ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immovable

IH2 M UW1 V AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immovable-, *immovable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immovable(adj) ซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้, Syn. immobile, static, stationary, Ant. mobile, movable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้, หยุดนิ่ง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์, เมินเฉย, ไม่ยอมแพ้, ยืนยัน, เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability, immovableness n. immovably adv. คำที่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
immovable(adj) เคลื่อนที่ไม่ได้, คงที่, ติดแน่น, ยืนกระต่ายขาเดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immovable property; immovablesอสังหาริมทรัพย์ [ ดู immeuble, real estate, real property และ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immovables; immovable propertyอสังหาริมทรัพย์ [ ดู immeuble, real estate, real property และ things real ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What happens when an unstoppable force meets a immovable object?ถ้าเกิดว่าพลังที่ฉุดไม่อยู่ไปจ๊ะเอ๋กับวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่จะเป็นไงคะ Imagine Me & You (2005)
I have trained my stance to be immovable like roots in the groundวิชาที่ข้าไปฝึกมา มันทำให้เวทีนี้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของข้า Fearless (2006)
Two immovable objects.สองคนคงยืนกระต่ายขาเดียว The Sleep of Babies (2008)
This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อพลังที่ไม่สามารถหยุดได้... ..พบกับวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว The Dark Knight (2008)
Yesterday Captain Hornigold was immovable from that fort and Captain Vane was a beggar.วันวานกัปตันฮอร์นิโกลด์เคยเป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์จากป้อมปราการนั่น และกัปตันเวนเคยเป็นขอทาน VIII. (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสังหาริมทรัพย์(n) immovable property, See also: real property, real estate, Ant. สังหาริมทรัพย์, Example: นิรุตเอาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดไปจำนำกับธนาคาร, Thai Definition: ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
อสังหาริมทรัพย์(n) immovable property, See also: real property, real estate, Ant. สังหาริมทรัพย์, Example: นักลงทุนในฮ่องกงเตรียมที่จะลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ชั้นดีในประเทศไทย, Thai Definition: ทรัพย์ที่นำไปไม่ได้ คือ ทรัพย์ที่ติดกับที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[asanghārimasap = asanghārimmasap] (n) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property  FR: propriéte immobilière [ f ] ; immeubles [ mpl ]
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์[phāratitphan nai asanghārimsap] (n, exp) EN: charge on immovable property
ตะลึง[taleung] (adj) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable  FR: pétrifié (fig.) ; terrifié
อยู่กับที่[yū kap thī] (v) EN: fix ; be immovable ; settle ; be rigid

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMMOVABLE IH2 M UW1 V AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immovable (j) ˈɪmˈuːvəbl (i1 m uu1 v @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿しゅく;阿閦[あしゅく, ashuku] (n) { Buddh } Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]
阿しゅく仏;阿閦仏[あしゅくぶつ, ashukubutsu] (n) { Buddh } Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]
固定ディスク装置[こていディスクそうち, kotei deisuku souchi] (n) { comp } immovable disk unit [Add to Longdo]
動かし難い[うごかしがたい, ugokashigatai] (n) unshakable; immovable; undeniable [Add to Longdo]
徳操[とくそう, tokusou] (n) strong, immovable sense of morality; high moral character; chastity; virtue [Add to Longdo]
不動明王[ふどうみょうおう, fudoumyouou] (n) { Buddh } Acala; Acalanatha Vidya-raja; The Immovable, a manifestation of Mahavairocana [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] (adj-na, n, adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P) [Add to Longdo]
風林火山[ふうりんかざん, fuurinkazan] (exp) as fast as the wind, as quiet as the forest, as daring as fire, and immovable as the mountain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固定ディスク装置[こていディスクそうち, kotei deisuku souchi] immovable disk unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immovable \Im*mov"a*ble\, a.
   1. Incapable of being moved; firmly fixed; fast; -- used of
    material things; as, an immovable foundation.
    [1913 Webster]
 
       Immovable, infixed, and frozen round. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Steadfast; fixed; unalterable; unchangeable; -- used of
    the mind or will; as, an immovable purpose, or a man who
    remains immovable.
    [1913 Webster]
 
   3. Not capable of being affected or moved in feeling or by
    sympathy; unimpressible; impassive. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law.) Not liable to be removed; permanent in place or
    tenure; fixed; as, an immovable estate. See {Immovable},
    n. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Immovable apparatus} (Med.), an appliance, like the plaster
    of paris bandage, which keeps fractured parts firmly in
    place.
 
   {Immovable feasts} (Eccl.), feasts which occur on a certain
    day of the year and do not depend on the date of Easter;
    as, Christmas, the Epiphany, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immovable \Im*mov"a*ble\, n.
   1. That which can not be moved.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Civil Law) Lands and things adherent thereto by
    nature, as trees; by the hand of man, as buildings and
    their accessories; by their destination, as seeds, plants,
    manure, etc.; or by the objects to which they are applied,
    as servitudes. --Ayliffe. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immovable
   adj 1: not able or intended to be moved; "the immovable hills"
       [syn: {immovable}, {immoveable}, {stabile}, {unmovable}]
   n 1: property consisting of houses and land [syn: {real
      property}, {real estate}, {realty}, {immovable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top