ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decline

D IH0 K L AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decline-, *decline*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decline(n) ทางลาด, See also: การเอียงลาด, Syn. descent, declivity, downslope, slope
decline(vt) ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. pass up, refuse, spurn, Ant. accept
decline(vi) ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. fail to accept, refuse, reject, spurn, Ant. accept
decline(n) ภาวะตกต่ำ, See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย, Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression, weakening, Ant. improvement, rise
decline(vi) แย่ลง, See also: เสื่อม, โทรม, ตกต่ำ, เลวลง, ลดลง, Syn. decay, decompose, diminish, deteriorate, dwindle, decrease, fade away, fail, go down, wane, weaken, worsen, Ant. increase, improve, strengthen
decline(vi) ลาด, See also: เอียง, ลาดลง, Syn. incline downward, slope downward, Ant. rise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decline(ดิไคลน') vi., n. (การ) เอียง, ลาด, เสื่อมลง, ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอม, Syn. lessen

English-Thai: Nontri Dictionary
decline(n) ความทรุดโทรม, ความเสื่อม, การปฏิเสธ, ตอนจบ
decline(vi) เสื่อมลง, บ่ายเบน, ลดถอย, คล้อยต่ำ, เอียงลง
decline(vt) ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่รับ, ไม่ยอม, กระจายคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decline๑. ทุเลา (โรค)๒. ทรุดลง (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decline listรายการภัยที่ปฏิเสธ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decline Periodระยะที่อาการทุเลาลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย The Corporation (2003)
Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price.Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price. Fantastic Four (2005)
Sir, I am honoured by your proposal, but I regret that I must decline it.คุณคะ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่คุณขอแต่งงาน แต่เสียใจด้วยที่ฉันรับไว้ไม่ได้ Pride & Prejudice (2005)
The Prince declines to see you.องค์ชายปฏิเสธที่จะพบท่าน Episode #1.42 (2006)
The Decline and Fall of the Roman Empire.ความล่มสลายของอาณาจักรโรมัน Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Can't we decline this assignment?งานชิ้นนี้เนี้ยะ เราไม่รับไม่ได้เหรอ Death Note: L Change the World (2008)
And never declines me.และไม่เคยปฏิเสธฉัน Confessions of a Shopaholic (2009)
I think I'm going to have to decline your grand gesture.ผมคงต้องขอปฏิเสธน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคุณ Connect! Connect! (2009)
In my opinion, this has been sufficient enough time to allow for the replenishment of species... of certain species... which were in decline and some others which were nearing extinction.โลมาสามารถที่จะเรียนรู้ ว่าจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ยังไง สื่อสารสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไง จะสร้างสรรค์จากจินตนาการ ของตัวเองยังไง The Cove (2009)
I politely decline your offer.ผมขอปฏิเสธ Showmance (2009)
Men do tend to decline physically past the age of 35.ผู้ชายมีแนวโน้มสมรรถภาพทางร่างกาย เสื่อมลงหลังจากอายุ 35 ปีไปแล้ว The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
declineAll of us want prices to decline.
declineAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
declineAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
declineAs I grew older, my health declined.
declineAt anytime an invitation you can't decline.
declineBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
declineDecline his offer to help me.
declineHe declined in health.
declineHe declined my proposal.
declineHe declined my request, saying that he was busy.
declineHe declined their invitation.
declineHe declined the job-offer very politely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลาลง(v) decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
ความเสื่อม(n) decline, See also: deterioration, decrease, decay, degeneration, Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย, Example: ในปัจจุบันวัยรุ่นมีทางไปสู่ความเสื่อมมากกว่าทางดีเพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอยู่ไม่น้อย
เฉา(v) fade, See also: decline, flag, Syn. ร่วงโรย, ไม่สดชื่น, Ant. สด, ใหม่, Example: เธอตระหนักดีว่าความสวยงามที่มีอยู่จะต้องเฉาไปตามวันเวลา
ตกอันดับ(v) be degraded, See also: decline, Example: ความสำคัญของเขาตกอันดับไปแล้วเมื่อเจ้านายชื่นชอบพนักงานคนใหม่
เสื่อม(v) deteriorate, See also: decline, Example: ถ้าหากข้าราชการคอร์รัปชั่น ประชาชนอาจจะเสื่อมศรัทธา และไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย, Thai Definition: เสียไป, สิ้นไป
เสื่อมถอย(v) decline, See also: rot, sink, Syn. เสื่อมโทรม, ถดถอย, หมดสภาพ, ถอยหลัง, Example: ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมถอย และได้เสียเอกราชแก่กรุงศรีอยุธยา
