ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

background

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -background-, *background*, backgroun
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
background(n) ภูมิหลัง, See also: เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้องหลัง, หลังฉาก, ความเป็นมา, ประวัติ, พื้นเพ, Syn. upbringing
background(n) ฉากหลัง, See also: ม่าน, พื้นหลังภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น, ส่วนที่อยู่ข้างหลัง, ถิ่นที่มา, ภูมิหลัง, Syn. past, environment

English-Thai: Nontri Dictionary
background(n) ภูมิหลัง, พื้นหลัง, ประวัติ, ข้างหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
background๑. -พื้นหลัง๒. ภาวะพื้นหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backgroundฉากหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
background noiseสัญญาณรบกวนพื้นหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
background processingการประมวลผลส่วนหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backgroundภูมิหลัง, ความรู้พื้นฐาน [การแพทย์]
Background Noise Levelระดับเสียงพื้นฐาน, Example: ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Background radiationรังสีพื้นหลัง, รังสีจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น รังสีคอสมิกจากอวกาศ รังสีจากสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน น้ำ อากาศ อาหาร รวมทั้งที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ (ดู natural exposure ประกอบ) [นิวเคลียร์]

WordNet (3.0)
background(n) a person's social heritage: previous experience or training
background(n) the part of a scene (or picture) that lies behind objects in the foreground, Syn. ground
background(n) information that is essential to understanding a situation or problem, Syn. background knowledge
background(n) extraneous signals that can be confused with the phenomenon to be observed or measured, Syn. background signal
background(n) relatively unimportant or inconspicuous accompanying situation
background(n) (computer science) the area of the screen in graphical user interfaces against which icons and windows appear, Syn. screen background, desktop
background(v) understate the importance or quality of, Syn. downplay, play down, Ant. foreground, play up
backgrounder(n) a press conference or interview in which a government official explains to reporters the background of an action or policy
backdrop(n) scenery hung at back of stage, Syn. backcloth, background
setting(n) the state of the environment in which a situation exists, Syn. scope, background

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
background

n. [ Back, a. + ground. ] [ 1913 Webster ]

1. Ground in the rear or behind, or in the distance, as opposed to the foreground, or the ground in front. [ 1913 Webster ]

2. (Paint.) The space which is behind and subordinate to a portrait or group of figures. [ 1913 Webster ]

☞ The distance in a picture is usually divided into foreground, middle distance, and background. Fairholt. [ 1913 Webster ]

3. Anything behind, serving as a foil; as, the statue had a background of red hangings. [ 1913 Webster ]

4. A place in obscurity or retirement, or out of sight. [ 1913 Webster ]

I fancy there was a background of grinding and waiting before Miss Torry could produce this highly finished . . . performance. Mrs. Alexander. [ 1913 Webster ]

A husband somewhere in the background. Thackeray. [ 1913 Webster ]

5. The set of conditions within which an action takes place, including the social and physical conditions as well as the psychological states of the participants; as, within the background of the massive budget deficits of the 1980's, new spending programs had little chance of passage by the congress. [ PJC ]

6. The set of conditions that precede and affect an action, such as the social and historical precedents for the event, as well as the general background{ 5 }; as, against the background of their expulsion by the Serbs, the desire of Kosovars for vengeance is understandable though regrettable. [ PJC ]

7. (Science) The signals that may be detected by a measurement which are not due to the phenomenon being studied, and tend to make the measurement uncertain to a greater or lesser degree. Specifically: (Physics) Electronic noise present in a system using electronic measuring instrument or in a telecommunications system, which may hide and which must be differentiated from the desired signal; also called background noise or noise. [ PJC ]

8. (Journalism) An agreement between a journalist and an interviewee that the name of the interviewee will not be quoted in any publication, although the substance of the remarks may be reported; -- often used in the phrase “on background”. Compare deep background. [ PJC ]


