ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polite

P AH0 L AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polite-, *polite*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polite(adj) สุภาพ, See also: เรียบร้อย, มีกิริยาเรียบร้อย, อ่อนโยน, มีมารยาท, นอบน้อม, Syn. courteous, mannerly, respectful, Ant. rude, uncivil
polite(adj) ซึ่งได้รับการอบรมมา, See also: ซึ่งได้รับการปลูกฝังมา, Syn. cultivated, cultured, refined
politely(adv) อย่างสุภาพ, See also: อย่างเรียบร้อย, อย่างมีกิริยาเรียบร้อย, อย่างอ่อนโยน, อย่างมีมารยาท, อย่างอ่อนน้อม, Syn. courteously, gently, graciously
politeness(n) ความสุภาพอ่อนโยน, See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม, Syn. courtesy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polite(พะไลทฺ') adj. สุภาพ, มีมารยาท, นอบน้อม, มีคารวะ, มีกิริยาเรียบร้อย, ได้รับการอบรมมา, See also: politeness n., Syn. courteous, civil
politesse(พอลลิทีส') n. ความสุภาพเรียบร้อย
cosmopolite(คอซมอพ'พะไลทฺ) n., See also: cosmopolitism n.
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude

English-Thai: Nontri Dictionary
polite(adj) สุภาพ, อ่อนโยน, มีมารยาท, เรียบร้อย, มีสัมมาคารวะ
politeness(n) ความสุภาพ, ความเรียบร้อย, ความอ่อนโยน, ความนอบน้อม
impolite(adj) ไม่สุภาพ, ไม่มีมารยาท, หยาบคาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I beg pardon." What are you so polite about?"ฉันขอโทษ". สิ่งที่เป็นคุณเพื่อให้สุภาพเกี่ยวกับ? 12 Angry Men (1957)
It's not polite to point!มันไม่สุภาพที่จะชี้! Yellow Submarine (1968)
It's not very polite to try to make other people feel stupid.แม่ว่ามันไม่ค่อยสุภาพเลย ที่ทำให้คนอื่นรู้สึกเหมือนคนโง่ Field of Dreams (1989)
It was better to be polite and call the lawyer.สุภาพไว้จะดีกว่า และเรียกทนาย Goodfellas (1990)
Now, let's all be polite and give whatever it is up there... a nice, big Andy's-room welcome.ตอนนี้ เราจะขึ้นไปด้วยความเป็นมิตร และ อะไรก็ตามที่อยู่บนนั้น... ใหญ่สักแค่ไหน เราต้องให้การต้อนรับห้องของ แอนดี้ Toy Story (1995)
You're always so polite and so proper.เพราะคุณคุณสุภาพ Bicentennial Man (1999)
And I suppose you think it's polite to steal people's clothes?And l suppose you think it's polite to steal people's clothes? Maid in Manhattan (2002)
Yes, he does! He's just too polite to say he does. - Aren't you, Matthew?มันเอา มันแค่สุภาพเกินจะพูดตรงๆ The Dreamers (2003)
He's English. He's too polite to say it.เขาเป็นคนอังกฤษ\เขาสุภาพเกินกว่าจะพูดออกมา Hope Springs (2003)
I was only trying to be polite and make friends.อย่า.. /ฉันพยายามทำตัวสุภาพ และเป็นมิตรกับคุณแล้วนะ Swimming Pool (2003)
But my friend Andrew made this, and he doesn't even cook for his boyfriends, so the least you can do is try and be polite and eat it.แอนดริว เพื่อนของผมเป็นคนทำัมัน แต่ไม่เคยแม้ปรุงให้แฟนเค้ากินเลย อย่างน้อยคุณควรจะมีมารยาท .... และกินมันซะ Latter Days (2003)
She's a very close friend of mine Be polite to her SureShe's a very close friend of mine Be polite to her The Great Jang-Geum (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politeA polite manner is characteristic of Japanese people.
politeA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
politeBe polite to your parents.
politeEverybody likes polite people.
politeHe declined the job-offer very politely.
politeHe is being very polite today.
politeHe is bright, and what is more, he is polite.
politeHe is polite to a fault.
politeHe made a polite bow to his teacher.
politeHe took a polite leave of us.
politeHe took off his hat and made a polite bow.
politeHis attitude is by no means polite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพ(adv) politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai Definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
สุภาพ(adj) polite, See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ, Thai Definition: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
คำสุภาพ(n) polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง
อัชฌาสัย(n) politeness, See also: courteousness, Syn. กิริยาดี
อัชฌา(n) courteousness, See also: politeness, Thai Definition: กริยาดี
อาจาร(n) manner, See also: politeness, etiquette, courtesy, Syn. จรรยา, มรรยาท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุภาพอ่อนโยน(adj) polite, See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย, Example: เขาเป็นผู้ชายสุภาพอ่อนโยน ใครที่ได้รู้จักกับเขาก็จะรักเขาทุกคน, Thai Definition: ประพฤติตัวเรียบร้อยมีสัมมาคารวะเป็นผู้ดี
เสงี่ยม(adj) polite, See also: genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สงบเสงี่ยม, Example: เธอถูกอบรมให้เป็นคนเสงี่ยมเจียมตนมาตั้งแต่ยังเด็ก, Thai Definition: สำรวมกิริยาวาจาด้วยเจียมตัว
กิริยามารยาท(n) manners, See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act, Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา, Example: เขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีริยามารยาทดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จร้า = จ้า[jā] (x) EN: [ politeness marker ]  FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
