Search result for

background

(97 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -background-, *background*, backgroun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
background[N] ภูมิหลัง, See also: เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้องหลัง, หลังฉาก, ความเป็นมา, ประวัติ, พื้นเพ, Syn. upbringing
background[N] ฉากหลัง, See also: ม่าน, พื้นหลังภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment

English-Thai: Nontri Dictionary
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
background๑. -พื้นหลัง๒. ภาวะพื้นหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backgroundฉากหลัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
background noiseสัญญาณรบกวนพื้นหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
background processingการประมวลผลส่วนหลัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backgroundภูมิหลัง,ความรู้พื้นฐาน [การแพทย์]
Background Noise Levelระดับเสียงพื้นฐาน
ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Background radiationรังสีพื้นหลัง, รังสีจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น รังสีคอสมิกจากอวกาศ รังสีจากสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน น้ำ อากาศ อาหาร รวมทั้งที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ (ดู natural exposure ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See if those background checks we ordered came in.เธอควรกลับไปที่เดลี่ เพลเน็ท, Committed (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
Just background stuff.แค่อยู่เบื้องหลังนะ To Kill the King (2008)
It's, like, the city in the backgroundก็ แบบ มีเมืองเป็นแบ๊คกราวน์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The owners did a background check.เจ้าของเขาเช็คภูมิหลังแต่ละคน The Lazarus Project (2008)
- [ Background: Techno ] - Ah.นี่ก้อสตูดิโอ มาเล้ยยย Shutter (2008)
- [ Background:เยี่ยม.. Shutter (2008)
I can tell from the illuminations the pinks and the blues and the gold-patterned background.หนูดูจากภาพประกอบ... ..สีชมพู ฟ้า แล้วก็ลายทองที่พื้นหลัง Inkheart (2008)
Background?ภูมิหลัง Body of Lies (2008)
Your Methodist background, the modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types.เบื้องหลังกลวิธีของคุณ สถานการณ์ของคุณล่าสุด แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ Frost/Nixon (2008)
Do you run background checks on your employees or do you just let cons work here?หรือคุณปล่อยให้พวกต้มตุ๋นทำงานที่นี่ Blow Out (2008)
The trips to Dunwoody, the background on the Formavale acquisitions, the midnight load-outs, it's all in place and ready to go.เรื่องเดินทางไปดันวู๊ดดี้ เบื้องหลังการเข้าถือครองฟอร์มาเวล การลงของตอนเที่ยงคืน มีพร้อมหมด Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backgroundAn office worker with a college background.
backgroundFrom a humble background, John achieved worldwide fame.
backgroundHe explained the political background of the war on TV.
backgroundHe has a background in business.
backgroundHe is always in the background.
backgroundHer dress has white spots on a blue background.
backgroundHis background parallels of his predecessor.
backgroundHis humble background parallels that of his predecessor.
backgroundHis poor educational background was not a bar to his advancement.
backgroundI know who is in the background.
backgroundIt is very important to consider the cultural background of the family.
backgroundLet's get a picture of us with the sea in the background.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิหลัง[N] background, Example: นักจิตวิทยาต้องศึกษาภูมิหลังและสภาพชีวิตของคนไข้แต่ละคน เพื่อจะช่วยเหลือคนไข้ได้ง่ายขึ้น, Thai definition: ประวัติความเป็นไปแต่ดั้งเดิม
ความหลัง[N] past, See also: background, Example: บรรดาลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรีจัดงานเพื่อฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่เคารพรัก, Thai definition: เรื่องราวในอดีต
พื้นความรู้[N] background knowledge, See also: fundamental knowledge, basic of knowledge, Example: การส่งเสริมศีลธรรมจรรยาของประชาชนควรจะคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ จิตใจ และอัธยาศัยของบุคคลแต่ละคนเป็นพิเศษ, Thai definition: ระดับความรู้ที่มีอยู่เดิม
พื้นเดิม[N] background, See also: hometown, Syn. รกรากเดิม, พื้นเพเดิม, Example: จริงๆ แล้วเขามีพื้นเดิมเป็นชาวนาอยู่ทางอีสาน จึงอดทนต่องานหนักๆ ได้ดี, Thai definition: ความเป็นมาเดิมหรือบ้านเกิดที่อยู่อาศัยเดิมก่อนหน้านี้
ฉากหลัง[N] background, Syn. เบื้องหลัง, ภูมิหลัง, Example: คนที่เรามองเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาอาจจะมีฉากหลังของชีวิตที่ขมขื่นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น, Thai definition: ที่เป็นมาก่อน หรือสิ่งที่ปกปิดไว้ไม่มีใครรู้
ฉากหลัง[N] backdrop, See also: background, backcloth, Syn. ฉาก, Example: เวทีลิเกมักจะมีฉากหลังด้วยเสมอในการจัดเวทีการแสดง, Thai definition: วิวประกอบหลังภาพ
