หรือคุณหมายถึง caßette?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cassette

K AH0 S EH1 T   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cassette-, *cassette*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cassette[N] ตลับเทป, Syn. tape, audio cassette, cassette tape
cassette tape[N] เทปคาสเซท, Syn. cassette, tape
cassette player[N] เครื่องเล่นเทป, Syn. tape recorder
cassette recorder[N] เครื่องเล่นและอัดเทป, Syn. tape recorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
videocassette(วิด'ดีโอเคเซท') n. ตลับเทปโทรทัศน์, Syn. cassette

English-Thai: Nontri Dictionary
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cassetteตลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cassette๑. กล่อง (ฟิล์มเอกซเรย์)๒. กล่อง, ตลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cassetteตลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cassette Changersเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์ม [การแพทย์]
Cassette Changers, Automaticเครื่องเปลี่ยนกล่องฟีล์มอัตโนมัติ [การแพทย์]
Cassette tape recordersเครื่องบันทึกและเล่นแถบเสียงตลับ [TU Subject Heading]
Cassettesเทปบันทึกเป็นตลับ,กล่องใส่ฟิล์ม,ตลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're all in your cassettes.มันกำลังทั้งหมดในเทปของคุณ อย่าคาดหวังว่า 2010: The Year We Make Contact (1984)
Cassettes. Books of the bloody future.เทป หนังสือของอนาคตเลือด The Russia House (1990)
Grab a T-shirt and cassette on your way out. Thanks for coming.หยุดก่อน Rock Star (2001)
Excuse me, do you have a Walkman for playing cassette tapes?ขอโทษนะ, คุณมี walkman ที่เล่นเทปคาสเซ็ทหรือป่าวค่ะ? Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Cassettes?คาสเซ็ท? Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Aki's final cassetteฉันคิดว่าฉันควรจะ... Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Well, for one... They're cassette tapes.อืม ข้อแรก มันเป็นเทป Pilot (2005)
I swear, man,you got to update your cassette-tape collection.โอ้ย ดีน นายต้องอัฟเดท คอเล็กชั่นเทปของนายหน่อย Pilot (2005)
Where did the cassette player go toE..เครื่องเล่นอยู่ไหนค่ะ? Postman to Heaven (2009)
Dude is rocking a cassette player.Dude is rocking a cassette player. Hot Tub Time Machine (2010)
I've had to rewind our lovemaking cassette... six times already.ผมกรอเทปฟังเพลงรักของเรา ตั้งหกรอบไปแล้ว Dead Tooth (2010)
And since you probably don't have a cassette player, here's a list of used ones on Craigslist.แล้วถ้าเธอไม่มีเครื่องเล่นเทป นี่คือรายชื่อของมือสอง จาก Craigslist Celebrity Pharmacology 212 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cassetteCassette tapes seem to have given way to compact disks in popularity.
cassetteI got a video cassette recorder cheap at that shop.
cassetteI had lost my purse, so I couldn't buy the cassette.
cassetteI had to pay ten dollars for the cassette in addition.
cassetteI want to have this cassette recorder fixed.
cassetteI will buy cassette tapes.
cassetteMy cassette tape recorder needs fixing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเล่นเทป[N] cassette player
อับ[N] cassette, Syn. ตลับ
ตลับ[N] cassette, See also: small box, case, Example: ปัจจุบันมีตลับพลาสติกมากมายหลายแบบวางขายตามท้องตลาด, Count unit: ตลับ, ใบ, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่ง สำหรับใส่สิ่งของ โดยมากมีรูปกลมๆ ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box   FR: boîte [f] ; cassette [f]
ตลับ[n.] (talap) EN: cassette ; small box ; covered box ; case   
ตลับเทป[n. exp.] (talap thēp) EN: tape cassette   
วิทยุเทป[n. exp.] (witthayu thep) EN: radio cassette recorder   FR: deck radio-cassette [m] ; combiné radio-cassette [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASSETTE    K AH0 S EH1 T
CASSETTES    K AH0 S EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cassette    (n) kˈəsˈɛt (k @1 s e1 t)
cassettes    (n) kˈəsˈɛts (k @1 s e1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡带[kǎ dài, ㄎㄚˇ ㄉㄞˋ, ] cassette tape, #48,761 [Add to Longdo]
盒带[hé dài, ㄏㄜˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape; abbr. for 盒式錄音磁帶|盒式录音磁带, #98,697 [Add to Longdo]
盒式录音磁带[hé shì lù yīn cí dài, ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄌㄨˋ ㄧㄣ ㄘˊ ㄉㄞˋ, / ] cassette tape [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassettenfernsehen {n}cassette television [Add to Longdo]
Kassettenfilm {m}cassette film [Add to Longdo]
Kassettennabe {f}cassette hub [Add to Longdo]
Kassettenrecorder {m}cassette recorder [Add to Longdo]
Kassettentonbandgerät {n}cassette tape recorder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[, kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]
カセットテープ[, kasettote-pu] (n) cassette tape; (P) [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットデッキ[, kasettodekki] (n) cassette deck [Add to Longdo]
カセットブック[, kasettobukku] (n) cassette book [Add to Longdo]
カセットレコーダー[, kasettoreko-da-] (n) cassette recorder [Add to Longdo]
ゲームカセット[, ge-mukasetto] (n) (See カセット・2) game-cassette [Add to Longdo]
ステカセ[, sutekase] (n) (abbr) stereo cassette [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cassette \Cas`sette"\ Cassette \Cas`sette"\, n. [F., prop., a
   casket, dim. of casse a case. See 1st {Case}.]
   1. Same as {Seggar}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. a small case to hold a removable part of some mechanism,
    designed for convenience in inserting and removing the
    working part. Most commonly referring to a tape cassette,
    made mostly of plastic, which holds a reel of magnetic
    tape for tape players or tape recorders or video cassette
    recorders. The term may refer, as for tape cassettes, to
    the integrated case plus tape, or sometimes only to the
    case itself separate from the contents.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cassette
   n 1: a container that holds a magnetic tape used for recording
      or playing sound or video

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cassette /kasɛt/ 
  cassette; treasure

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Cassette /kasɛtə/ 
  cassette

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 cassette /kɑsɛtə/
  1. cassette
  2. cassette

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top