ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ล้ำหน้า

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้ำหน้า-, *ล้ำหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ำหน้า[V] be offside, Thai definition: การเตะลูกล้ำหน้าในกีฬาฟุตบอล
ล้ำหน้า[ADV] ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai definition: อาการที่นำหน้าไป
ล้ำหน้า[V] get ahead of, See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass, Ant. ล้าหลัง, Example: การมีความคิดล้ำหน้าเพื่อนฝูง ทำให้เขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้, Thai definition: นำหน้าไป
ล้ำหน้า[ADV] ahead of, See also: in front of, Ant. ถดถอย, ล้าหลัง, Example: ความเจริญของญี่ปุ่นได้ก้าวล้ำหน้าไทยไปในเกือบทุกวิถีทาง, Thai definition: อาการที่นำหน้าไป
ล้ำหน้า[V] get ahead of, See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass, Ant. ล้าหลัง, Example: การมีความคิดล้ำหน้าเพื่อนฝูง ทำให้เขาเข้ากับเพื่อนไม่ได้, Thai definition: นำหน้าไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล้ำหน้าว. เกินเลยไปกว่าที่ควร เช่น เขาชอบทำอะไรล้ำหน้าเพื่อนฝูงอยู่เสมอ
ล้ำหน้าที่ก้าวหน้าเกินยุคเกินสมัย เช่น ความคิดลํ้าหน้า ทำงานลํ้าหน้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll never get the better of me!เจ้าไม่มีทางล้ำหน้าเกินข้าหรอก ! Millennium Actress (2001)
Science goes only so far and then comes God.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำหน้า/ ไปถึงพระเจ้า The Notebook (2004)
Now, Hawaiian law clearly states after the 12th date I'm entitled to unlimited boob access.และตามกฎของฮาวายบอกชัดเจนว่า หลังจากออกเดทครั้งที่สอบสองแล้ว ผมมีสิทธิรุกล้ำหน้าอกได้ไม่จำกัด 50 First Dates (2004)
- Shut up.- ก้าวร้าวแบบล้ำหน้า I Heart Huckabees (2004)
I'm way ahead of you.ฉันล้ำหน้าคุณนะ Sweet 18 (2004)
I'm always an hour ahead of anyone else, really.ฉันต้องล้ำหน้ากว่า ใคร ๆ ทุกคน จริง ๆ My Girl and I (2005)
I'll always be a step ahead of you for one simple reason.ฉันจะล้ำหน้านายก้าวนึงเสมอ ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพียงข้อเดียว That Night, a Forest Grew (2007)
There are many things ahead which you were never expected.คุณมีสิ่งที่ล้ำหน้าสิ่งต่างๆมากมาย จนไม่มีทางคาดหมายได้ Om Shanti Om (2007)
You get me to teach you a few kitchen tricks to dazzle the boss and then you blow past me?นายหลอกให้ฉันสอนกลเม็ดในครัว 2-3 อย่าง จะได้ไปเลียเจ้านาย แล้วล้ำหน้าฉัน Ratatouille (2007)
So I can stay ahead of my sister.จะได้ล้ำหน้าน้องสาวผมหน่อย Finding Freebo (2008)
I'm way ahead of you.ฉันล้ำหน้าคุณไปแล้วล่ะ Resurrection (2008)
I'm just tired of trying to hold myself back so I don't outshine you.ฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass   
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: be offside   FR: être en position hors-jeu
ล้ำหน้า[adv.] (lamnā) EN: ahead of ; in front of ; onward   

English-Thai: Longdo Dictionary
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, S. newest, up-to-date, latest, fashionable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ahead[ADV] ล้ำหน้า, Syn. advancing, leading, progressing, Ant. back, behind
ahead[ADJ] ล้ำหน้า
ahead of one's time[IDM] ล้ำหน้า, See also: สติเฟื่อง
be ahead[PHRV] ล่วงหน้า, See also: ล้ำหน้า, เกินหน้า, Syn. move ahead
be ahead of[PHRV] ล้ำหน้า, See also: นำหน้า, ล้ำสมัย, คิดไปไกล, Syn. keep ahead of
be before one's time[IDM] ล้ำหน้าเกินกว่าจะยอมรับได้
keep ahead of[PHRV] เกิน (เช่น ค่าใช้จ่าย), See also: ล้ำหน้า
newfangled[ADJ] ล้ำหน้า, See also: แผลงๆ, แปลกใหม่, Syn. novel, unique
remain one step ahead of[IDM] ล้ำหน้า, See also: ก้าวหน้ากว่า
surpass[VT] เกินกว่า, See also: ล้ำหน้ากว่า, เลยกว่า, Syn. excel, outdo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
forward(ฟอร์'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า,ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,ก้าวหน้า,ล้ำหน้า,ล่วงหน้า. adj. เร็ว,ไว,ไปข้างหน้า,เกี่ยวกับอนาคต,กล้า,รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป,ส่งออก,ส่งล่วงหน้า,สิ่งต่อ,สนับสนุน,เร่ง,เร่งรัด,เย็บเล่มหนังสือ, Syn. help,
upstage(อัพ'สเทจฺ) adv.,adj.,n. หลังเวที,หลังฉาก vt. ไปทางหลังเวที,กระทำล้ำหน้า,แย่งละคร.

English-Thai: Nontri Dictionary
forward(adv) ไปข้างหน้า,ล้ำหน้า,ต่อไป,ก้าวหน้า,ล่วงหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top