ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civil

S IH1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civil-, *civil*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
civil service system(n, phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., See also: civilize

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civil(adj) ที่เกี่ยวกับพลเมือง
civil(adj) ที่มีวัฒนธรรม, Syn. cultured, civilized
civilise(vt) ทำให้มีความศิวิไลซ์, See also: ให้การศึกษาจนมีการพัฒนาทางวัฒนธรรม, Syn. civilize, cultivate
civility(n) ความสุภาพ, Syn. polieness
civilize(vt) ทำให้มีความศิวิไลซ์, See also: ให้การศึกษาจนมีการพัฒนาทางวัฒนธรรม, Syn. civilise, cultivate
civil war(n) สงครามกลางเมือง
civilisation(n) ความศิวิไลซ์, Syn. civilization
civilization(n) ความศิวิไลซ์, Syn. civilisation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civil(ซิฟ'เวิล) adj. เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง, ประชากร) อย่างพลเมืองที่ดี, เกี่ยวกับคดีแพ่ง, มีอารยธรรม, มีมารยาท, ไม่เกี่ยวกับศาสนา
civil aviation)n. การบินพลเรือน
civil courtn. ศาลแพ่ง
civil deathn. การตายในแง่นิตินัย
civil engineern. วิศวกรโยธา, See also: civil-engineering n. ดูcivil engineer
civil lawn. กฎหมายแพ่ง
civil libertyn. สิทธิของบุคคล
civil marriagen. การสมรสที่กระทำพิธีโดยข้าราชการ (แทนที่จะเป็นพระ)
civil rightsn. สิทธิที่เท่ากันของพลเมือง, See also: civil-rights adj. ดูcivil rights
civil servantn. ข้าราชการ

English-Thai: Nontri Dictionary
civil(adj) เกี่ยวกับพลเมือง, ในฐานะพลเมือง, ของพลเมือง, สุภาพ
CIVIL civil law(n) กฎหมายแพ่ง
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
CIVIL civil war(n) สงครามกลางเมือง
civilian(n) พลเรือน
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี, ความสุภาพ, ความมีมารยาท, ความมีอัธยาศัยไมตรี
civilization(n) อารยธรรม, ความเจริญ
civilize(vt) ทำให้มีอารยธรรม, ทำให้จริญ, ทำให้มีการศึกษา
incivility(n) ความไม่สุภาพ, ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civil๑. แพ่ง๒. พลเรือน๓. เกี่ยวกับพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil๑. แพ่ง (ก. แพ่ง)๒. พลเรือน, เกี่ยวกับพลเมือง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil actionการฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Civil and Commercial Codeประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil and penal actionsคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [ ดู penal actions ความหมายที่ ๑ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil authority clauseข้อกำหนดประกันความเสียหายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil aviationการบินพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil aviationการบินพลเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil bailการประกันตัวผู้ถูกบังคับในคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Civil Codeประมวลกฎหมายแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civil defenseการป้องกันพลเรือน [TU Subject Heading]
Civil disobedienceการดื้อแพ่ง [TU Subject Heading]
Civil engineerวิศวกรคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Civil engineeringวิศวกรรมโยธา [TU Subject Heading]
Civil engineersวิศวกรโยธา [TU Subject Heading]
Civil lawกฎหมายแพ่ง [เศรษฐศาสตร์]
Civil lawกฎหมายแพ่ง [TU Subject Heading]
Civil law systemsซีวิลลอร์ [TU Subject Heading]
Civil procedureวิธีพิจารณาความแพ่ง [TU Subject Heading]
Civil Registrationทะเบียนราษฎร์, Example: เป็นการบันทึกเหตุการณ์ชีพในรูปของทะเบียนชีพ เหตุการณ์ชีพต่างๆ ได้แก่ การเกิด การตาย การแต่งงาน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในแง่กฏหมาย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Civil Aviation Training Center(name, org) สถาบันการบินพลเรือน, See also: CATC