To place in the background, to make of little consequence.
To keep in the background, to remain unobtrusive, inconspicuous or out of sight; -- of people.
deep background, (Journalism) the status of an interview which must not be quoted in a publication, even without attribution. Compare background{ 8 }.
[ 1913 Webster +PJC ]

backgrounding

n. (Computers) The execution of low priority programs while higher priority programs are not using the processing system.
Syn. -- background processing [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Also, Gale's checking into his background.BJF Timers: malkite_ve6tici, Makutake29 Hero (1992)
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์ Pulp Fiction (1994)
(Men whispering in background)(ชายกระซิบในพื้นหลัง) The Shawshank Redemption (1994)
Get clean shots. Watch your background.เห็นถนัดค่อยยิง ระวังหลังด้วย Heat (1995)
It would be so hard for him to recede into the background.มันจะยากมากสำหรับเขาที่จะลดลงเป็นพื้นหลัง 12 Angry Men (1957)
I come from a good family background, am not ugly, and would be a good match for you.ข้ามีพื้นเพที่ดี, หน้าตาไม่น่าเกลียด, และจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับแม่นาง. Return of the Condor Heroes (1983)
"Yet, no child was ever denied these essentials ... because, in the background, there was always Dr. Graham.""แต่ไม่มีเด็กคนไหน ปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้" "เพราะมีคุณหมอเกรแฮมคอยช่วย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา" Field of Dreams (1989)
Your background is fairly liberal, isn't it, Mr Blair?พื้นหลังของคุณเป็นธรรมเสรีนิยมไม่ได้นายแบลร์? The Russia House (1990)
- Background?- พื้นหลัง? The Russia House (1990)
This morning you told the jury about your background.เมื่อเช้าคุณบอกคณะลูกขุน เกี่ยวกับประวัติของคุณ Goodfellas (1990)
Well, because you have the same kind of background.นายมีพื้นฐานหมือนเขา Good Will Hunting (1997)
Look, I've already done the background on this woman... all the way back to the '20s, when she was working as an actress.นี่ ฉันค้นคว้าภูมิหลังยายคนนี้ ย้อนไปถึงปี 20 ตอนแกทำงานเป็นนักแสดง Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backgroundAn office worker with a college background.
backgroundFrom a humble background, John achieved worldwide fame.
backgroundHe explained the political background of the war on TV.
backgroundHe has a background in business.
backgroundHe is always in the background.
backgroundHer dress has white spots on a blue background.
backgroundHis background parallels of his predecessor.
backgroundHis humble background parallels that of his predecessor.
backgroundHis poor educational background was not a bar to his advancement.
backgroundI know who is in the background.
backgroundIt is very important to consider the cultural background of the family.
backgroundLet's get a picture of us with the sea in the background.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิหลัง(n) background, Example: นักจิตวิทยาต้องศึกษาภูมิหลังและสภาพชีวิตของคนไข้แต่ละคน เพื่อจะช่วยเหลือคนไข้ได้ง่ายขึ้น, Thai Definition: ประวัติความเป็นไปแต่ดั้งเดิม
ความหลัง(n) past, See also: background, Example: บรรดาลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรีจัดงานเพื่อฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่เคารพรัก, Thai Definition: เรื่องราวในอดีต
พื้นความรู้(n) background knowledge, See also: fundamental knowledge, basic of knowledge, Example: การส่งเสริมศีลธรรมจรรยาของประชาชนควรจะคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ จิตใจ และอัธยาศัยของบุคคลแต่ละคนเป็นพิเศษ, Thai Definition: ระดับความรู้ที่มีอยู่เดิม
พื้นเดิม(n) background, See also: hometown, Syn. รกรากเดิม, พื้นเพเดิม, Example: จริงๆ แล้วเขามีพื้นเดิมเป็นชาวนาอยู่ทางอีสาน จึงอดทนต่องานหนักๆ ได้ดี, Thai Definition: ความเป็นมาเดิมหรือบ้านเกิดที่อยู่อาศัยเดิมก่อนหน้านี้
ฉากหลัง(n) background, Syn. เบื้องหลัง, ภูมิหลัง, Example: คนที่เรามองเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาอาจจะมีฉากหลังของชีวิตที่ขมขื่นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น, Thai Definition: ที่เป็นมาก่อน หรือสิ่งที่ปกปิดไว้ไม่มีใครรู้
ฉากหลัง(n) backdrop, See also: background, backcloth, Syn. ฉาก, Example: เวทีลิเกมักจะมีฉากหลังด้วยเสมอในการจัดเวทีการแสดง, Thai Definition: วิวประกอบหลังภาพ
เบื้องหน้าเบื้องหลัง(n) background, See also: inside story, Syn. เบื้องหลัง, Example: นายกฯ เรียกอธิบดีกรมตำรวจเข้าพบ เพื่อสอบถามถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังคดีลอบวางระเบิด, Thai Definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
ประวัติส่วนตัว(n) background and personal information, Example: ผู้สมัครงานต้องกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน
ความเป็นมา(n) background, See also: history, story, Syn. ภูมิหลัง, Example: มัคคุเทศก์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวังปารุสก์สัก, Thai Definition: ที่มา
เบื้องหลัง(n) background, See also: inside story, behind the scenes, Syn. เบื้องหน้าเบื้องหลัง, Example: กรณีกบฎพระศรีศิลป์ มีขุนนางผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง, Thai Definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉากหลัง[chāk lang] (n, exp) EN: background ; backdrop
หัวนอนปลายตีน[hūanønplāitīn] (n) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground
กำเนิดในตระกูลดี[kamnoēt nai trakūn dī] (v, exp) EN: be of good class origin ; have a good family background  FR: être de bonne famille
ความหลัง[khwāmlang] (n) EN: past ; background
ความเป็นมา[khwām penmā] (n) EN: background ; history ; story ; development  FR: historique [ m ] ; histoire [ f ] ; passé [ m ] ; évolution [ f ]
เหล่ากอ[laokø] (n) EN: family background  FR: souche [ f ] ; famille [ f ]
พื้น[pheūn] (n) EN: basis ; foundation ; background
พื้นความรู้[pheūnkhwāmrū] (n, exp) EN: basic knowledege ; background knowledge ; education  FR: éducation [ f ]
พื้นหลัง[pheūn lang] (n) EN: background  FR: arrière-plan [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
background
backgrounds

