่าเคิร์ด รัสเซลหรือไม่? เป็นเจตนาของคุณเองหรือ ภรรยาของเขาบอกให้คุณทำ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Look, I had nothing going with Kurt Bessette's wife.ฟังน่ะผมไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวข้อง กับภรรยาของเคิร์ด เบสเซต The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Mr. Bessette caught me and Mrs. Lindbergh sloshing up her hot tub.คุณเบสเซตจับผมและ คุณนายลินด์เบิร์กได้ ว่าเราแช่น้ำด้วยกัน ในอ่างอาบน้ำอุ่น The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
What happened when Kurt Bessette found you with the gardener?เกิดอะไรขึ้นรึ ตอนที่เคิร์ด เบสเซต พบคุณอยู่กับหนุ่มทำสวน? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Why wouldn't Kurt Bessette dare tell your husband about the gardener?ทำไมคุณคิดว่า เคิร์ด เบสเซตไม่กล้า ไปบอกสามีคุณล่ะ? เกี่ยวกับหนุ่มทำสวน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Kurt Bessette was sleeping with that 18-year-old girl.เคิร์ด เบสเซตหลับนอน กับเด็กสาวอายุ 18 The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
...but Kurt Bessette was in very good shape.แต่เคิร์ด เบสเซตมีสุขภาพ แข็งแรงดี The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Now we just need to find out who fed Kurt Bessette the saltpeter.เอาล่ะ เราแค่หาให้เจอว่าใครกัน ที่วางยาดินประสิวกับเคิร์ด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Kurt Bessette was sleeping with the church lady, too.เคิร์ด เบสเซต ได้หลับนอน กับสาวเคร่งศาสนาด้วย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
You were not the only person that Kurt Bessette was sleeping with.คุณไม่ได้เป็นแค่คนเดียว ที่เคิร์ดหลับนอนด้วย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
setteI got a video cassette recorder cheap at that shop.
setteCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
setteI had lost my purse, so I couldn't buy the cassette.
setteI had to pay ten dollars for the cassette in addition.
setteI want to have this cassette recorder fixed.
setteI pay quite a sum of money for each game-cassette.
setteMy cassette tape recorder needs fixing.
setteI will buy cassette tapes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเล่นเทป(n) cassette player
ช่างเรียงพิมพ์(n) hand compositor, See also: compositor, typesetter, maker-up, Syn. ช่างเรียง
อับ(n) cassette, Syn. ตลับ
เก้าอี้นวม(n) sofa, See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair, Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว, Example: จิตแพทย์เหยียดยิ้มประหลาด เอนหลังพิงเก้าอี้นวมในท่าผ่อนคลาย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เก้าอี้ที่บุด้วยนวมเพื่อให้มีความนุ่ม
เครื่องอัดเสียง(n) tape recorder, See also: tape-recorder, cassette recorder, recorder, Syn. เครื่องบันทึกเสียง, Example: เขาเปิดเครื่องอัดเสียงเพื่ออัดเสียงของท่านประธานที่กำลังกล่าวปราศรัยอยู่บนเวที, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง
ตลับ(n) cassette, See also: small box, case, Example: ปัจจุบันมีตลับพลาสติกมากมายหลายแบบวางขายตามท้องตลาด, Count Unit: ตลับ, ใบ, Thai Definition: ภาชนะอย่างหนึ่ง สำหรับใส่สิ่งของ โดยมากมีรูปกลมๆ ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด
ช่างเรียง(n) typesetter, See also: compositor, Example: ช่างเรียงคนนั้นอ่านลายมือของนักเขียนท่านนั้น ได้มากกว่าช่างเรียงคนอื่น, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำหน้าที่เรียงตัวพิมพ์ในการพิมพ์แบบเก่า ที่ยังไม่ใช้คอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[ap] (n) EN: small round box ; round casket ; cassette  FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
ช่างเรียง[chang rīeng] (n) EN: composer ; typesetter  FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
แก้มตอบ[kaēm tøp] (n, exp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks  FR: fossette [f]
เก้าอี้นวม[kao-ī nūam] (n, exp) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair  FR: fauteuil [m]
เครื่องบันทึกเสียง[khreūang bantheuk sīeng] (x) EN: tape recorder  FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[khreūang len thēp] (x) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder  FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[khreūang len wīdīō] (x) EN: video cassette player  FR: magnétoscope [m]
คู่[khū] (n) EN: [classifier : pairs of people, animals, articles (socks, shoes ...)]  FR: [classificateur : couples de personnes ou d'animaux ; paires d'articles (chaussettes, chaussures ...)]