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
Look at that star, hoo-ee! Civil service!ดูดาวนี่สิ ข้าราชการ Blazing Saddles (1974)
The function of a civil resister is to provoke response.หน้าที่ของนักต่อสู้คือ กระตุ้นความรับผิดชอบ Gandhi (1982)
That is the strength of civil resistance.นี่คือพลังของการต่อสู้ของมวลชน Gandhi (1982)
Do you want an independent India and an independent Pakistan or do you want civil war?อยากจะให้มีอินเดียและ ปากีสถานที่มีเอกราช หรืออยากให้มีสงครามกลางเมือง Gandhi (1982)
In Calcutta, it's like civil war.ที่กัลกัตตาเหมือนเกิดสงครามกลางเมือง Gandhi (1982)
Civil behavior is what distinguishes us from the lower forms.พฤติกรรมที่แยกเราออกจากสัตว์ชั้นต่ำ Day of the Dead (1985)
Cardiological technician? Civil engineer?เอาอีกแล้วสิ Big (1988)
He was a pioneer in the civil rights and the anti-war movement.เขาเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสิทธิของพลเมือง และการต่อต้านสงคราม Field of Dreams (1989)
civil employees, industrial workers and so on.ชุมชน เอ. พวกลูกจ้าง... คนงาน... Schindler's List (1993)
My name is Diana Reiter. I'm a graduate... of Civil Engineering from the University of Milan.ฉันไดอาน่า จบวิศวะจากมิลาน Schindler's List (1993)
Arguing for Hitler as a civil rights hero.เถียงว่าฮิตเลอร์ เป็นฮีโร่ของสิทธิ์มนุษย์ชน American History X (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
civilAfter decades of civil war, order was restored.
civilA government suffers from civil affairs.
civilAll civilization is against war.
civilAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
civilBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
civilBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.
civilCivilization is now threatened by nuclear war.
civilCivil wars are occurring in many countries.
civilEngland was once torn by civil war.
civilEuropean civilization.
civilEuropean civilization had its birth in these lands.
civilEuropeans tried to civilize the tribe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบข.(n) Civil Servant's Pension and Retirement Benefit Fund, Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ตม.(n) Civil Servant Provident Fund, Syn. กองตรวจคนเข้าเมือง
ศาลแขวง(n) civil court, Count Unit: ศาล
ศาลชั้นต้น(n) civil court, Count Unit: ศาล
ผู้มีวัฒนธรรม(n) civilized person, Example: ผู้คนในประเทศของเราเป็นผู้มีวัฒนธรรม ไม่ใช่คนป่าเถื่อนอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีศีลธรรมอันดี
พลเรือน(n) civilian, See also: official, Syn. ข้าราชการ, Example: นายกสัญญาว่าจะปรับเงินให้กับข้าราชการ พลเรือน ทุกตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
แพ่ง(adj) civil, Ant. อาญา, Example: ขณะนี้เขาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับคู่กรณีในคดีแพ่งแล้ว, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนเอกชน, Notes: (กฎหมาย)
ราชการพลเรือน(n) civil service, Ant. ราชการทหาร, Example: พระองค์ทรงมีพระราชประวัติดีเด่นในด้านราชการพลเรือน
วิศวกรโยธา(n) civil engineer, Ant. คน, Example: พ่ออยากให้ลูกเป็นวิศวกรโยธา ทั้งๆ ที่ลูกยืนยันว่าจะเรียนสถาปัตย์
วัฒนธรรม(n) culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai] (n, exp) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants
อารยะ[āraya] (adj) EN: civilized  FR: civilisé
อารยชาติ[ārayachāt] (n) EN: civilized nation ; civilized country  FR: nation civilisée [ f ] ; pays civilisé [ m ]
อารยชน[ārayachon] (n) EN: civilized man ; civilized people  FR: peuple civilisé [ m ] ; personnes civilisées [ mpl ]
อารยประเทศ[ārayaprathēt] (n) EN: civilized country  FR: pays civilisé [ m ]
อารยธรรม[ārayatham] (n) EN: civilization  FR: civilisation [ f ]
บุ๋น[bun] (adj) EN: civil ; administratif
ช่างก่อสร้าง[chang køsāng] (n) EN: building contractor ; civil construction
ฟ้องคดีแพ่ง[føng khadī phaeng] (v, exp) EN: file a civil action

