Search result for

proceed

(103 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proceed-, *proceed*, proce, procee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proceed[VI] ดำเนินการ, See also: ไป, เดินไปข้างหน้า, กระทำการ, ลงมือ, ติดตามเรื่อง, เดินเรื่อง, Syn. progress, move, continue
proceed[VI] พูดต่อหลังจากถูกขัดจังหวะ, Syn. continue
proceeds[N] รายได้, Syn. interest, gain
proceed to[PHRV] เดินทางไปยัง, Syn. proceed from, progress to
proceed to[PHRV] ดำเนินต่อไปยัง, Syn. progress to
proceed to[PHRV] เลื่อนขึ้นสู่, See also: พัฒนาไปสู่, Syn. progress to
proceeding[N] การดำเนินการ, Syn. process
proceedings[N] กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง, Syn. transaction
proceedings[N] วิธีการทางกฎหมาย, See also: การดำเนินการตามกฎหมาย
proceedings[N] สิ่งตีพิมพ์ในการประชุม, See also: เอกสารตีพิมพ์ในการประชุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proceed(โพรซีด') vi. ดำเนินการ,กระทำการ,กระทำต่อไป,ปฏิบัติ,ลงมือ,เริ่ม,เกิดจาก,ออกจาก., See also: proceeder n., Syn. go forward,continue
proceeding(พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ,ขั้นตอน,วิธีการ,ขบวนการ,แนวทาง,, See also: proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง,การปฏิบัติตามกฎหมาย,วิธีการทางกฎหมาย
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return

English-Thai: Nontri Dictionary
proceed(vt) ดำเนินการ,ปฏิบัติ,กระทำต่อไป,เสด็จพระราชดำเนิน
proceeding(n) การดำเนินการ,พฤติกjรณ์,การปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน
proceedings(n) รายงาน,ระเบียบการ,การปฏิบัติ
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proceedingsจดหมายเหตุการประชุม, บันทึกการประชุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings๑. กระบวนพิจารณา๒. รายงานการประชุม [ดู minutes และ verbatim] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedings๑. กระบวนพิจารณา (ก. วิ)๒. รายงานการประชุม (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceedings, interlocutoryกระบวนพิจารณาเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceedings, legalกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceedsจำนวนเงินประกันภัยที่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceeds of auctionเงินรายได้จากการขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุม

Proceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม

รายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) ดำเนินการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพร่หลังการประชุม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference)

