Search result for

เจริญรุ่งเรือง

(34 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจริญรุ่งเรือง-, *เจริญรุ่งเรือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจริญรุ่งเรือง[V] progress, See also: advance, go forward, develop, move ahead, Syn. เจริญก้าวหน้า, เจริญ, ก้าวหน้า, รุ่งเรือง, Ant. เสื่อม, เสื่อมถอย, ตกต่ำ, Example: กรุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาเมื่อราชธานีทางเหนือเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You will live a long and prosper life.เธอจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง Episode #1.9 (2008)
150 years of community, prosperity, family.150 ปีแห่งความเป็นชุมชน ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นครอบครัว Under Control (2010)
To their legacy.เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพวกเรา Founder's Day (2010)
That would make them the number one all-time advanced civilization.นั้นคงทำให้พวกเขา กลายเป็นอันดับหนึ่ง\ ในด้านความเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลาที่ผ่านมา Visitation (2010)
E.T. probably isn't in our neighborhood, but the universe is unimaginably large.หรือแม้แต่จุลินทรีย์โลก เจริญรุ่งเรืองในโลกอื่น มันมากทำให้เกิดการต่อรอง ว่าชีวิตจะกระจายอยู่ทั่วจักรวาล Are We Alone? (2010)
This was a thriving village.ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เจริญรุ่งเรือง Kung Fu Panda 2 (2011)
Up top had grown rich and prosperous while here, down below, we stole inverse-metal from up top to heat our homes and to survive risking everything, even our own lives.โลกด้านบนเต็มไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง และเรา คนจากโลกข้างล่าง ต้องคอยขโมยจากพวกเขา เพื่อให้บ้านอบอุ่น และเพื่อความอยู่รอด Upside Down (2012)
Only to see their dreams of turning this swamp into a thriving Metropolis burst like a proverbial bubble.เห็นแค่เพียงความฝันของเขา ที่จะเปลี่ยนที่ดินนี่เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง แต่กลับเป็นฟองสบู่แตก Intuition (2012)
Ron Burgundy, a man who had flourished in a visual medium, had forever entered this realm of darkness.รอนเบอร์กันดีคนที่มี เจริญรุ่งเรืองในกลางภาพ เข้ามาตลอด ดินแดนแห่งความมืดนี้ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Pray for health and prosperity.อธิษฐานเพื่อสุขภาพและความเจริญรุ่งเรือง Sacrifice (2013)
I have served my country for decades of unparalleled prosperity and you are my golden parachute.ฉันได้ทำหน้าที่ประเทศของฉันมา นานหลายทศวรรษของความ เจริญรุ่งเรืองที่เหนือชั้น และคุณมีร่มชูชีพทองของฉัน Transformers: Age of Extinction (2014)
The Supreme Leader believes it is a hallmark of prosperity and self-sufficiency.ท่านผู้นำสูงสุด เชื่อว่ามันคือเครื่องหมาย ของความเจริญรุ่งเรือง และการพึ่งตัวเอง The Interview (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēnrungreūang) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead   FR: avancer

English-Thai: Longdo Dictionary
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boom[VI] เจริญรุ่งเรือง, Syn. flourish, develop
expand[VI] เจริญรุ่งเรือง, Syn. relex
flourish[VI] เจริญรุ่งเรือง, See also: รุ่งเรือง, เจริญ, มั่งคั่ง, Syn. thrive, prosper, Ant. decline, decay
palmy[ADJ] เจริญรุ่งเรือง, See also: เจริญ, รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์, Syn. prosperous, glorious
prosper[VI] เจริญก้าวหน้า, See also: เจริญรุ่งเรือง, Syn. succeed, thrive, Ant. fade, fall, decline
thrive[VI] ประสบความสำเร็จ, See also: เจริญรุ่งเรือง, สำเร็จผล, Syn. advance, succeed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autumnal(ออ'ทัมเนิล) adj. เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง,ในวัยกลางคน,ผ่านพ้นวัยหนุ่มฉกรรจ์,ผ่านพ้นสมัยที่เจริญรุ่งเรือง (of autumn)
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid,precious,
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness ###A. barrenness
opulence(ออพ'พิวเลินซฺ) n. ความมั่งคั่ง,ความเจริญรุ่งเรือง., Syn. opulency
opulent(ออพ'พิวเลินทฺ) adj. มั่งคั่ง,อุดมสมบูรณ์,เจริญรุ่งเรือง,มากมาย.
salad(แซล'เลิด) n. อาหารผักสดหลายชนิดผสมผเสกัน,ผักสดที่ใช้กินสด ๆ ,สลัด,ยำผักสด,ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของนักประพันธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
wohlhabend(adj) ที่เจริญรุ่งเรือง, ที่ร่ำรวย เช่น die wohlhabenden Staaten ประเทศที่เจริญแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top