ตกต่ำ(v) decline, See also: be depressed, be in recession, Syn. ถดถอย, ต่ำ, เสื่อมถอย, เสื่อมลง, Ant. รุ่งโรจน์, ขึ้นสูง, Example: เศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ตกต่ำอย่างมากจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ, Thai Definition: มีฐานะหรือค่าลดลงกว่าเดิม
ร่วงโรย(v) fade, See also: decline, flag, wither, languish, weaken, deteriorate, lose vitality, Syn. โรยรา, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา, Thai Definition: เสื่อมหรือเซียวลงไปตามเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[chao] (v) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline  FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
การลดลง[kān lotlong] (n, exp) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [ f ] ; abaissement [ m ] ; chute [ f ]
ความเสื่อม[khwām seūam] (n) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration  FR: décadence [ f ] ; déclin [ m ] ; détérioration [ f ]
แหล่งเสื่อมโทรม[laeng seūamsōm] (n) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline  FR: taudis [ mpl ] ; bidonville [ m ]
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ไม่รับผิดชอบ[mai rapphitchøp] (adj) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility  FR: décliner toute responsabilité
มือตก[meūtok] (v) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch  FR: décliner
น้อยลง[nøi long] (x) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate  FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
ปัด[pat] (v) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline  FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECLINE D IH0 K L AY1 N
DECLINED D IH0 K L AY1 N D
DECLINER D IH0 K L AY1 N ER0
DECLINES D IH0 K L AY1 N Z
DECLINERS D IH0 K L AY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decline (v) dˈɪklˈaɪn (d i1 k l ai1 n)
declined (v) dˈɪklˈaɪnd (d i1 k l ai1 n d)
declines (v) dˈɪklˈaɪnz (d i1 k l ai1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跌幅[diē fú, ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ,  ] decline (in value); extent of a drop #6,023 [Add to Longdo]
衰退[shuāi tuì, ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ,  退] decline; fall; drop; falter #12,038 [Add to Longdo]
颓势[tuí shì, ㄊㄨㄟˊ ㄕˋ,   /  ] decline (in fortune) #26,570 [Add to Longdo]
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ,    ] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge #34,605 [Add to Longdo]
败落[bài luò, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄛˋ,   /  ] decline (in wealth and position) #61,225 [Add to Longdo]
璧谢[bì xiè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ,   /  ] decline (a gift) with thanks [Add to Longdo]
衰运[shuāi yùn, ㄕㄨㄞ ㄩㄣˋ,   /  ] decline in fortunes [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kursrückgang { m }decline in prices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
減少[げんしょう, genshou] (n, vs, adj-no) decrease; reduction; decline; (P) #2,864 [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] (n, vs) fall; decline; lowering; deterioration; degradation; (P) #3,858 [Add to Longdo]
衰退[すいたい, suitai] (n, vs) decline; decay; (P) #8,277 [Add to Longdo]
衰え[おとろえ, otoroe] (n) weakening; emaciation; decline; (P) #16,167 [Add to Longdo]
崩落[ほうらく, houraku] (n, vs) collapse; break; cave-in; crash; (market) decline; (P) #17,840 [Add to Longdo]
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
アーバンデクライン[a-bandekurain] (n) urban decline [Add to Longdo]
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u, vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline [Add to Longdo]
萎靡[いび, ibi] (n, vs) decline; decay [Add to Longdo]
一斉安[いっせいやす, isseiyasu] (n) all-round (market) decline [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decline \De*cline"\, v. i. [imp. & p. p. {Declined}; p. pr. &
   vb. n. {Declining}.] [OE. declinen to bend down, lower, sink,
   decline (a noun), F. d['e]cliner to decline, refuse, fr. L.
   declinare to turn aside, inflect (a part of speech), avoid;
   de- + clinare to incline; akin to E. lean. See {Lean}, v. i.]
   1. To bend, or lean downward; to take a downward direction;
    to bend over or hang down, as from weakness, weariness,
    despondency, etc.; to condescend. "With declining head."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He . . . would decline even to the lowest of his
       family.                --Lady
                          Hutchinson.
    [1913 Webster]
 
       Disdaining to decline,
       Slowly he falls, amidst triumphant cries. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       The ground at length became broken and declined
       rapidly.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To tend or draw towards a close, decay, or extinction; to
    tend to a less perfect state; to become diminished or
    impaired; to fail; to sink; to diminish; to lessen; as,
    the day declines; virtue declines; religion declines;
    business declines.
    [1913 Webster]
 
