ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

progressively

P R AA0 G R EH1 S IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -progressively-, *progressively*, progressive
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
progressively(adv) อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย, See also: อย่างค่อยๆ คืบหน้า, Syn. consecutively, gradually
progressively(adv) อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We became progressively more twisted as we grew up.ใครเป็นคนบอกว่าลูกชายคนที่สาม จะไม่สามารถสืบทอดธุรกิจของครอบครัวได้ล่ะ? Ouran High School Host Club (2006)
Situation is getting progressively worse.สถานะการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นทุกที The City of Violence (2006)
- Each one progressively more disturbed. - Disturbed?แต่ละคนมีความก้าวหน้ามากขึ้นรบกวน รบกวน Sex Trek: Charly XXX (2007)
You know, I won't deny that things have gotten progressively worse during your absence.การทดลองจะแย่ลงไปเรื่อยๆ ตอนที่นายหายตัวไป ประชาชน ทหาร ทุกคนหิวกันหมด Daybreakers (2009)
Now, ribs one through three are the hardest, with four through nine getting progressively weaker.เอาล่ะกระดูกชิ้นที่ 1-3 คือซี่ที่แข็งแรงที่สุด ส่วนชิ้นที่ 4-9 มีความบอบบางมากกว่า The Body and the Bounty (2010)
"Hey, you have an incurable disease that gets progressively worse."เฮ้ คุณมีโรคที่รักษาไม่หาย นั่นทำให้ ทุกอย่างแย่ลงไปกว่าเดิม Fall from Grace (2011)
For the first few million years, things ran smoothly as dust grains snowballed into progressively larger objects.สำหรับไม่กี่ล้านปีแรก สิ่งที่วิ่งได้อย่างราบรื่น เป็นเม็ดฝุ่น เติบโต เป็น วัตถุขนาดใหญ่มีความก้าวหน้า The Clean Room (2014)
My contracts progressively got better throughout the years.สัญญาของฉัน ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี After Porn Ends 2 (2017)
Dancing progressively got better too.การเต้นก็ดีขึ้นโดยลำดับ After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
progressivelyThe framework of the new building is progressively appearing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROGRESSIVELY P R AA0 G R EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
progressively (a) prˈəgrˈɛsɪvliː (p r @1 g r e1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐步[zhú bù, ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ, ] progressively; step by step #1,562 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Progressive \Pro*gress"ive\, a. [Cf. F. progressif.]
   [1913 Webster]
   1. Moving forward; proceeding onward; advancing; evincing
    progress; increasing; as, progressive motion or course; --
    opposed to {retrograde}.
    [1913 Webster]
 
   2. Improving; as, art is in a progressive state.
    [1913 Webster]
 
   3. (U. S. History) Of or pertaining to the Progressive party.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. Favoring improvement, change, progress, or reform,
    especially in a political context; -- used of people.
    Contrasted with {conservative}.
    [PJC]
 
   Note: The term progressive is sometimes used to describe the
      views of a politician, where {liberal} might have been
      used at one time, in communities where the term liberal
      has come to connote extreme views.
      [PJC]
 
   5. Disposed toward adopting new methods in government or
    education, holding tolerant and liberal ideas, and
    generally favoring improvement in civic life; -- of towns
    and communities.
    [PJC]
 
   {Progressive euchre} or {Progressive whist}, a way of playing
    at card parties, by which after every game, the losers at
    the first table go to the last table, and the winners at
    all the tables, except the first, move up to the next
    table.
 
   {Progressive muscular atrophy} (Med.), a nervous disorder
    characterized by continuous atrophy of the muscles.
    [1913 Webster] -- {Pro*gress"ive*ly}, adv. --
    {Pro*gress"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 progressively
   adv 1: advancing in amount or intensity; "she became
       increasingly depressed" [syn: {increasingly},
       {progressively}, {more and more}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top