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIVIL S IH1 V AH0 L
CIVILLY S IH1 V IH0 L IY0
CIVILIAN S AH0 V IH1 L Y AH0 N
CIVILITY S AH0 V IH1 L AH0 T IY0
CIVILIZE S IH1 V AH0 L AY2 Z
CIVILIANS S AH0 V IH1 L Y AH0 N Z
CIVILETTI S IY2 V IH0 L EH1 T IY0
CIVILIZED S IH1 V AH0 L AY2 Z D
CIVILIZATION S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N
CIVILIZATIONS S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civil (j) sˈɪvəl (s i1 v @ l)
civilly (a) sˈɪvəliː (s i1 v @ l ii)
civilian (n) sˈɪvˈɪlɪəʳn (s i1 v i1 l i@ n)
civility (n) sˈɪvˈɪlɪtiː (s i1 v i1 l i t ii)
civilize (v) sˈɪvɪlaɪz (s i1 v i l ai z)
civilians (n) sˈɪvˈɪlɪəʳnz (s i1 v i1 l i@ n z)
civilized (v) sˈɪvɪlaɪzd (s i1 v i l ai z d)
civilizes (v) sˈɪvɪlaɪzɪz (s i1 v i l ai z i z)
civilities (n) sˈɪvˈɪlɪtɪz (s i1 v i1 l i t i z)
civilizing (v) sˈɪvɪlaɪzɪŋ (s i1 v i l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文明[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ,  ] civilized; civilization; culture #1,811 [Add to Longdo]
民警[mín jǐng, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄥˇ,  ] civil police; PRC police; abbr. for 人民警察|人民警察 #1,831 [Add to Longdo]
民事[mín shì, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ,  ] civil case; agricultural affairs; civil #7,143 [Add to Longdo]
民航[mín háng, ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ,  ] civil aviation #7,215 [Add to Longdo]
内战[nèi zhàn, ㄋㄟˋ ㄓㄢˋ,   /  ] civil war #13,780 [Add to Longdo]
民法[mín fǎ, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ,  ] civil law #16,525 [Add to Longdo]
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便 ] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman #18,063 [Add to Longdo]
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ,   /  ] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight #21,183 [Add to Longdo]
文武[wén wǔ, ㄨㄣˊ ㄨˇ,  ] civil and military #26,378 [Add to Longdo]
民权[mín quán, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] civil liberties #33,984 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauingenieur { m }; Bauingenieurin { f }civil engineer [Add to Longdo]
Bauingenieurwesen { n }civil engineering [Add to Longdo]
Bauwesen { n }civil engineering; architecture [Add to Longdo]
Beamte { m }civil servants [Add to Longdo]
Beamter { m }civil servant [Add to Longdo]
Bürgerkrieg { m }civil war [Add to Longdo]
Bürgerpflicht { f }civil duty; civic duty [Add to Longdo]
Bürgerrecht { n } | Bürgerrechte { pl }civil right | civil rights [Add to Longdo]
Bürgerrechtsbewegung { f }civil rights campaign [Add to Longdo]
Bürgerrechtskämpfer { m }civil rights campaigner [Add to Longdo]
Staatsbeamte { m }civil servant [Add to Longdo]
Staatsdienst { m }civil service [Add to Longdo]
Standesamt { n }civil registry office [Add to Longdo]
Tiefbau { m }civil engineering [Add to Longdo]
Zivilehe { f }civil marriage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
文化[ぶんか, bunka] (n) (1) culture; civilization; civilisation; (2) Bunka era (1804.2.11-1818.4.22); (P) #414 [Add to Longdo]
[れい, rei] (n) (arch) administrative and civil code #1,718 [Add to Longdo]
戦国[せんごく, sengoku] (n) belligerent country; country in civil war; warring states; (P) #1,860 [Add to Longdo]
民間[みんかん, minkan] (n, adj-no) private; civilian; civil; popular; folk; unofficial; (P) #2,599 [Add to Longdo]
文明[ぶんめい, bunmei] (n) (1) civilization; civilisation; culture; (2) Bummei era (1469.4.28-1487.7.20); (P) #4,054 [Add to Longdo]
人権[じんけん, jinken] (n, adj-no) human rights; civil liberties; (P) #4,909 [Add to Longdo]
公務員[こうむいん, koumuin] (n) government worker; public (civil) servant; (P) #6,145 [Add to Longdo]
人文[じんぶん(P);じんもん, jinbun (P); jinmon] (n) humanity; civilization; civilisation; culture; (P) #6,378 [Add to Longdo]
内戦[ないせん, naisen] (n) civil war; (P) #6,440 [Add to Longdo]
民法[みんぽう, minpou] (n) civil law; civil code; (P) #6,623 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Civil \Civ"il\, a. [L. civilis, fr. civis citizen: cf. F. civil.
   See {City}.]
   1. Pertaining to a city or state, or to a citizen in his
    relations to his fellow citizens or to the state; within
    the city or state.
    [1913 Webster]
 