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

proceeds of crimeทรัพย์สินที่เป็นผลได้จากการกระทำความผิด [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
proceedingsการพิจารณาคดี
proceedingsการพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We proceed directly to the leg breaking.วิธีการทำให้ขาหัก Lucky Thirteen (2008)
And you still want to proceed with the transplant? Yeah.และคุณยังคงต้องการให้ ปลูกถ่ายอวัยวะ Joy (2008)
I'm saying you can proceed.ฉันบอกว่า คุณดำเนินการได้ไง Joy (2008)
Captain Rex and I are proceeding to the outpost in the Rishi system.ผมกับผู้กองเร็กซ์จะไปต่อที่ ระบบดาวริชี่ Rookies (2008)
The evacuation is proceeding slowly, Madam.การอพยพ กำลังเป็นไปได้ช้า มาดาม Shadow of Malevolence (2008)
Proceed with my repair.ลงมือซ่อมข้าเถอะ Lair of Grievous (2008)
You may proceedลงมือซะ Cloak of Darkness (2008)
Where is he planning to carve up the proceeds?เขาวางแผนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว The Bank Job (2008)
The proceeds and the piss-offs are both yours to deal with.เงินที่ได้และพวกที่โกรธคุณ ทั้งสองเรื่องคุณต้องรับมือเอง The Bank Job (2008)
You may now decide and proceed as you wish.ท่านไปจัดการ ตามที่เห็นสมควรเถิด The Kingdom of the Winds (2008)
- Safe to proceed.- ปลอดโปร่ง - ปลอดภัยที่จะมา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Were he proceeds to buy me... the most awful dinner I've ever had.และเค้าก็ต่อด้วยการ/Nเลี้ยงข้าวมื้อที่แย่ที่สุดที่ชั้นเคยทาน Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proceedAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
proceedBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
proceedEconomic development proceeded slowly.
proceedHe has no distinct idea of how to proceed.
proceedHe proceeded in the face of danger.
proceedHe proceeded to the next question.
proceedI know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?
proceedIt may be advantageous to me to proceed in this way.
proceedI would like to know how you will proceed in this matter.
proceedLet's proceed with the items on the agenda.
proceedOne of the visitors cried out to obstruct the proceedings.
proceedProceeding from warmup exercises to leg kick practice without hitch, the lesson went completely smoothly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าแผน[V] proceed according to one's plan, Syn. ตรงแผน, Ant. เสียแผน, Example: พวกมันทำแบบนี้เข้าแผนเราเลย, Thai definition: เป็นไปตามที่มุ่งหมาย
ค่อยเป็นค่อยไป[V] proceed gradually, Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป, Ant. เร่งรีบ, Example: ความรักของคู่นี้ค่อยเป็นค่อยไปตามเวลาที่เหมาะสม, Thai definition: ดำเนินไปช้าๆ
ค่อยเป็นค่อยไป[ADV] in due time, See also: proceedingly, Syn. ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป, Ant. เร่งรีบ, Example: แพทย์แนะนำให้แก้ไขปัญหาสิวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะได้ไม่เกิดความเครียด, Thai definition: เป็นไปทีละน้อย
สืบเนื่อง[V] proceed, See also: advance, go on, Syn. ต่อเนื่อง, สืบไป
เข้าล็อค[V] proceed according to one's plan, Thai definition: ประจวบเหมาะ, เข้าประเด็นที่ตั้งไว้พอดี, Notes: (ปาก)
เสด็จ[V] proceed, See also: go, come, Syn. ไป, อยู่, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
ลีลา[N] grace, See also: proceed gracefully, Syn. ท่าทาง, ลีลาท่าทาง, Example: ลีลาการเต้นบัลเล่ต์ของคณะนี้ช่างพริ้วไหวจริงๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดำเนินเรื่อง[V] run, See also: proceed, continue, go, Syn. เดินเรื่อง, Example: ละครเรื่องนี้ดำเนินเรื่องสอดคล้องต้องกันโดยตลอดนับแต่ต้นจนจบ, Thai definition: ทำให้เรื่องราวเป็นไปตามลำดับ
เป็นไป[V] go on, See also: proceed, carry on, continue, go ahead, progress, Example: การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้เป็นอย่างดี, Thai definition: ดำเนินไป, กระทำต่อไป
ผันผาย[V] proceed, See also: roam, walk, leave, set out, start off, leave, Syn. ผายผัน, Example: อิเหนาผันผายไปเฝ้าท้าวกุเรบัน, Thai definition: กลับไป, เดินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ดำเนินเรื่อง[v.] (damnoēn reūang) EN: run ; proceed ; continue ; go   FR: continuer
เดินความ[v.] (doēnkhwām) EN: proceed ; run   
การดำเนินคดี[n.] (kān damnoēnkhadī) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings   
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēnkhadī āyā) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings   
การดำเนินคดีในศาล[n. exp.] (kān damnoēnkhadī nai sān) EN: court proceedings   
การดำเนินคดีแพ่ง[n. exp.] (kān damnoēnkhadī phaeng) EN: civil procedure ; civil proceedings ; civil litigation   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCEED    P R AH0 S IY1 D
PROCEED    P R OW0 S IY1 D
PROCEED    P ER0 S IY1 D
PROCEEDS    P R AH0 S IY1 D Z
PROCEEDS    P R OW0 S IY1 D Z
PROCEEDED    P R OW0 S IY1 D AH0 D
PROCEEDED    P R AH0 S IY1 D AH0 D
PROCEEDING    P R OW0 S IY1 D IH0 NG
PROCEEDING    P R AH0 S IY1 D IH0 NG
PROCEEDINGS    P R OW0 S IY1 D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proceed    (v) (p r @1 s ii1 d)
proceeds    (n) (p r ou1 s ii d z)
proceeds    (v) (p r @1 s ii1 d z)
proceeded    (v) (p r @1 s ii1 d i d)
proceeding    (v) (p r @1 s ii1 d i ng)
proceedings    (n) (p r @1 s ii1 d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追风逐电[zhuī fēng zhú diàn, ㄓㄨㄟ ㄈㄥ ㄓㄨˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] proceeding at a tremendous pace; getting on like a house on fire, #301,137 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
クエスチョンタイム[, kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament) [Add to Longdo]
セグエ[, segue] (n) segue (proceeding without interruption in music, etc.) [Add to Longdo]
プロシーズ[, puroshi-zu] (n) proceeds [Add to Longdo]
プロスィーディング[, purosui-deingu] (n) proceeding; (P) [Add to Longdo]
易より難へ進む[いよりなんへすすむ, iyorinanhesusumu] (v5m) to proceed from the easy to the difficult [Add to Longdo]
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b,vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P) [Add to Longdo]
下阪[げはん, gehan] (n,vs) proceeding from Tokyo to Osaka [Add to Longdo]
会議録[かいぎろく, kaigiroku] (n) minutes; proceedings [Add to Longdo]
緩やかに進む[ゆるやかにすすむ, yuruyakanisusumu] (exp,v5m) to proceed slowly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
会議録[かいぎろく, kaigiroku] proceedings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proceed \Pro*ceed"\, v. i. [imp. & p. p. {Proceeded}; p. pr. &
   vb. n. {Proceeding}.] [F. proc['e]der. fr. L. procedere,
   processum, to go before, to proceed; pro forward + cedere to
   move. See {Cede}.]
   1. To move, pass, or go forward or onward; to advance; to
    continue or renew motion begun; as, to proceed on a
    journey.
    [1913 Webster]
 