เบื้องหน้าเบื้องหลัง[N] background, See also: inside story, Syn. เบื้องหลัง, Example: นายกฯ เรียกอธิบดีกรมตำรวจเข้าพบ เพื่อสอบถามถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังคดีลอบวางระเบิด, Thai definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่
ประวัติส่วนตัว[N] background and personal information, Example: ผู้สมัครงานต้องกรอกประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน
ความเป็นมา[N] background, See also: history, story, Syn. ภูมิหลัง, Example: มัคคุเทศก์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวังปารุสก์สัก, Thai definition: ที่มา
เบื้องหลัง[N] background, See also: inside story, behind the scenes, Syn. เบื้องหน้าเบื้องหลัง, Example: กรณีกบฎพระศรีศิลป์ มีขุนนางผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: สิ่งที่ไม่เปิดเผยหรือแอบแฝงอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉากหลัง[n. exp.] (chāk lang) EN: background ; backdrop   
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   
กำเนิดในตระกูลดี[v. exp.] (kamnoēt nai trakūn dī) EN: be of good class origin ; have a good family background   FR: être de bonne famille
ความหลัง[n.] (khwāmlang) EN: past ; background   
ความเป็นมา[n.] (khwām penmā) EN: background ; history ; story ; development   FR: historique [m] ; histoire [f] ; passé [m] ; évolution [f]
เหล่ากอ[n.] (laokø) EN: family background   FR: souche [f] ; famille [f]
พื้น[n.] (pheūn) EN: basis ; foundation ; background   
พื้นความรู้ [n. exp.] (pheūnkhwāmrū) EN: basic knowledege ; background knowledge ; education   FR: éducation [f]
พื้นหลัง[n.] (pheūn lang) EN: background   FR: arrière-plan [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKGROUND    B AE1 K G R AW2 N D
BACKGROUNDS    B AE1 K G R AW2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
background    (n) (b a1 k g r au n d)
backgrounds    (n) (b a1 k g r au n d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month), #908 [Add to Longdo]
背景[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ, ] background; backdrop, #2,062 [Add to Longdo]
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, ] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage), #26,985 [Add to Longdo]
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, ] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play), #36,607 [Add to Longdo]
本底[běn dǐ, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ, ] background, #49,281 [Add to Longdo]
本底计数[běn dǐ jì shù, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] background count [Add to Longdo]
本底调查[běn dǐ diào chá, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] background investigation [Add to Longdo]
本底辐射[běn dǐ fú shè, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] background radiation [Add to Longdo]
预备知识[yù bèi zhī shi, ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄓ ㄕ˙, / ] background knowledge; prerequisite [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitmusik {f}; Musikuntermalung {f}background music [Add to Longdo]
Geräuschkulisse {f}background noise [Add to Longdo]
Hintergrund {m} | Hintergründe {pl}background | backgrounds [Add to Longdo]
Hintergrund-Bildschirm {m}background screen [Add to Longdo]
Hintergrundgeräusch {n}; Störgeräusch {m}background noise [Add to Longdo]
Hintergrundinformation {f}background information [Add to Longdo]
Hintergrundfarbe {f}background color [Add to Longdo]
Hintergrundprogramm {n}background program [Add to Longdo]
Hintergrundverarbeitung {f}background processing [Add to Longdo]
Musikuntermalung {f}; Untermalung {f}background music [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]
バックグラウンド[, bakkuguraundo] (n) background; (P) [Add to Longdo]
バックグラウンドサウンド[, bakkuguraundosaundo] (n) {comp} background sound [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[, bakkuguraundojobu] (n) {comp} background job [Add to Longdo]
バックグラウンドミュージック[, bakkuguraundomyu-jikku] (n) background music [Add to Longdo]
バックグラウンド印刷[バックグラウンドいんさつ, bakkuguraundo insatsu] (n) {comp} background printing [Add to Longdo]
バックグラウンド放射線[バックグラウンドほうしゃせん, bakkuguraundo houshasen] (n) background radiation [Add to Longdo]
バックグランド[, bakkugurando] (n) {comp} background [Add to Longdo]
バックスクリーン[, bakkusukuri-n] (n) back screen (esp. hitter's background in center field) (baseball); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance [Add to Longdo]
裏プロセス[うらプロセス, ura purosesu] background process [Add to Longdo]
裏プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 background \back"ground`\, n. [Back, a. + ground.]
   [1913 Webster]
   1. Ground in the rear or behind, or in the distance, as
    opposed to the {foreground}, or the ground in front.
    [1913 Webster]
 