   2. Subject to government; reduced to order; civilized; not
    barbarous; -- said of the community.
    [1913 Webster]
 
       England was very rude and barbarous; for it is but
       even the other day since England grew civil.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Performing the duties of a citizen; obedient to
    government; -- said of an individual.
    [1913 Webster]
 
       Civil men come nearer the saints of God than others;
       they come within a step or two of heaven. --Preston
    [1913 Webster]
 
   4. Having the manners of one dwelling in a city, as opposed
    to those of savages or rustics; polite; courteous;
    complaisant; affable.
    [1913 Webster]
 
   Note: "A civil man now is one observant of slight external
      courtesies in the mutual intercourse between man and
      man; a civil man once was one who fulfilled all the
      duties and obligations flowing from his position as a
      'civis' and his relations to the other members of that
      'civitas.'" --Trench
      [1913 Webster]
 
   5. Pertaining to civic life and affairs, in distinction from
    military, ecclesiastical, or official state.
    [1913 Webster]
 
   6. Relating to rights and remedies sought by action or suit
    distinct from criminal proceedings.
    [1913 Webster]
 
   {Civil action}, an action to enforce the rights or redress
    the wrongs of an individual, not involving a criminal
    proceeding.
 
   {Civil architecture}, the architecture which is employed in
    constructing buildings for the purposes of civil life, in
    distinction from military and naval architecture, as
    private houses, palaces, churches, etc.
 
   {Civil death}. (Law.) See under {Death}.
 
   {Civil engineering}. See under {Engineering}.
 
   {Civil law}. See under {Law}.
 
   {Civil list}. See under {List}.
 
   {Civil remedy} (Law), that given to a person injured, by
    action, as opposed to a criminal prosecution.
 
   {Civil service}, all service rendered to and paid for by the
    state or nation other than that pertaining to naval or
    military affairs.
 
   {Civil service reform}, the substitution of business
    principles and methods for the spoils system in the
    conduct of the civil service, esp. in the matter of
    appointments to office.
 
   {Civil state}, the whole body of the laity or citizens not
    included under the military, maritime, and ecclesiastical
    states.
 
   {Civil suit}. Same as {Civil action}.
 
   {Civil war}. See under {War}.
 
   {Civil year}. See under {Year}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 civil
   adj 1: applying to ordinary citizens as contrasted with the
       military; "civil authorities"
   2: not rude; marked by satisfactory (or especially minimal)
     adherence to social usages and sufficient but not noteworthy
     consideration for others; "even if he didn't like them he
     should have been civil"- W.S. Maugham [syn: {civil},
     {polite}] [ant: {rude}, {uncivil}]
   3: of or occurring within the state or between or among citizens
     of the state; "civil affairs"; "civil strife"; "civil
     disobedience"; "civil branches of government"
   4: of or relating to or befitting citizens as individuals;
     "civil rights"; "civil liberty"; "civic duties"; "civic
     pride" [syn: {civil}, {civic}]
   5: (of divisions of time) legally recognized in ordinary affairs
     of life; "the civil calendar"; "a civil day begins at mean
     midnight" [ant: {sidereal}]
   6: of or in a condition of social order; "civil peoples"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 civil /sivil/ 
  civil; civilian; non-military

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 civil
  1. civil; civilian; non-military
  2. civic

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 civil
  civil; civilian; non‐military(civila)

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 civil
  civil; civilian; non‐military

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top