ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -逐-, *逐*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[逐, zhú, ㄓㄨˊ] to pursue; to expel; step by step
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  豕 [shǐ, ㄕˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 954

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhú, ㄓㄨˊ, ] to pursue; to chase; individually; one by one, #6,312 [Add to Longdo]
[zhú bù, ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ, ] progressively; step by step, #1,562 [Add to Longdo]
[zhú jiàn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] gradually, #1,578 [Add to Longdo]
[zhú nián, ㄓㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, ] year after year; on an annual basis, #8,069 [Add to Longdo]
[zhuī zhú, ㄓㄨㄟ ㄓㄨˊ, ] to chase; to pursue vigorously, #8,223 [Add to Longdo]
[jué zhú, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨˊ, ] to tussle; to contend; to contest, #8,556 [Add to Longdo]
[qū zhú, ㄑㄩ ㄓㄨˊ, / ] to expel; banishment, #16,327 [Add to Longdo]
[qū zhú jiàn, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] destroyer (warship), #19,475 [Add to Longdo]
[zhú gè, ㄓㄨˊ ㄍㄜˋ, / ] one by one; one after another, #22,846 [Add to Longdo]
随波[suí bō zhú liú, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄛ ㄓㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] to go with the flow, #32,140 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちくいち(P);ちくいつ, chikuichi (P); chikuitsu] (adv) one by one; in detail; minutely; (P) [Add to Longdo]
一命令操作[ちくいちめいれいそうさ, chikuichimeireisousa] (n) {comp} single step operation; step-by-step operation [Add to Longdo]
[ちくご, chikugo] (adj-f) (See 語訳) word-for-word; verbatim [Add to Longdo]
語的;遂語的(iK)[ちくごてき, chikugoteki] (adj-na) (See 語訳) word-for-word; verbatim [Add to Longdo]
語訳[ちくごやく, chikugoyaku] (n,vs) literal translation [Add to Longdo]
字訳[ちくじやく, chikujiyaku] (n) verbatim or literal translation [Add to Longdo]
[ちくじ, chikuji] (adv,adj-no) successively; one after another; sequentially; (P) [Add to Longdo]
次印字装置[ちくじいんじそうち, chikujiinjisouchi] (n) {comp} character printer; serial printer [Add to Longdo]
次刊行物[ちくじかんこうぶつ, chikujikankoubutsu] (n) {comp} serial publication [Add to Longdo]
次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] (n) {comp} accessioning of serials [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please keep me informed of the development of the case.その事件の進展について一知らせてください。
Bad money drives out good.悪貨は良貨を駆する。
Don't translate English into Japanese word for word.英語を語的に日本語訳してはいけない。
They are trying to drive Japanese goods out of the market.彼らは日本品を市場から駆しようとしている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Many months later at Wuthering Heights... during one of Dr. Kenneth's increasingly rare visits--[CN] 许多月之後 在呼啸山庄... 在肯尼斯医生渐地减少 的拜访之一... Wuthering Heights (1939)
The winning team will compete as individuals.[CN] 胜队开始进行单独角 The Adventures of Robin Hood (1938)
A time will come when the Dúnedain regain their strength, and banish evil from these lands forever.[JP] ドゥネダインが力を取り戻し- 奴らを駆する日が来る Born of Hope (2009)
Keep me updated.[JP] 次、報告を Babel One (2005)
And report all your information to me.[JP] 一、私に報告するように The Wing or The Thigh? (1976)
All right, agent moss, keep me apprised.[JP] 分かった、次報告してくれ Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2009)
Contact Destroyer, USS Kit.[JP] 艦を呼べ. . USSキットだ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Break me, bar me out of court?[CN] 毁掉我, 把我出法庭? Bordertown (1935)
Now if you've got a battleship in the gulf you tell him to ready that weapon![JP] いいか? いますぐ駆艦を こっちに差し向けろ! レールガンも用意しろ! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Tomorrow we will drive him out of the holy land of Russia![JP] 明 日 は ロ シ ア の地か ら それ を駆す るのだ War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
And the night finds me pale and thoughtful... waiting for the end of my exile when the three of us...[CN] 而夜晚我总是苍白 沉默 等待 等待放结束 我们三个 Design for Living (1933)
I want to be informed the minute he's awake.[JP] 意識が回復したら一教えて Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一命令操作[ちくいちめいれいそうさ, chikuichimeireisousa] single step operation, step-by-step operation [Add to Longdo]
[ちくじ, chikuji] sequential [Add to Longdo]
次印字装置[ちくじいんじそうち, chikujiinjisouchi] character printer, serial printer [Add to Longdo]
次刊行物[ちくじかんこうぶつ, chikujikankoubutsu] serial publication [Add to Longdo]
次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] accessioning of serials [Add to Longdo]
次実行[ちくじじっこう, chikujijikkou] sequential execution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちく, chiku] VERTREIBEN, FOLGEN, VERFOLGEN [Add to Longdo]
[ちくいち, chikuichi] genau, ausfuehrlich, im_einzelnen [Add to Longdo]
[ちくじ, chikuji] eins_nach_dem_andern, nacheinander [Add to Longdo]
語訳[ちくごやく, chikugoyaku] woertliche_Uebersetzung [Add to Longdo]
[ちくでん, chikuden] durchbrennen, sich_aus_dem_Staub_machen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top