   2. (Paint.) The space which is behind and subordinate to a
    portrait or group of figures.
    [1913 Webster]
 
   Note: The distance in a picture is usually divided into
      foreground, middle distance, and background.
      --Fairholt.
      [1913 Webster]
 
   3. Anything behind, serving as a foil; as, the statue had a
    background of red hangings.
    [1913 Webster]
 
   4. A place in obscurity or retirement, or out of sight.
    [1913 Webster]
 
       I fancy there was a background of grinding and
       waiting before Miss Torry could produce this highly
       finished . . . performance.      --Mrs.
                          Alexander.
    [1913 Webster]
 
       A husband somewhere in the background. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   5. The set of conditions within which an action takes place,
    including the social and physical conditions as well as
    the psychological states of the participants; as, within
    the background of the massive budget deficits of the
    1980's, new spending programs had little chance of passage
    by the congress.
    [PJC]
 
   6. The set of conditions that precede and affect an action,
    such as the social and historical precedents for the
    event, as well as the general background[5]; as, against
    the background of their expulsion by the Serbs, the desire
    of Kosovars for vengeance is understandable though
    regrettable.
    [PJC]
 
   7. (Science) The signals that may be detected by a
    measurement which are not due to the phenomenon being
    studied, and tend to make the measurement uncertain to a
    greater or lesser degree. Specifically: (Physics)
    Electronic noise present in a system using electronic
    measuring instrument or in a telecommunications system,
    which may hide and which must be differentiated from the
    desired signal; also called background noise or {noise}.
    [PJC]
 
   8. (Journalism) An agreement between a journalist and an
    interviewee that the name of the interviewee will not be
    quoted in any publication, although the substance of the
    remarks may be reported; -- often used in the phrase "on
    background". Compare {deep background}.
    [PJC]
 
   {To place in the background}, to make of little consequence.
 
   {To keep in the background}, to remain unobtrusive,
    inconspicuous or out of sight; -- of people.
 
   {deep background}, (Journalism) the status of an interview
    which must not be quoted in a publication, even without
    attribution. Compare {background}[8].
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 background
   n 1: a person's social heritage: previous experience or
      training; "he is a lawyer with a sports background"
   2: the part of a scene (or picture) that lies behind objects in
     the foreground; "he posed her against a background of rolling
     hills" [syn: {background}, {ground}]
   3: information that is essential to understanding a situation or
     problem; "the embassy filled him in on the background of the
     incident" [syn: {background}, {background knowledge}]
   4: extraneous signals that can be confused with the phenomenon
     to be observed or measured; "they got a bad connection and
     could hardly hear one another over the background signals"
     [syn: {background}, {background signal}]
   5: relatively unimportant or inconspicuous accompanying
     situation; "when the rain came he could hear the sound of
     thunder in the background"
   6: the state of the environment in which a situation exists;
     "you can't do that in a university setting" [syn: {setting},
     {background}, {scope}]
   7: (computer science) the area of the screen in graphical user
     interfaces against which icons and windows appear [syn:
     {background}, {desktop}, {screen background}]
   8: scenery hung at back of stage [syn: {backdrop}, {background},
     {backcloth}]
   v 1: understate the importance or quality of; "he played down
      his royal ancestry" [syn: {background}, {play down},
      {downplay}] [ant: {foreground}, {highlight}, {play up},
      {spotlight}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 background
  n.,adj.,vt.
 
   [common] To do a task in background is to do it whenever {foreground}
   matters are not claiming your undivided attention, and to background
   something means to relegate it to a lower priority. ?For now, we'll just
   print a list of nodes and links; I'm working on the graph-printing problem
   in background.? Note that this implies ongoing activity but at a reduced
   level or in spare time, in contrast to mainstream ?back burner? (which
   connotes benign neglect until some future resumption of activity). Some
   people prefer to use the term for processing that they have queued up for
   their unconscious minds (a tack that one can often fruitfully take upon
   encountering an obstacle in creative work). Compare {amp off},
   {slopsucker}.
 
   Technically, a task running in background is detached from the terminal
   where it was started (and often running at a lower priority); oppose
   {foreground}. Nowadays this term is primarily associated with {Unix}, but
   it appears to have been first used in this sense on OS/360.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top