Search result for

settled

(52 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -settled-, *settled*, settl, settle
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง,ไม่อยู่กับ,ไม่มั่นคง,ไม่เป็นระเบียบ,ไม่ได้ชำระสะสาง,หลักลอย,ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย,ไม่ตัดสินใจแน่นอน,ผันแปร., See also: unsettledness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unsettled(adj) ยังไม่เรียบร้อย,ยังไม่ตกลง,ยุ่งเหยิง,หลักลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
settled accountบัญชีที่ชำระสะสางแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which isabelle settled by calling warren buffett.ไหน อิสซาเบลล่า ทำให้แนบแน่นขึ้นโดยการโทรมา Pret-a-Poor-J (2008)
You're gonna settle with anyone you haven't settled with.คุณจะต้องตกลงกับใครก็ตามที่คุณยังไม่ได้ตกลงด้วย Dying Changes Everything (2008)
So, we are settled. 25% to run my girls till I return from Trinidad.งั้นเราก็มั่นใจได้ว่า 25% จะส่งไปให้ ผู้หญิงของผม จนกว่าผมจะกลับจากตรินิแดด The Bank Job (2008)
He said that once everything is settled, he'll come back to see me!เขาบอกว่าถ้าจัดการกับทุกอย่างได้แล้ว เขาจะกลับมาหาข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'll wire you when I get settled.ผมจะโทรมาตอนหาที่อยู่ได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Madame... no woman have settled in this house for years !มาดาม ไม่มีใครอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้หลายปีแล้ว The Secret of Moonacre (2008)
Before we go home, there are certain expenses to be settled.ก่อนที่เราจะกลับบ้าน มีค่าใช้จ่ายให้ตัดสิน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
That's cool. Yeah, well, maybe you can come visit when we get settled.จนกว่าทุกอย่างมันจะลงตัว Bedtime Stories (2008)
- Then it's settled. - Ok then. I can't wait.งั้นก็ตกลง ตกลงนะ ไม่อยากจะรอแล้ว Pathology (2008)
Poppy, let's make some dinner and let your sister get settled.ป็อปปี้ พวกเราไปทำมื้อค่ำกัน และให้พี่สาวเธอจัดการที่นี่ City of Ember (2008)
All right, let's get you settled.เอาล่ะ ไปนั่งพักก่อน The Day the Earth Stood Still (2008)
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
settledAfter a while, the children settled down.
settledAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
settledCall me when you get settled in.
settledDavid has never had a settled career; he has always lived by his wits.
settledFear crept into my heart and settled there.
settledGet it settled once and for all.
settledHave you got settled into your new house yet?
settledHe has settled down to the job.
settledHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
settledHer eyes settled on the dress.
settledHe settled down in his armchair to listen to the music.
settledHe settled down in his native country.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิลที่ยังไม่ชำระ[n. exp.] (bin thī yang mai chamra) EN: unsettled bill   
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
คดีแดง[n. exp.] (khadī daēng) EN: adjudged case ; decided case ; settled case   
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
ไม่อยู่เป็นที่[adj.] (mai yū pen thī) EN: unsettled   
ยังไม่ชำระ[adj.] (yang mai chamra) EN: unpaid ; unsettled ; outstanding   

CMU English Pronouncing Dictionary
SETTLED    S EH1 T AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
settled    (v) (s e1 t l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenabsenkung {f}settled earth [Add to Longdo]
eingenistetsettled down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
一決[いっけつ, ikketsu] (n,vs) agreed; settled [Add to Longdo]
一件落着[いっけんらくちゃく, ikkenrakuchaku] (n,vs) an issue being settled; a case being closed [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]
陰晴[いんせい, insei] (n) unsettled (fine and cloudy) weather [Add to Longdo]
解決済み;解決済[かいけつずみ, kaiketsuzumi] (n,adj-no) resolved; settled [Add to Longdo]
確定事項[かくていじこう, kakuteijikou] (n) fixed content; settled matter; done deal [Add to Longdo]
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel [Add to Longdo]
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r,vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P) [Add to Longdo]
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定当[dìng dàng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] settled; ready; finished [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, / ] settled; steady; stable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Settle \Set"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Settled}; p. pr. & vb. n.
   {Settling}.] [OE. setlen, AS. setlan. [root]154. See
   {Settle}, n. In senses 7, 8, and 9 perhaps confused with OE.
   sahtlen to reconcile, AS. sahtlian, fr. saht reconciliation,
   sacon to contend, dispute. Cf. {Sake}.]
   1. To place in a fixed or permanent condition; to make firm,
    steady, or stable; to establish; to fix; esp., to
    establish in life; to fix in business, in a home, or the
    like.
    [1913 Webster]
 
       And he settled his countenance steadfastly upon him,
       until he was ashamed.         --2 Kings
                          viii. 11.
                          (Rev. Ver.)
    [1913 Webster]
 
       The father thought the time drew on
       Of setting in the world his only son. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To establish in the pastoral office; to ordain or install
    as pastor or rector of a church, society, or parish; as,
    to settle a minister. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to be no longer in a disturbed condition; to
    render quiet; to still; to calm; to compose.
    [1913 Webster]
 
       God settled then the huge whale-bearing lake.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Hoping that sleep might settle his brains. --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   4. To clear of dregs and impurities by causing them to sink;
    to render pure or clear; -- said of a liquid; as, to
    settle coffee, or the grounds of coffee.
    [1913 Webster]
 
   5. To restore or bring to a smooth, dry, or passable
    condition; -- said of the ground, of roads, and the like;
    as, clear weather settles the roads.
    [1913 Webster]
 
   6. To cause to sink; to lower; to depress; hence, also, to
    render close or compact; as, to settle the contents of a
    barrel or bag by shaking it.
    [1913 Webster]
 
   7. To determine, as something which is exposed to doubt or
    question; to free from unscertainty or wavering; to make
    sure, firm, or constant; to establish; to compose; to
    quiet; as, to settle the mind when agitated; to settle
    questions of law; to settle the succession to a throne; to
    settle an allowance.
    [1913 Webster]
 
       It will settle the wavering, and confirm the
       doubtful.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   8. To adjust, as something in discussion; to make up; to
    compose; to pacify; as, to settle a quarrel.
    [1913 Webster]
 
   9. To adjust, as accounts; to liquidate; to balance; as, to
    settle an account.
    [1913 Webster]
 
   10. Hence, to pay; as, to settle a bill. [Colloq.] --Abbott.
     [1913 Webster]
 
   11. To plant with inhabitants; to colonize; to people; as,
     the French first settled Canada; the Puritans settled New
     England; Plymouth was settled in 1620.
     [1913 Webster]
 
   {To settle on} or {To settle upon},
     (a) to confer upon by permanent grant; to assure to. "I .
       . . have settled upon him a good annuity." --Addison.
     (b) to choose; to decide on; -- sometimes with the
       implication that the choice is not ideal, but the
       best available.
 
   {To settle the land} (Naut.), to cause it to sink, or appear
    lower, by receding from it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fix; establish; regulate; arrange; compose; adjust;
     determine; decide.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 settled
   adj 1: established or decided beyond dispute or doubt; "with
       details of the wedding settled she could now sleep at
       night" [ant: {unsettled}]
   2: established in a desired position or place; not moving about;
     "nomads...absorbed among the settled people"; "settled
     areas"; "I don't feel entirely settled here"; "the advent of
     settled civilization" [ant: {unsettled}]
   3: inhabited by colonists [syn: {colonized}, {colonised},
     {settled}]
   4: not changeable; "a period of settled weather"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top