Search result for

การพัฒนา

(74 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพัฒนา-, *การพัฒนา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (n phrase ) Work Development with Quality Management System and Productivity

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพัฒนา[N] development, See also: progress, Example: ทุกวันนี้ดิสเกตต์ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ความจุข้อมูลกลับเพิ่มขึ้น, Thai definition: การทำให้ดีขึ้น, การทำให้เจริญ
การพัฒนาภาษา[N] language development, Syn. การพัฒนาทางด้านภาษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
developmentการพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political developmentการพัฒนาทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
development, politicalการพัฒนาทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization developmentการพัฒนาองค์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
development, organizationการพัฒนาองค์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
economic developmentการพัฒนาเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collection developmentการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Collection Development (Libraries)การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web site developmentการพัฒนาเว็บไซต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web site developmentการพัฒนาเว็บไซต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural development การพัฒนาการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export developmentการพัฒนาการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Developmentการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Economic developmentการพัฒนาเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Community developmentการพัฒนาชุมชน [เศรษฐศาสตร์]
Urban developmentการพัฒนาเมือง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This isn't progressing.นี่ไม่ใช่การพัฒนา Adverse Events (2008)
Improvements.เพื่อการพัฒนา Lair of Grievous (2008)
And do all this choreographed sword-fighting.ได้เห็นการเคลื่อนไหว การพัฒนา และภาพรายละเอียดการต่อสู้ของดาบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We stopped evolving at a critical point.พอถึงจุดวิกฤติ เรากลับหยุดการพัฒนา Babylon A.D. (2008)
It takes years to develop one's flexibility!อาศัยการพัฒนาความอ่อนตัวเป็นปี Kung Fu Panda (2008)
This rule was not met.ก่อนที่จะมีการพัฒนาใดๆ ไม่พบว่าได้กระทำตามกฎข้อนี้. Episode #1.8 (2008)
Does determining the energy source help in developing the antidote?ฟันธงได้ไหมว่าน้ำตาลพลังงาน มีส่วนช่วนในการพัฒนายาต้านไวรัส Death Note: L Change the World (2008)
They have only one option, to rapidly evolve their chemistry.พวกมันมีทางเลือกเพียงทางเดียว คือการพัฒนาสารเคมีอย่างรวดเร็ว The Happening (2008)
That's not a good story.มันไม่ดี การพัฒนาขึ้น? ไม่มีเลย! Bedtime Stories (2008)
It resulted in the first surpluses and gave birth to cities and civilizations.ผลลัพท์ของมันยังประโยชน์ให้แก่เรา เกิดการพัฒนาเป็นเมือง และอารยธรรม Home (2009)
Our mode of development has not fulfilled its promises.วิถีแห่งการพัฒนาไม่สามารถ เติมเต็มความต้องการดังกล่าวได้ Home (2009)
20% of the world's population consumes 80% of its resources The cost of our actions is high.20% ของประชากรโลก บริโภค 80% ของทรัพยากรทั้งหมด โลกใช้จ่ายไปกับ การพัฒนาอาวุธทางทหาร มากกว่าการช่วยเหลือ ประเทศกำลังพัฒนาถึง 12 เท่า Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพัฒนา[n.] (kān phatthanā) EN: development ; progress   FR: développement [m] ; progression [f]
การพัฒนาชนบท[n. exp.] (kān phatthanā chonnabot) EN: rural development   FR: développement rural
การพัฒนาชุมชน[n. exp.] (kān phatthanā chumchon) EN: community development   
การพัฒนาตน[n. exp.] (kān phatthanā ton) EN: self-development   
การพัฒนาตลาด[n. exp.] (kān phatthanā talāt) EN: market development   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān phatthanā sapphayākøn manut) EN: human resource development   
การพัฒนาทางการเมือง[n. exp.] (kān phatthanā thāng kānmeūang) EN: political development   
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā thī yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาบุคคล[n. exp.] (kān phatthanā bukkhon) EN: individual development   
การพัฒนาบุคลิกภาพ[n. exp.] (kān phatthanā bukkhalikkaphāp) EN: personality development   FR: développement de la personnalité [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
AJAX(abbrev) ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML เป็นชื่อเทคนิคการพัฒนา web application แบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ คือ JavaScript และ DOM ในฝั่ง client browser และใช้การติดต่อกับ server ในแบบ asynchrounous (แทนที่จะเป็น synchronous ในการเปิดเว็บแบบเดิมๆ) และส่งข้อมูลกลับมาในแบบ XML ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquisition[N] การพัฒนาทักษะ
advance[N] การพัฒนา, See also: การรุดหน้า, การเดินหน้า, การก้าวหน้า, Syn. development
advancement[N] การพัฒนา, See also: การรุดหน้า, ความเติบโต, ความคืบหน้า, ความรุ่งโรจน์
amendment[N] การพัฒนาขึ้น, See also: การปรับปรุงขึ้น, Syn. improvement
breakthrough[N] การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่, See also: (โดยเฉพาะทางวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี หรือทางการแพทย์), Syn. discovery
buildup[N] การพัฒนา, See also: กระบวนการเจริญเติบโต
cultivation[N] การพัฒนา, See also: การให้ความรู้, Syn. improvement
culture[N] การพัฒนา, See also: การปรับปรุง, Syn. improvement
development[N] การเจริญเติบโต, See also: การพัฒนา, ความก้าวหน้า, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ, Syn. advancement, growth, progress
elephantiasis[N] การเติบโตอย่างมากเกินไป, See also: การพัฒนาอย่างผิดปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
build-upn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
buildupn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
cat1. (แคท) n. แมว,สัตว์ในตระกูลแมว,หญิงที่มีใจอำมหิต,บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
computer-aided translatioการแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAT (อ่านว่า ซีเอที) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอม พิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ และบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
dbase(ดีเบส) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ได้รับความนิยมมากสมัยหนึ่งในด้านการจัดการฐานข้อมูล (database management) ได้รับการพัฒนาติดต่อกันมาหลายรุ่น (version)

English-Thai: Nontri Dictionary
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
development(n) การพัฒนา,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,วิวัฒนาการ,การล้างฟิล์ม
evolution(n) วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,การพัฒนา,พัฒนาการ
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
sustainable developmentการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top