ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

settled

S EH1 T AH0 L D   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -settled-, *settled*, settl, settle
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง,ไม่อยู่กับ,ไม่มั่นคง,ไม่เป็นระเบียบ,ไม่ได้ชำระสะสาง,หลักลอย,ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย,ไม่ตัดสินใจแน่นอน,ผันแปร., See also: unsettledness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unsettled(adj) ยังไม่เรียบร้อย,ยังไม่ตกลง,ยุ่งเหยิง,หลักลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
settled accountบัญชีที่ชำระสะสางแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, now that's settled. You may pour me out some coffee.งั้นเป็นอันว่าตกลงล่ะนะ คุณช่วยรินกาแฟให้ผมหน่อยสิ Rebecca (1940)
After she settled down here, she became the subject of a lot of gossip.หลังจากที่นางปักหลักอยู่ที่นี่, เรื่องของนาง ก็ถูกนินทาว่าร้ายมากมาย. Suspiria (1977)
The Hebrews put the broken pieces in the Ark. When they settled in Canaan,พวกฮิบรู นำเอาหินที่แตกละเอียดใส่ในหีบ ตอนที่พวกเขาตั้งรกรากที่คานนาน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Why haven't you settled down and had nine kids like Sallah?ทำไมคุณไม่ตั้งครอบครัว และมีลูกสัก 9 คน เหมือนซัลล่าห์? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I thought we'd settled that.ผมคิดว่าเราจัดการไว้ก่อนแล้ว. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Now that this is settled, I'd thought seriously of going back to India.ก็ถ้าตกลงกันได้แล้ว ผมว่าจะกลับอินเดีย Gandhi (1982)
I'd like to see you settled down.ฉันอยากเห็นเธอมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะ A Short Film About Love (1988)
All the same, I'd have liked... to see you settled... loving someone.เหมือนกันหมด, แม่น่ะอยาก... ที่จะเห็นลูกลงหลักปักฐาน... รักใครสักคน. Cinema Paradiso (1988)
Have you settled into the new house?ลูกๆย้ายเข้าไปในบ้านใหม่แล้วเหรอ My Neighbor Totoro (1988)
Well, now, that's nice. All settled, then. Now, Jasmine, getting back to this suitor business,เอาละๆ ทุกอย่างเรียบร้อย แล้ว จัสมิน มาเข้าเรื่อง คู่หมั้นต่อดีกว่า Aladdin (1992)
The ancestors said... if the matter is not settled immediately, they will begin... the cycle of destruction!บรรพบุรุษบอกว่าถ้ายังไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ พวกเขาจะเริ่มวงจรแห่งการทำลายล้าง The Joy Luck Club (1993)
Yes, a bit less. They settled....อย่างถาวร Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
settledAfter a while, the children settled down.
settledAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
settledCall me when you get settled in.
settledDavid has never had a settled career; he has always lived by his wits.
settledFear crept into my heart and settled there.
settledGet it settled once and for all.
settledHave you got settled into your new house yet?
settledHe has settled down to the job.
settledHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
settledHer eyes settled on the dress.
settledHe settled down in his armchair to listen to the music.
settledHe settled down in his native country.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิลที่ยังไม่ชำระ[n. exp.] (bin thī yang mai chamra) EN: unsettled bill   
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
คดีแดง[n. exp.] (khadī daēng) EN: adjudged case ; decided case ; settled case   
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
ไม่อยู่เป็นที่[adj.] (mai yū pen thī) EN: unsettled   
ยังไม่ชำระ[adj.] (yang mai chamra) EN: unpaid ; unsettled ; outstanding   