จาบ[jāp] (v) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass
การละเมิดประเพณี[kān lamoēt praphēnī] (n, exp) EN: impoliteness
คะ[kha] (x) EN: yes ; do ; would ; [ particle used by a woman after a vocative or at the end of a question ]  FR: oui ; [ formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative ]
ค่ะ[kha] (x) EN: yes ; okay ; right ; [ politeness marker when answering a question in the affirmative ]  FR: oui ; [ formule de politesse en fin de réponse affirmative ]
ขร๊ะ[kha] (x) EN: [ particle used by a woman after a vocative ]  FR: oui; [ formule de politesse en fin de phrase ]
ขี้จาบ[khījāp] (adj) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt  FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
คร่ะ[khra = kha] (x) EN: [ politeness marker ]  FR: [ formule de politesse en fin de phrase ]
ครับ[khrap = khap] (x) EN: [ politeness marker ]  FR: [ formule de politesse en fin de phrase ]
ความสุภาพ[khwām suphāp] (n) EN: gentleness ; tenderness  FR: politesse [ f ] ; coutoisie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POLITE P AH0 L AY1 T
POLITES P AH0 L AY1 T S
POLITELY P AH0 L AY1 T L IY0
POLITENESS P AH0 L AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polite (j) pˈəlˈaɪt (p @1 l ai1 t)
politer (j) pˈəlˈaɪtər (p @1 l ai1 t @ r)
politely (a) pˈəlˈaɪtliː (p @1 l ai1 t l ii)
politest (j) pˈəlˈaɪtɪst (p @1 l ai1 t i s t)
politeness (n) pˈəlˈaɪtnəs (p @1 l ai1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老人家[lǎo rén jiā, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] polite term for old woman or man, #7,158 [Add to Longdo]
客气[kè qi, ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] polite, #8,924 [Add to Longdo]
殷勤[yīn qín, ㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ, ] politely; solicitously; eagerly attentive, #28,618 [Add to Longdo]
客套[kè tào, ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ, ] polite greeting; courtesy (in words), #34,247 [Add to Longdo]
谦恭[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
套话[tào huà, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] polite talk; conventional greetings, #40,450 [Add to Longdo]
套语[tào yǔ, ㄊㄠˋ ㄩˇ, / ] polite set phrases, #140,239 [Add to Longdo]
奉申贺敬[fèng shēn hè jìng, ㄈㄥˋ ㄕㄣ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] polite congratulations (i.e. on a greeting card) [Add to Longdo]
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] politely; extremely deferential [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Politesse { f } | Politessen { pl }traffic warden | traffic wardens; parking enforcement [Add to Longdo]
höflich (zu) { adj } | höflicher | am höflichstenpolite (to) | more polite | most polite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[irasshai (P); irashai (ik)] (int, n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
おじゃる[ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp, v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
です[desu] (aux) (pol) (See だ・1) polite copula in Japanese; (P) [Add to Longdo]
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polite \Po*lite"\, a. [Compar. {Politer}; superl. {Politest}.]
   [L. politus, p. p. of polire to polish: cf. F. poli. See
   {Polish}, v.]
   1. Smooth; polished. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Rays of light falling on a polite surface. --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Smooth and refined in behavior or manners; well bred;
    courteous; complaisant; obliging; civil.
    [1913 Webster]
 
       He marries, bows at court, and grows polite. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by refinement, or a high degree of finish;
    as, polite literature. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Polished; refined; well bred; courteous; affable;
     urbane; civil; courtly; elegant; genteel.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polite \Po*lite"\, v. t.
   To polish; to refine; to render polite. [Obs.] --Ray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polite
   adj 1: showing regard for others in manners, speech, behavior,
       etc. [ant: {impolite}]
   2: marked by refinement in taste and manners; "cultivated
     speech"; "cultured Bostonians"; "cultured tastes"; "a genteel
     old lady"; "polite society" [syn: {civilized}, {civilised},
     {cultivated}, {cultured}, {genteel}, {polite}]
   3: not rude; marked by satisfactory (or especially minimal)
     adherence to social usages and sufficient but not noteworthy
     consideration for others; "even if he didn't like them he
     should have been civil"- W.S. Maugham [syn: {civil},
     {polite}] [ant: {rude}, {uncivil}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top