คุยกัน[khui kan] (v) EN: chat together ; discuss  FR: bavarder ; discuter ; converser ; faire la causette ; tailler une bavette (inf.)
กลัก[klak] (n) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box  FR: boîte [f] ; cassette [f]
ลักยิ้ม[lak yim] (n) EN: dimple  FR: fossette [f]
รถเข็น[rotkhen] (n) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage  FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]
รถเข็นเด็ก[rotkhen dek] (n, exp) FR: landau [m] ; poussette [f]
สวิง[sawing] (n) EN: dip-net ; hand-net ; spoon-net  FR: épuisette [f]
ตลับ[talap] (n) EN: cassette ; small box ; covered box ; case
ตลับเทป[talap thēp] (n, exp) EN: tape cassette
ที่ตักผง[thī tak phøng] (n) EN: dustpan  FR: petite pelle à poussière [f] ; petite pelle pou les balayures [f] ; ramassette (Belg.) [f]
ถุงเท้า[thungthāo] (n) EN: sock  FR: chaussette [f]
ถุงเท้าสั้น[thungthāo san] (n, exp) EN: socks  FR: chausettes [fpl]
วิทยุเทป[witthayu thep] (n, exp) EN: radio cassette recorder  FR: deck radio-cassette [m] ; combiné radio-cassette [m]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SETTE S EH1 T
SETTER S EH1 T ER0
COSETTE K AH0 S EH1 T
FISETTE F IH0 S EH1 T
SETTERS S EH1 T ER0 Z
SUSETTE S UW2 Z EH1 T
JOSETTE ZH AH0 S EH1 T
LISETTE L IH0 S EH1 T
ROSETTE R AH0 S EH1 T
ROSETTES R OW1 Z EH1 T S
COSSETTE K AH0 S EH1 T
ANISETTE AE2 N AH0 S EH1 T
CASSETTE K AH0 S EH1 T
BRUSETTE B R UW2 S EH1 T
BRESETTE B R IH0 S EH1 T
BISSETTE B IH0 S EH1 T
BESSETTE B IH0 S EH1 T
BASSETTE B AH0 S EH1 T
MORISETTE M AO1 R IH0 S EH0 T
MODISETTE M AA1 D IH0 S EH0 T
BRESSETTE B R EH2 S EH1 T
BRISSETTE B R IH0 S EH1 T
BROSSETTE B R AH0 S EH1 T
CASSETTES K AH0 S EH1 T S
LASSETTER L AE1 S IH0 T ER0
LOUISETTE L W IY0 Z EH1 T
PACESETTER P EY1 S EH2 T ER0
SETTERLUND S EH1 T ER0 L AH0 N D
MORRISETTE M AO1 R IH0 S EH0 T
MORISSETTE M AO1 R IH0 S EH0 T
MORRISSETTE M AO1 R IH0 S EH2 T
TRENDSETTER T R EH1 N D S EH2 T ER0
VIDEOCASSETTE V IH1 D IY0 OW0 K AE0 S EH2 T
VIDEOCASSETTES V IH1 D IY0 OW0 K AE0 S EH2 T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
录像带[lù xiàng dài, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ, / ] video cassette, #17,377 [Add to Longdo]
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, / ] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter, #20,087 [Add to Longdo]
卡带[kǎ dài, ㄎㄚˇ ㄉㄞˋ, ] cassette tape, #48,761 [Add to Longdo]
盒带[hé dài, ㄏㄜˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape; abbr. for 盒式錄音磁帶|盒式录音磁带, #98,697 [Add to Longdo]
暗盒[àn hé, ㄢˋ ㄏㄜˊ, ] magazine; cassette, #101,577 [Add to Longdo]
录影机[lù yǐng jī, ㄌㄨˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ, / ] videocassette recorder (in Taiwan), #135,925 [Add to Longdo]
乌塌菜[wū tā cài, ㄨ ㄊㄚ ㄘㄞˋ, / ] rosette bok choy (Brassica rapa var. rosularis), #377,037 [Add to Longdo]
盒式录音磁带[hé shì lù yīn cí dài, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄘˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
設定[せってい, settei] TH: จัดตั้ง  EN: establish

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Audiokassette {f}cassette [Add to Longdo]
Deckenkassette {f}bay [Add to Longdo]
Einrichter {m} | Einrichter für Werkzeugmaschinen | Einrichter für Maschinensetter | tool setter | machine setter [Add to Longdo]
Facette {f}; Fassette {f}facet [Add to Longdo]
Jalousette {f}Venetian shutter [Add to Longdo]
Kassette {f}cartridge [Add to Longdo]
Kassette {f}cassette [Add to Longdo]