CMU English Pronouncing Dictionary
SETTLED    S EH1 T AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
settled    (v) sˈɛtld (s e1 t l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěn, ㄨㄣˇ, / ] settled; steady; stable, #2,848 [Add to Longdo]
定当[dìng dàng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] settled; ready; finished, #51,418 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenabsenkung {f}settled earth [Add to Longdo]
eingenistetsettled down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
一決[いっけつ, ikketsu] (n,vs) agreed; settled [Add to Longdo]
一件落着[いっけんらくちゃく, ikkenrakuchaku] (n,vs) an issue being settled; a case being closed [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]
陰晴[いんせい, insei] (n) unsettled (fine and cloudy) weather [Add to Longdo]
解決済み;解決済[かいけつずみ, kaiketsuzumi] (n,adj-no) resolved; settled [Add to Longdo]
確定事項[かくていじこう, kakuteijikou] (n) fixed content; settled matter; done deal [Add to Longdo]
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel [Add to Longdo]
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r,vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P) [Add to Longdo]
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Settle \Set"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Settled}; p. pr. & vb. n.
   {Settling}.] [OE. setlen, AS. setlan. [root]154. See
   {Settle}, n. In senses 7, 8, and 9 perhaps confused with OE.
   sahtlen to reconcile, AS. sahtlian, fr. saht reconciliation,
   sacon to contend, dispute. Cf. {Sake}.]
   1. To place in a fixed or permanent condition; to make firm,
    steady, or stable; to establish; to fix; esp., to
    establish in life; to fix in business, in a home, or the
    like.
    [1913 Webster]
 
       And he settled his countenance steadfastly upon him,
       until he was ashamed.         --2 Kings
                          viii. 11.
                          (Rev. Ver.)
    [1913 Webster]
 
       The father thought the time drew on
       Of setting in the world his only son. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To establish in the pastoral office; to ordain or install
    as pastor or rector of a church, society, or parish; as,
    to settle a minister. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to be no longer in a disturbed condition; to
    render quiet; to still; to calm; to compose.
    [1913 Webster]
 
       God settled then the huge whale-bearing lake.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Hoping that sleep might settle his brains. --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   4. To clear of dregs and impurities by causing them to sink;
    to render pure or clear; -- said of a liquid; as, to
    settle coffee, or the grounds of coffee.
    [1913 Webster]
 
   5. To restore or bring to a smooth, dry, or passable
    condition; -- said of the ground, of roads, and the like;
    as, clear weather settles the roads.
    [1913 Webster]
 
   6. To cause to sink; to lower; to depress; hence, also, to
    render close or compact; as, to settle the contents of a
    barrel or bag by shaking it.
    [1913 Webster]
 
   7. To determine, as something which is exposed to doubt or
    question; to free from unscertainty or wavering; to make
    sure, firm, or constant; to establish; to compose; to
    quiet; as, to settle the mind when agitated; to settle
    questions of law; to settle the succession to a throne; to
    settle an allowance.
    [1913 Webster]
 
       It will settle the wavering, and confirm the
       doubtful.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   8. To adjust, as something in discussion; to make up; to
    compose; to pacify; as, to settle a quarrel.
    [1913 Webster]
 
   9. To adjust, as accounts; to liquidate; to balance; as, to
    settle an account.
    [1913 Webster]
 
   10. Hence, to pay; as, to settle a bill. [Colloq.] --Abbott.
     [1913 Webster]
 
   11. To plant with inhabitants; to colonize; to people; as,
     the French first settled Canada; the Puritans settled New
     England; Plymouth was settled in 1620.
     [1913 Webster]
 
   {To settle on} or {To settle upon},
     (a) to confer upon by permanent grant; to assure to. "I .
       . . have settled upon him a good annuity." --Addison.
     (b) to choose; to decide on; -- sometimes with the
       implication that the choice is not ideal, but the
       best available.
 
   {To settle the land} (Naut.), to cause it to sink, or appear
    lower, by receding from it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fix; establish; regulate; arrange; compose; adjust;
     determine; decide.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 settled
   adj 1: established or decided beyond dispute or doubt; "with
       details of the wedding settled she could now sleep at
       night" [ant: {unsettled}]
   2: established in a desired position or place; not moving about;
     "nomads...absorbed among the settled people"; "settled
     areas"; "I don't feel entirely settled here"; "the advent of
     settled civilization" [ant: {unsettled}]
   3: inhabited by colonists [syn: {colonized}, {colonised},
     {settled}]
   4: not changeable; "a period of settled weather"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top