ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etiquette

EH1 T AH0 K AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etiquette-, *etiquette*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etiquette(n) มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยา, Syn. custom, decorum, manners

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
etiquette(เอท'ทะเค็ท, -คิท) n. สมบัติผู้ดี, มารยาท, จรรยาบรรณ, ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum

English-Thai: Nontri Dictionary
etiquette(n) มารยาท, สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยาบรรณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
etiquetteมารยาท, จรรยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
etiquette, legalมารยาททนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
etiquette, medicalจรรยาแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etiquetteมารยาทและการสมาคม [TU Subject Heading]
Etiquette for menมารยาทสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Etiquette for womenมารยาทสำหรับสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know the proper etiquette in this situation.ผมไม่รู้ว่าสถานกาณ์แบบนี้ ควรปฏิบัติตัวอย่างไร Punch-Drunk Love (2002)
First off, explain the etiquette for tomorrow's ceremony.อย่างแรก อธิบายธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพิธีการในวันพรุ่งนี้ Episode #1.3 (2006)
I was quite worried as the time for formal etiquette lessons was limitedฉันกังวลใจเล็กน้อยที่บทเรียนมารยาทถูกจำกัด Episode #1.3 (2006)
Further educate the Crown Princess in the matters of etiquette and thus allow her to become an undisputed royal.ต่อไปให้การศึกษากับเจ้าหญิงต่อเกี่ยวกับมารยาท และทำให้เธอเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่มีใครติได้ Episode #1.3 (2006)
It's etiquette to respond to an invitation.มันเป็นมารยาท ในการรับคำเชิญ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
And I've still got to learn about tournament etiquette by the morning.แถมยังต้องเรียนเรื่องมารยาทของการแข่งขันอีกตลอดช่วงเช้าเลย Valiant (2008)
This is not the proper etiquette in this neighborhood.นี่ไม่ใช่มารยาทที่เหมาะสมของคนย่านนี้ New York, I Love You (2008)
Crockery, nuptial etiquette and pleasing your bride.ของชำร่วย การวางตัว การ ช่วยเหลือเจ้าสาว Made of Honor (2008)
So essentially, your knock was negated by your complete lack of adherence to the social etiquette that follows a knock.ประเด็นคือ การเคาะประตูมันไม่ได้ผล เนื่องจากกิริยาอันไร้มารยาทของคุณ The Ugly Truth (2009)
It's bad wedding etiquette or something.ช่อดอกไม้แต่งงาน แบบเหี่ยวๆ White to Play (2009)
You must write an etiquette book for adulterers.คุณน่าจะเขียนหนังสือคุณสมบัติผู้ดีขายให้กับคนที่มีชู้ Boom Crunch (2009)
Etiquette decrees that royalty should be greeted by the official host, in this case, the King.ไม่ตลกเลยนะ The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etiquetteIt is against etiquette to call on a person early in the morning.
etiquetteIt is not etiquette to do so.
etiquetteIt's a matter of etiquette.
etiquetteShe was dismayed at their ignorance in etiquette.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาก[chalāk] (n) EN: label ; tag ; sticker  FR: étiquette [ f ]
ฉลากบอกราคา[chalāk (bøk) rākhā] (n, exp) EN: price-tag  FR: étiquette de prix [ f ]
ฉลากสินค้า[chalāk sinkhā] (n, exp) EN: price-tag  FR: étiquette de prix [ f ]
จรรยา[janyā] (n) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette  FR: morale [ f ] ; moralité [ f ] ; éthique [ f ] ; conduite [ f ]
จรรยาแพทย์[janyā phaēt] (n, exp) EN: medical ethics ; medical etiquette  FR: éthique médicale [ f ] ; déontologie médicale [ f ]
มรรยาท[manyāt] (n) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility  FR: moeurs [ fpl ] ; conduite [ f ] ; comportement [ m ] ; manières [ fpl ] ; éducation [ f ] ; bonnes manières [ fpl ] ; courtoisie [ f ] ; savoir-vivre [ m ] ; civisme [ m ] ; politesse [ f ]
มารยาททนายความ[mārayāt thanāikhwām] (n, exp) EN: lawyers' professional etiquette
แปะฉลาก[pae chalāk] (v, exp) EN: stick on a label  FR: coller une étiquette ; apposer une étiquette
ป้าย[pāi] (n) EN: label ; sticker ; price label  FR: étiquette [ f ]
ป้ายติด[pāi tit] (n) EN: label  FR: étiquette [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ETIQUETTE EH1 T AH0 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etiquette (n) ˈɛtɪkɛt (e1 t i k e t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼仪[lǐ yí, ㄌㄧˇ ㄧˊ,   /  ] etiquette; ceremony #9,265 [Add to Longdo]
礼节[lǐ jié, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˊ,   /  ] etiquette #27,287 [Add to Longdo]
礼制[lǐ zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ,   /  ] etiquette; system of rites #62,491 [Add to Longdo]
礼俗[lǐ sú, ㄌㄧˇ ㄙㄨˊ,   /  ] etiquette; custom #74,261 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Etikette { f }; Verhaltensregel { f } | gegen die Etikette verstoßenetiquette | to offend against etiquette [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
常識[じょうしき, joushiki] (n) common sense; good sense; common knowledge; general knowledge; common practice; accepted practice; social etiquette; (P) #5,279 [Add to Longdo]
礼儀[れいぎ, reigi] (n) manners; courtesy; etiquette; (P) #10,245 [Add to Longdo]
儀礼[ぎれい, girei] (n) etiquette; courtesy; (P) #12,625 [Add to Longdo]
作法[さほう, sahou] (n) manners; etiquette; propriety; (P) #12,917 [Add to Longdo]
エチケット[echiketto] (n) etiquette (fre #16,606 [Add to Longdo]
典礼[てんれい, tenrei] (n, adj-no) ceremony; etiquette; courtesy; (Catholic) liturgy #19,750 [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
ネチケット[nechiketto] (n) { comp } netiquette [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネチケット[ねちけっと, nechiketto] netiquette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Etiquette \Et"i*quette`\, n. [F. prop., a little piece of paper,
   or a mark or title, affixed to a bag or bundle, expressing
   its contents, a label, ticket, OF.estiquete, of German
   origin; cf. LG. stikke peg, pin, tack, stikken to stick, G.
   stecken. See {Stick}, and cf. {Ticket}.]
   The forms required by good breeding, or prescribed by
   authority, to be observed in social or official life;
   observance of the proprieties of rank and occasion;
   conventional decorum; ceremonial code of polite society.
   [1913 Webster]
 
      The pompous etiquette to the court of Louis the
      Fourteenth.               --Prescott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 etiquette
   n 1: rules governing socially acceptable behavior

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 etiquette /etikɛtə/
  etiquette

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top