ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

armchair

AA1 R M CH EH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armchair-, *armchair*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armchair(n) เก้าอี้ที่มีที่วางแขน, Syn. easy chair, wing chair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armchair(อาร์ม'แชร์) n. เก้าอี้มีที่วางแขน

English-Thai: Nontri Dictionary
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน, เก้าอี้นวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armchairเก้าอี้เท้าแขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you done with your armchair analysis, 3-Divorce annie?พูดจบหรือยัง แม่นางสามโบสถ์หย่าสามครั้ง? Hello, Little Girl (2008)
And my armchair and my garden.มันสำคัญตรงไหน เขากลับมาแล้วนี่ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armchairHe is an armchair theorist.
armchairHe settled down in his armchair to listen to the music.
armchairHe was sitting in the armchair, his eyes closed and his arms folded.
armchairI sat back in the armchair and opened the book.
armchairSit in an armchair.
armchairThe cushions on the sofa don't match those on the armchairs.
armchairTom Skeleton, the ancient stage doorkeeper, sat in his battered armchair, listening as the actors came up the stone stairs from their dressing rooms.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้นวม[kao-ī nūam] (n, exp) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair  FR: fauteuil [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARMCHAIR AA1 R M CH EH2 R
ARMCHAIRS AA1 R M CH EH2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
armchair (n) ˈaːmtʃɛəʳr (aa1 m ch e@ r)
armchairs (n) ˈaːmtʃɛəʳz (aa1 m ch e@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扶手椅[fú shǒu yǐ, ㄈㄨˊ ㄕㄡˇ ㄧˇ, ] armchair [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehnstuhl { m } | Lehnstühle { pl }armchair | armchairs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームチェア;アームチェアー[a-muchiea ; a-muchiea-] (n) armchair [Add to Longdo]
肱かけ椅子;肘掛け椅子;肘掛椅子;肱掛椅子;ひじ掛けいす;ひじ掛け椅子[ひじかけいす, hijikakeisu] (n) (1) armchair; chair with arm rests; (2) senior staff [Add to Longdo]
青白きインテリ[あおじろきインテリ, aojiroki interi] (n) armchair intellectual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Armchair \Arm"chair`\, n.
   A chair with arms to support the elbows or forearms.
   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 armchair
   n 1: chair with a support on each side for arms

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top