Kassette {f} | Kassetten {pl}casket | caskets [Add to Longdo]
Kassette {f} zum Brennen von Fliesentile setter [Add to Longdo]
Kassettenband {n}; Kassettenmagnetband {n}cartridge tape [Add to Longdo]
Kassettendecke {f}coffered ceiling [Add to Longdo]
Kassettenfernsehen {n}cassette television [Add to Longdo]
Kassettenfilm {m}cassette film [Add to Longdo]
Kassettennabe {f}cassette hub [Add to Longdo]
Kassettenrecorder {m}cassette recorder [Add to Longdo]
Kassettentonbandgerät {n}cassette tape recorder [Add to Longdo]
Minikassette {f}minicartridge [Add to Longdo]
Passgänger {m}pacesetter [Add to Longdo]
Radiorecorder {m}radio cassette recorder [Add to Longdo]
Rosette {f} | Rosetten {pl}rosette | rosettes [Add to Longdo]
Schriftsetzer {m} | Schriftsetzer {pl}typesetter | typesetters [Add to Longdo]
Schrittmacher {m} (Mode)trendsetter [Add to Longdo]
Setzer {m} | Setzer {pl}typesetter | typesetters [Add to Longdo]
Sitzbank {f}settee [Add to Longdo]
Sofa {n} | Sofas {pl}settee | settees [Add to Longdo]
Tonbandkassette {f}tape cassette [Add to Longdo]
Videokassette {f}video cassette [Add to Longdo]
Vorstehhund {m}setter [Add to Longdo]
facettenreich; fassettenreichmultifarious; multifaceted [Add to Longdo]
richtungsweisendes Produkt oder Unternehmentrend-setter [Add to Longdo]
Setter {m} [zool.]setter [Add to Longdo]
Potters Zwergkaiserfisch {m}; Rosetten-Zwergkaiserfisch {m}; Rosetten-Herzogfisch {m} (Centropyge potteri) [zool.]Potter's (dwarf) angel [Add to Longdo]
Videorecorder {m}VCR : video cassette recorder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
アジェンダセッティング[ajiendasetteingu] (n) agenda setting [Add to Longdo]
アニゼット[anizetto] (n) anisette (fre [Add to Longdo]
アンダーバスト[anda-basuto] (n) under bust (measurement, corsette, etc.) [Add to Longdo]
イメージセッター[ime-jisetta-] (n) {comp} imagesetter [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]
カセットテープ[kasettote-pu] (n) cassette tape; (P) [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットデッキ[kasettodekki] (n) cassette deck [Add to Longdo]
カセットブック[kasettobukku] (n) cassette book [Add to Longdo]
カセットレコーダー[kasettoreko-da-] (n) cassette recorder [Add to Longdo]
ゲームカセット[ge-mukasetto] (n) (See カセット・2) game-cassette [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] (n) {comp} connection setup, initialization [Add to Longdo]
ステカセ[sutekase] (n) (abbr) stereo cassette [Add to Longdo]
セッター[setta-] (n) setter (dog type) [Add to Longdo]
セッティング[setteingu] (n,vs) setting; (P) [Add to Longdo]
タイプセッター[taipusetta-] (n) {comp} typesetter [Add to Longdo]
デッキ[dekki] (n) deck (e.g. ship, tape, cassette, observation, train vestibule, etc.); (P) [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] (n) {comp} default setting (setup) [Add to Longdo]
トレンドセッター[torendosetta-] (n) trendsetter [Add to Longdo]
ビデオカセット[bideokasetto] (n) videocassette [Add to Longdo]
ビデオデッキ[bideodekki] (n) video cassette recorder (wasei [Add to Longdo]
ビデオレコーダー[bideoreko-da-] (n) Video Cassette (Tape) Recorder; VCR [Add to Longdo]
プリンター設定[プリンターせってい, purinta-settei] (n) printer setup [Add to Longdo]
ペースメーカー(P);ペースメーカ[pe-sume-ka-(P); pe-sume-ka] (n) (1) pacemaker; (2) pacesetter; (P) [Add to Longdo]
ミュゼット[myuzetto] (n) musette (fre [Add to Longdo]
モデムの設定[モデムのせってい, modemu nosettei] (n) modem setup [Add to Longdo]
ラジオカセット[rajiokasetto] (n) radio-cassette; tape recorder [Add to Longdo]