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
background
backgrounds

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month) #908 [Add to Longdo]
背景[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ,  ] background; backdrop #2,062 [Add to Longdo]
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ,  ] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage) #26,985 [Add to Longdo]
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ,  ] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play) #36,607 [Add to Longdo]
本底[běn dǐ, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ,  ] background #49,281 [Add to Longdo]
本底计数[běn dǐ jì shù, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ,     /    ] background count [Add to Longdo]
本底调查[běn dǐ diào chá, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ,     /   調 ] background investigation [Add to Longdo]
本底辐射[běn dǐ fú shè, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ,     /    ] background radiation [Add to Longdo]
预备知识[yù bèi zhī shi, ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄓ ㄕ˙,     /    ] background knowledge; prerequisite [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitmusik { f }; Musikuntermalung { f }background music [Add to Longdo]
Geräuschkulisse { f }background noise [Add to Longdo]
Hintergrund { m } | Hintergründe { pl }background | backgrounds [Add to Longdo]
Hintergrund-Bildschirm { m }background screen [Add to Longdo]
Hintergrundgeräusch { n }; Störgeräusch { m }background noise [Add to Longdo]
Hintergrundinformation { f }background information [Add to Longdo]
Hintergrundfarbe { f }background color [Add to Longdo]
Hintergrundprogramm { n }background program [Add to Longdo]
Hintergrundverarbeitung { f }background processing [Add to Longdo]
Musikuntermalung { f }; Untermalung { f }background music [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
履歴[りれき, rireki] (n) personal history; background; career; log; record; (P) #925 [Add to Longdo]
背景[はいけい, haikei] (n) (1) background; scenery; backdrop; setting; circumstance; context; (2) backing; support (from behind the scenes); (P) #1,925 [Add to Longdo]
学歴[がくれき, gakureki] (n) academic background; (P) #6,234 [Add to Longdo]
陰(P);蔭;翳[かげ, kage] (n) (1) shade; shadow; (2) other side; back; background; (P) #6,465 [Add to Longdo]
背後[はいご, haigo] (n, adj-no) (1) back; rear; (2) background; behind the scenes; (P) #9,010 [Add to Longdo]
裏面(P);裡面[りめん, rimen] (n) back; reverse; other side; inside; tails (of coins); background; (P) #13,425 [Add to Longdo]
素性;素姓;種姓;素生[すじょう, sujou] (n) birth; lineage; parentage; origin; identity; background; history #18,508 [Add to Longdo]
身元(P);身許[みもと, mimoto] (n) person's identity; ID; past; background; (P) #19,231 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance [Add to Longdo]
裏プロセス[うらプロセス, ura purosesu] background process [Add to Longdo]
裏プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top