       If thou proceed in this thy insolence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass from one point, topic, or stage, to another; as,
    to proceed with a story or argument.
    [1913 Webster]
 
   3. To issue or come forth as from a source or origin; to come
    from; as, light proceeds from the sun.
    [1913 Webster]
 
       I proceeded forth and came from God. --John viii.
                          42.
    [1913 Webster]
 
       It proceeds from policy, not love.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To go on in an orderly or regulated manner; to begin and
    carry on a series of acts or measures; to act by method;
    to prosecute a design.
    [1913 Webster]
 
       He that proceeds upon other principles in his
       inquiry.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To be transacted; to take place; to occur. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He will, after his sour fashion, tell you
       What hath proceeded worthy note to-day. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To have application or effect; to operate.
    [1913 Webster]
 
       This rule only proceeds and takes place when a
       person can not of common law condemn another by his
       sentence.               --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) To begin and carry on a legal process.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To advance; go on; continue; progress; issue; arise;
     emanate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proceed \Pro"ceed\, n.
   See {Proceeds}. [Obs.] --Howell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proceed
   v 1: continue talking; "I know it's hard," he continued, "but
      there is no choice"; "carry on--pretend we are not in the
      room" [syn: {continue}, {go on}, {carry on}, {proceed}]
   2: move ahead; travel onward in time or space; "We proceeded
     towards Washington"; "She continued in the direction of the
     hills"; "We are moving ahead in time now" [syn: {proceed},
     {go forward}, {continue}]
   3: follow a procedure or take a course; "We should go farther in
     this matter"; "She went through a lot of trouble"; "go about
     the world in a certain manner"; "Messages must go through
     diplomatic channels" [syn: {go}, {proceed}, {move}]
   4: follow a certain course; "The inauguration went well"; "how
     did your interview go?" [syn: {proceed}, {go}]
   5: continue a certain state, condition, or activity; "Keep on
     working!"; "We continued to work into the night"; "Keep
     smiling"; "We went on working until well past midnight" [syn:
     {continue}, {go on}, {proceed}, {go along}, {keep}] [ant:
     {discontinue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top