ラジカセ[rajikase] (n) (abbr) (See ラジオカセット) radio-cassette player; (P) [Add to Longdo]
ロゼット[rozetto] (n) rosette [Add to Longdo]
旭日小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette [Add to Longdo]
価格設定[かかくせってい, kakakusettei] (n) price decision; price setting; pricing [Add to Longdo]
花結び[はなむすび, hanamusubi] (n) rosette [Add to Longdo]
花紋板[かもんばん, kamonban] (n) rosette [Add to Longdo]
環境設定[かんきょうせってい, kankyousettei] (n) {comp} configuration (e.g. of a computer or file); system environment; environment setting [Add to Longdo]
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] (n) {comp} potentiometer set mode [Add to Longdo]
再初期設定[さいしょきせってい, saishokisettei] (n) {comp} reinitialization [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] (n,vs) {comp} reestablish; reset (a password) [Add to Longdo]
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] (n) {comp} iterative operation; automatic sequential operation [Add to Longdo]
質権設定者[しちけんせっていしゃ, shichikensetteisha] (n) pledger; pledgor [Add to Longdo]
写植機[しゃしょっき, shashokki] (n) photo-typesetter [Add to Longdo]
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] (n) {comp} endpoint node; peripheral node [Add to Longdo]
初期設定[しょきせってい, shokisettei] (n,vs) initialization; initialisation [Add to Longdo]
初期値設定プログラム単位[しょきちせっていプログラムたんい, shokichisettei puroguramu tan'i] (n) {comp} block data program unit [Add to Longdo]
整骨院[せいこついん, seikotsuin] (n) (See 接骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic [Add to Longdo]
接骨医[せっこつい, sekkotsui] (n) (See 柔道整復師) osteopath; bonesetter [Add to Longdo]
接骨院[せっこついん, sekkotsuin] (n) (See 整骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic [Add to Longdo]
接敵移動[せってきいどう, settekiidou] (n) movement to contact [Add to Longdo]
接点(P);切点[せってん, setten] (n) (1) {math} tangent point; point of contact; (2) contact (electrical, etc.); point of agreement; interaction; (3) {comp} single-bit IO point; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
コネクション設定[コネクションせってい, konekushon settei] connection setup, initialization [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup) [Add to Longdo]
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] iterative operation, automatic sequential operation [Add to Longdo]
周辺節点[しゅうへんせってん, shuuhensetten] endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]
初期設定[しょきせってい, shokisettei] initialization (vs) [Add to Longdo]
初期値設定プログラム単位[しょきちせっていプログラムたんい, shokichisettei puroguramu tan'i] block data program unit [Add to Longdo]
接点[せってん, setten] contact [Add to Longdo]
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] contact interrogation signal [Add to Longdo]
接点跳動[せってんちょうどう, settenchoudou] contact bounce [Add to Longdo]
接点入力[せってんにゅうりょく, settennyuuryoku] contact input [Add to Longdo]
接点保護[せってんほご, settenhogo] contact protection [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]
設定ファイル[せっていファイル, settei fairu] setup file [Add to Longdo]
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an) [Add to Longdo]
設定時[せっていじ, setteiji] initialization time [Add to Longdo]
設定範囲[せっていはんい, setteihan'i] range of values [Add to Longdo]
節点[せってん, setten] node [Add to Longdo]
中間節点[ちゅうかんせってん, chuukansetten] intermediate node [Add to Longdo]
変数設定[へんすうせってい, hensuusettei] variable initialization [Add to Longdo]
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
設定[せってい, settei] Einrichtung, Gruendung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top