ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get along

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get along-, *get along*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get along[PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: มุ่งไปข้างหน้า, ไปข้างหน้า, Syn. get along with, get on with, go along with
get along[PHRV] ส่ง, See also: พา, นำไป, Syn. come along
get along[PHRV] ออกไป, See also: ไปให้พ้น
get along[PHRV] ช้า, See also: สาย
get along[PHRV] มีชีวิตอยู่ได้, Syn. get by
get along[PHRV] ก้าวหน้าดี, See also: ไปได้ดี, Syn. bring on
get along[PHRV] เป็นเพื่อนกันได้, See also: เป็นมิตร, เข้ากันได้ดี, Syn. get along with, get on, get on with
get along[PHRV] ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on
get along with[PHRV] เดินไปข้างหน้าพร้อมกับ, See also: มุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับ, Syn. get along, get on with, go along with
get along with[PHRV] สามารถทำต่อไปได้, See also: มีชิวิตอยู่ต่อไป, ทำงานต่อไป ฯลฯ, Syn. get by

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dogs get along with it. She prefers to crawl.หมาเข้ากับมันได้ดีกว่า ส่วนเจ้านี่ชอบคลานเอามากกว่า  ()
You guys... are gonna get along just greatพวกนาย เข้าขากันได้ดีแน่ The Fate of the Furious (2017)
You two must get along swell.โม้แข่งกับเจ้าล่ะสนุกเลย Moana (2016)
What I'm trying to say is, I feel like we get along really well, and I would like it if we could become... friends.ที่ฉันพยายามจะบอกก็คือ ฉันรู้สึกว่า เราเข้ากันได้ดี แล้วฉันก็อยากให้พวกเรา เป็น... Chainsaw (2015)
Graysons don't get along with Lloyds.เกรย์สันจะไม่ร่วมกับลอยส์ The Blind Fortune Teller (2015)
We didn't really get along too well.เราเข้ากันไม่ค่อยได้ Max (2015)
I'm not the one he has to get along with. Don't give this to him until he lets you touch him.ฉันไม่ใช่คนที่มันต้องอยู่ด้วย อย่าให้มันจนกว่ามันจะให้นายถูกตัว Max (2015)
- It's called being psycho so you and Max should get along pretty well.- เรียกว่าประสาทต่างหากล่ะ งั้นเธอกับแม็กซ์ก็น่าจะเข้ากันได้ดี Max (2015)
Keep to the straight and narrow, and we'll all get along fine.ตรงเข้าสู่ห้องขังเดี่ยว และคงยาวนาน The Greybar Hotel (2014)
If you respect this place... you and I will get along just fine.ถ้านายเคารพสถานที่ นายกับฉันเข้ากันได้สบาย The Maze Runner (2014)
No wonder you get along so well.- มิน่าถึงเข้ากันได้ดีจริง How to Train Your Dragon 2 (2014)
Spartans, don't get along well with others.สปาร์ตันจะไม่ ให้ดีเห็นด้วยกับคนอื่น ๆ 300: Rise of an Empire (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get alongBen and I don't get along. we have nothing in common.
get alongCan you get along on your wages?
get alongDo you get along well with your new classmates?
get alongDo you get along with your boss?
get alongFind mutual interests, and you will get along with each other.
get alongFrom the moment of his birth, man cannot get along without.
get alongGet along with you!
get alongHe could not get along with his neighbors.
get alongHe doesn't get along with anybody in the office.
get alongHe is difficult to get along with.
get alongHe is hard to get along with.
