Search result for

procession

(69 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -procession-, *procession*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
procession[N] การดำเนินการ, See also: กระบวนการ, ขบวนการ, ขบวนที่เคลื่อนไป, Syn. method, procedure
processional[ADJ] เกี่ยวกับขบวนที่เคลื่อนไป, See also: เกี่ยวกับการดำเนินการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน,ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า,แถวขบวน,การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า,เดินขบวน,ดำเนินไป, See also: processional adj. processionist n., Syn. line,parade, See also: processional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
procession(n) ขบวน,แถว,ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Processions ขบวนแห่ [TU Subject Heading]
Processions, Religiousขบวนแห่ทางศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Afterwards, when it is time to leave you will be escorted home by a procession of large trucks each one filled with all the chocolate you could ever eat."และท้ายที่สุด เมื่อถึงเวลาต้องกลับ ชั้นก็จะส่งเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วย ขบวนรถบรรทุกคันใหญ่ แต่ละคันก็จะเต็มไปด้วยช๊อกโกแลต ที่เธอกินได้ทุกอย่าง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
When she was little, claire saw a jazz funeral procession.It is gonna be a few more minutes for your table... Deja Vu (2006)
- A procession? - Yes. Tomorrowอยากไปด้วยกันมั้ย The American (2010)
- Mm. The procession.อย่างเดียวที่เหลือคือรั้ว Bylaw (2011)
We begin the procession with Valerie fell, accompanied by Dylan Clark.เราจะเริ่มด้วย วาเลเรีย เฟล มากับ ไดแลน คลาค My Brother's Keeper (2012)
It's the wedding procession.เพราะว่ามีพิธีภิเษก John Carter (2012)
She wants me to find her the best view of Lord Kira's procession.เธออยากให้ผมไปหาเธอที่ดีที่สุด มุมมองของขบวนแห่พระของคิระ 47 Ronin (2013)
Procession?ขบวน? 47 Ronin (2013)
What procession?สิ่งที่ขบวน? 47 Ronin (2013)
And the next day returned to the White House, then they walked all the way to St. Matthew's in a long, grand procession.วันรุ่งขึ้น... กลับสู่ทำเนียบขาว แล้วเดินสู่โบสถ์เซนต์แมทธิวในพิธีแห่ยิ่งใหญ่ Jackie (2016)
Hooded, he was led rider-less, the head of a miles-long procession by the Reverend Henry Brown.ถูกจูงไปโดยไม่มีคนขี่ หัวขบวนซึ่งยาวหนึ่งไมล์ นำโดยสาธุคุณ เฮนรี่ บราวน์ Jackie (2016)
A big, beautiful procession that people will remember.ในขบวนพิธีอันยิ่งใหญ่งดงามที่ผู้คนจะจดจำ Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
processionHe craned his neck to see the procession.
processionIn Disneyland, popular characters in various stories march in procession at one o'clock.
processionThe mayor walked at the head of the procession.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขบวนรถ[N] procession of vehicles, Example: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ, Thai definition: รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
แห่[N] parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count unit: ขบวน, Thai definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
ขบวนแห่[N] procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน
พยุหยาตรา[N] procession of troops, See also: unit, troops, Syn. กระบวนทัพ, Example: ขบวนพยุหยาตราเคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆ, Count unit: ขบวน
พยุหะ[N] procession, See also: troops, army, legion, hordes, Syn. พยู่ห์, กระบวน, หมู่, กองทัพ
กระบวน[N] line, See also: procession, parade, array, cavalcade, caravan, Syn. ขบวน, Count unit: แถว, กระบวน
กระบวนแห่[N] procession, See also: cortege, parade, contingents of marchers, Syn. ขบวนแห่, Example: กระบวนแห่นาคยาวเต็มถนนจนการจราจรติดขัด, Count unit: กระบวน, ขบวน
ขบวน[N] procession, See also: line, caravan, train, convoy, row, Syn. แถว, แนว, กระบวน, Example: ขบวนของนักเรียนเดินออกจากโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย , Count unit: ขบวน, Thai definition: พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ ขบวนเรือ
ขบวนขันหมาก[N] procession of the groom's parents, Example: ขบวนขันหมากตั้งแถวตั้งแต่ปากซอยบ้านของเจ้าสาว, Count unit: ขบวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้ง[n.] (dang) EN: boat used in procession   
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row   FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวน[X] (khabūan) EN: [classifier : processions ; convoys ; trains]   FR: [classificateur : processions, cortèges ; convois ; trains]
ขบวนแห่[n.] (khabūanhaē) EN: procession ; parade ; cortege ; cavalcade   FR: procession [f]
ขบวนแห่ศพ[n. exp.] (khabūanhaē sop) EN: funeral procession   FR: cortège funèbre [m]
ขบวนแห่เทียน[n. exp.] (khabūanhaē thīen) EN: candle procession   
ขบวนขันหมาก[n. exp.] (khabūan khanmāk) EN: procession of the groom's parents   
ขบวนพยุหยาตรา[n. exp.] (khabūan phayuhayāttrā) EN: royal barge procession   
ขบวนรถ[n.] (khabūan rot) EN: train ; train of cars ; procession of vehicles   FR: train [m] ; convoi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCESSION    P R AH0 S EH1 SH AH0 N
PROCESSION    P R OW0 S EH1 SH AH0 N
PROCESSIONS    P R OW0 S EH1 SH AH0 N Z
PROCESSIONAL    P R AH0 S EH1 SH AH0 N AH0 L
PROCESSIONAL    P R OW0 S EH1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
procession    (n) (p r @1 s e1 sh @ n)
processions    (n) (p r @1 s e1 sh @ n z)
processional    (j) (p r @1 s e1 sh @ n @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行列[háng liè, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, ] procession, #7,340 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嫁入道中;嫁入り道中[よめいりどうちゅう, yomeiridouchuu] (n) nuptial procession [Add to Longdo]
火点し;火ともし[ひともし, hitomoshi] (n,vs) (1) lighting a torch; lighting up a lamp; (n) (2) person who leads a funeral procession with a torch [Add to Longdo]
花魁道中[おいらんどうちゅう, oirandouchuu] (n) procession of courtesans [Add to Longdo]
旗行列[はたぎょうれつ, hatagyouretsu] (n) flag procession [Add to Longdo]
行列[ぎょうれつ, gyouretsu] (n,vs) (1) line; procession; (n) (2) {math} matrix; (P) [Add to Longdo]
出棺[しゅっかん, shukkan] (n,vs) carrying out a coffin; funeral procession [Add to Longdo]
葬の列[そうのれつ, sounoretsu] (n) funeral procession [Add to Longdo]
葬列[そうれつ, souretsu] (n) funeral procession; (P) [Add to Longdo]
大名行列[だいみょうぎょうれつ, daimyougyouretsu] (n) daimyo's procession [Add to Longdo]
虫送り[むしおくり, mushiokuri] (n) torch procession to drive away crop-eating insects [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procession \Pro*ces"sion\, v. t. (Law)
   To ascertain, mark, and establish the boundary lines of, as
   lands. [Local, U. S. (North Carolina and Tennessee).] "To
   procession the lands of such persons as desire it."
   --Burrill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procession \Pro*ces"sion\, n. [F., fr. L. processio. See
   {Proceed}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of proceeding, moving on, advancing, or issuing;
    regular, orderly, or ceremonious progress; continuous
    course. --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
       That the procession of their life might be
 