       That empire must decline
       Whose chief support and sinews are of coin.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
       And presume to know . . .
       Who thrives, and who declines.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To turn or bend aside; to deviate; to stray; to withdraw;
    as, a line that declines from straightness; conduct that
    declines from sound morals.
    [1913 Webster]
 
       Yet do I not decline from thy testimonies. --Ps.
                          cxix. 157.
    [1913 Webster]
 
   4. To turn away; to shun; to refuse; -- the opposite of
    accept or consent; as, he declined, upon principle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decline \De*cline"\, n. [F. d['e]clin. See {Decline}, v. i.]
   1. A falling off; a tendency to a worse state; diminution or
    decay; deterioration; also, the period when a thing is
    tending toward extinction or a less perfect state; as, the
    decline of life; the decline of strength; the decline of
    virtue and religion.
    [1913 Webster]
 
       Their fathers lived in the decline of literature.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) That period of a disorder or paroxysm when the
    symptoms begin to abate in violence; as, the decline of a
    fever.
    [1913 Webster]
 
   3. A gradual sinking and wasting away of the physical
    faculties; any wasting disease, esp. pulmonary
    consumption; as, to die of a decline. --Dunglison.
 
   Syn: {Decline}, {Decay}, {Consumption}.
 
   Usage: Decline marks the first stage in a downward progress;
      decay indicates the second stage, and denotes a
      tendency to ultimate destruction; consumption marks a
      steady decay from an internal exhaustion of strength.
      The health may experience a decline from various
      causes at any period of life; it is naturally subject
      to decay with the advance of old age; consumption may
      take place at almost any period of life, from disease
      which wears out the constitution. In popular language
      decline is often used as synonymous with consumption.
      By a gradual decline, states and communities lose
      their strength and vigor; by progressive decay, they
      are stripped of their honor, stability, and greatness;
      by a consumption of their resources and vital energy,
      they are led rapidly on to a completion of their
      existence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decline \De*cline"\, v. t.
   1. To bend downward; to bring down; to depress; to cause to
    bend, or fall.
    [1913 Webster]
 
       In melancholy deep, with head declined. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
       And now fair Phoebus gan decline in haste
       His weary wagon to the western vale. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to decrease or diminish. [Obs.] "You have
    declined his means." --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       He knoweth his error, but will not seek to decline
       it.                  --Burton.
    [1913 Webster]
 
   3. To put or turn aside; to turn off or away from; to refuse
    to undertake or comply with; reject; to shun; to avoid;
    as, to decline an offer; to decline a contest; he declined
    any participation with them.
    [1913 Webster]
 
       Could I
       Decline this dreadful hour?      --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) To inflect, or rehearse in order the changes of
    grammatical form of; as, to decline a noun or an
    adjective.
    [1913 Webster]
 
   Note: Now restricted to such words as have case inflections;
      but formerly it was applied both to declension and
      conjugation.
      [1913 Webster]
 
         After the first declining of a noun and a verb.
                          --Ascham.
      [1913 Webster]
 
   5. To run through from first to last; to repeat like a
    schoolboy declining a noun. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decline
   n 1: change toward something smaller or lower [syn: {decline},
      {diminution}]
   2: a condition inferior to an earlier condition; a gradual
     falling off from a better state [syn: {decline},
     {declination}] [ant: {improvement}, {melioration}]
   3: a gradual decrease; as of stored charge or current [syn:
     {decay}, {decline}]
   4: a downward slope or bend [syn: {descent}, {declivity},
     {fall}, {decline}, {declination}, {declension}, {downslope}]
     [ant: {acclivity}, {ascent}, {climb}, {raise}, {rise},
     {upgrade}]
   v 1: grow worse; "Conditions in the slum worsened" [syn:
      {worsen}, {decline}] [ant: {ameliorate}, {better},
      {improve}, {meliorate}]
   2: refuse to accept; "He refused my offer of hospitality" [syn:
     {refuse}, {reject}, {pass up}, {turn down}, {decline}] [ant:
     {accept}, {have}, {take}]
   3: show unwillingness towards; "he declined to join the group on
     a hike" [syn: {refuse}, {decline}] [ant: {accept}, {consent},
     {go for}]
   4: grow smaller; "Interest in the project waned" [syn:
     {decline}, {go down}, {wane}]
   5: go down; "The roof declines here"
   6: go down in value; "the stock market corrected"; "prices
     slumped" [syn: {decline}, {slump}, {correct}]
   7: inflect for number, gender, case, etc., "in many languages,
     speakers decline nouns, pronouns, and adjectives"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top