ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come on-, *come on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come on strong(sl) ก้าวร้าว, See also: แข็งกร้าว, ไม่อ่อนน้อม, Syn. come on like gangbusters
come on like gangbusters(sl) ก้าวร้าว, See also: แข็งกร้าว, ไม่อ่อนน้อม, Syn. come on strong

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on now, men.มาตอนนี้ผู้ชาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What do you want in there, Jasper? Come on. Come on home.เเกหาอะไรในนั้น แจสเปอร์ มาเถอะ กลับบ้านกัน Rebecca (1940)
Listen, will you come on already with the optometrist bit?Listen, will you come on already with the optometrist bit? 12 Angry Men (1957)
Come on and eat.มาสิ และกิน คุณไม่สามารถตก ปลาและไม่กิน The Old Man and the Sea (1958)
# Please come on back to meกรุณามากลับมาให้ฉัน Help! (1965)
# So come on back and seeดังนั้นมาที่ด้านหลังและดู Help! (1965)
# So come on back and seeดังนั้นมาที่ด้านหลังและดู Help! (1965)
Oh, come on lads, where's that famous pluck?โอ้มาเด็กไม่ต้องมีลมแรง ที่ไหนที่กล้าหาญที่มีชื่อเสียง? Help! (1965)
Move come on let's go!ไป ไปกันได้แล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Come on Blondie we don't have very far to go. Only 70 miles.ไม่เอาน่าไอ้หัวทอง อีกไม่ ไกลหรอก แค่ 70 ไมล์เอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Come on you dummy talk!เร็วสิไอ้งั่ง พูดมา! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Come on come on the party's over.เร็วเข้า เร็ว หมดเวลาเล่นแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come on"Aw, come on, son!" the farmer insisted.
come onBuses in the country do not usually come on time.
come onCan you come on Sunday evening?
come onCome on!
come onCome on, answer quickly.
come onCome on any day you like.
come onCome on, Bill.
come onCome on, children, it's time for bed.
come onCome on, don't be silly.
come onCome on, get it off your chest.
come onCome on, get up.
come onCome on, get walking!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร็วๆ เข้า(v) come on, Syn. เร็วๆ, Ant. ช้าๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุนิติภาวะ[banlunitiphāwa] (v) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris  FR: acquérir la majorité
เรียงราย[rīengrāi] (v) EN: come one by one ; go one by one ; line  FR: aligner côte à côte
สู้สู้[sū-sū] (v, exp) EN: keep on fighting ! ; come on !  FR: battez-vous ! ; luttez ! ; allez !
ทยอย[thayøi] (v) EN: go one by one ; go one after another ; come one by one

Japanese-English: EDICT Dictionary
ね(P);ねえ[ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) #384 [Add to Longdo]
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r, vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P) #15,948 [Add to Longdo]
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one [Add to Longdo]
過少申告[かしょうしんこく, kashoushinkoku] (n) under-reporting (e.g. income on a tax return) [Add to Longdo]
口説く[くどく, kudoku] (v5k, vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come on
   v 1: appear or become visible; make a showing; "She turned up at
      the funeral"; "I hope the list key is going to surface
      again" [syn: {come on}, {come out}, {turn up}, {surface},
      {show up}]
   2: move towards; "We were approaching our destination"; "They
     are drawing near"; "The enemy army came nearer and nearer"
     [syn: {approach}, {near}, {come on}, {go up}, {draw near},
     {draw close}, {come near}]
   3: develop in a positive way; "He progressed well in school";
     "My plants are coming along"; "Plans are shaping up" [syn:
     {progress}, {come on}, {come along}, {advance}, {get on},
     {get along}, {shape up}] [ant: {regress}, {retrograde},
     {retrogress}]
   4: start running, functioning, or operating; "the lights went
     on"; "the computer came up" [syn: {go on}, {come up}, {come
     on}] [ant: {go off}]
   5: occur or become available; "water or electricity came on
     again after the earthquake"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top