get alongHe is rather hard to get along with.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ากันได้ดี[V] get along well with, Syn. เข้ากันได้, Ant. ไม่ถูกกัน, Example: หลังจากเริ่มงานได้ 2 เดือน ผมก็เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน, Thai definition: คบหากันได้เป็นอย่างดี
เข้าขากัน[V] get along well with, See also: be good friends, cooperate (coordinate) with each other, Example: นายตำรวจนครบาลคนหนึ่งจบจ.ป.ร.5 แต่ไม่ค่อยเข้าขากันกับกลุ่มเท่าไรนัก, Thai definition: เป็นพวกกัน, ถูกนิสัยใจคอกัน
ถูกโรค[V] get along well with, See also: be on friendly terms, have the same tastes, Syn. ถูกอัธยาศัย, ถูกคอ, ต้องกัน, Example: เขาไม่ถูกโรคกัน
ลงลอยกัน[V] get along well with, See also: be in step with, get deal with, agree with, Syn. เข้ากันได้, Example: นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีปัญหา ไม่ลงรอยกัน
ถูกคอกัน[V] get along well, See also: be congenial friends, have the same tastes, Example: พี่น้องคู่นี้ไม่ค่อยถูกคอกันสักเท่าไหร่ เอาแต่ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชอบพอกัน, มีรสนิยมเข้ากันได้ดี
เข้าขา[V] get along well with, See also: cooperate with each other, join, Syn. เข้ากัน, Example: พิธีกรรายการนี้เข้าขากันดี ทำให้การดำเนินรายการราบรื่นดี, Thai definition: เข้ากันได้ดี, ลงรอยกันได้ไม่ขัดกัน
เข้า[V] get along with, See also: deal with, Syn. เข้ากัน, Ant. แยก, แตกแยก, Example: เด็กๆ เข้ากับเพื่อนใหม่ได้ดี, Thai definition: ถูกกันหรือลงรอยกันได้ดี
เข้าคอ[V] get along, See also: deal with, become friendly, Syn. ถูกคอ, เข้ากัน, Example: ผู้จัดการกับลูกน้องคู่นี้เข้าคอกันได้สนิทเหมือนเพื่อนที่คบกันมานาน, Thai definition: ประพฤติให้ถูกใจกันได้, ลงรอยกันได้เพราะมีนิสัยไปกันได้
ไปกันได้[V] get along well with, See also: be compatible with, be easy to deal with, Syn. เข้ากันได้, Example: นิสัยของสามีต้องไปกันได้กับภริยา ชีวิตคู่จึงจะมีความสุข, Thai definition: มีนิสัยลงรอยกันได้
ลงโบสถ์[V] get along with, See also: be on good terms with someone, be compatible with, Syn. ลงรอย, Thai definition: เข้ากันได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ากันได้ดี[v. exp.] (khaokan dāi dī) EN: get along well with   
กินกัน[v.] (kinkan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other   FR: s'harmoniser ; s'accorder
ลงรอย[v.] (longrøi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together   FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar   FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
อยู่ร่วมกัน[v. exp.] (yū ruam kan) EN: get along   FR: coexister ; cohabiter ; s'entendre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相处[xiāng chǔ, ㄒㄧㄤ ㄔㄨˇ, / ] get along with each other, #5,910 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschwinde!Get along with you! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
気が合う[きがあう, kigaau] (exp,v5u) to get along (with someone) [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P) [Add to Longdo]
性が合う[しょうがあう, shougaau] (exp,v5u) to get along well with [Add to Longdo]
折れ合う;おれ合う[おれあう, oreau] (v5u,vi) to get along with; to compromise; to make concessions; to come to an agreement [Add to Longdo]
相和する[あいわする, aiwasuru] (vs-s,vi) to get along well together; to be in tune with one another; to harmonize with each other; to go well together [Add to Longdo]
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) [Add to Longdo]
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex) [Add to Longdo]
馬の合う[うまのあう, umanoau] (exp,v5u) to get along well with [Add to Longdo]
肌が合う;膚が合う[はだがあう, hadagaau] (exp,v5u) to be compatible; to get along well [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get along
   v 1: proceed or get along; "How is she doing in her new job?";
      "How are you making out in graduate school?"; "He's come a
      long way" [syn: {do}, {fare}, {make out}, {come}, {get
      along}]
   2: have smooth relations; "My boss and I get along very well"
     [syn: {get along with}, {get on with}, {get on}, {get along}]
   3: develop in a positive way; "He progressed well in school";
     "My plants are coming along"; "Plans are shaping up" [syn:
     {progress}, {come on}, {come along}, {advance}, {get on},
     {get along}, {shape up}] [ant: {regress}, {retrograde},
     {retrogress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top