       More equable, majestic, pure, and free. --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is moving onward in an orderly, stately, or
    solemn manner; a train of persons advancing in order; a
    ceremonious train; a retinue; as, a procession of
    mourners; the Lord Mayor's procession.
    [1913 Webster]
 
       Here comes the townsmen on procession. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) An orderly and ceremonial progress of persons,
    either from the sacristy to the choir, or from the choir
    around the church, within or without. --Shipley.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. (Eccl.) An old term for litanies which were said in
    procession and not kneeling. --Shipley.
    [1913 Webster]
 
   {Procession of the Holy Ghost}, a theological term applied to
    the relation of the Holy Spirit to the Father and the Son,
    the Eastern Church affirming that the Spirit proceeds from
    the Father only, and the Western Church that the Spirit
    proceeds from the Father and the Son. --Shipley.
 
   {Procession week}, a name for Rogation week, when processions
    were made; Cross-week. --Shipley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procession \Pro*ces"sion\, v. i.
   To march in procession. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procession \Pro*ces"sion\, v. i.
   To honor with a procession. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 procession
   n 1: (theology) the origination of the Holy Spirit at Pentecost;
      "the emanation of the Holy Spirit"; "the rising of the Holy
      Ghost"; "the doctrine of the procession of the Holy Spirit
      from the Father and the Son" [syn: {emanation}, {rise},
      {procession}]
   2: the group action of a collection of people or animals or
     vehicles moving ahead in more or less regular formation;
     "processions were forbidden"
   3: the act of moving forward (as toward a goal) [syn:
     {progress}, {progression}, {procession}, {advance},
     {advancement}, {forward motion}, {onward motion}] [ant:
     {retreat}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 procession /pʀosɛsjɔ̃/ 
  procession

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 procession
  procession

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 procession
  procession

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top