ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosmopolite

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosmopolite-, *cosmopolite*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosmopolite(n) บุคคลซึ่งเดินทางไปทั่วโลก, Syn. cosmopolitan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmopolite(คอซมอพ'พะไลทฺ) n., See also: cosmopolitism n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cosmopolite; cosmopolitan organismอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cosmopolitan \Cos`mo*pol"i*tan\, Cosmopolite \Cos*mop"o*lite\,
   a.
   1. Having no fixed residence; at home in any place; free from
    local attachments or prejudices; not provincial; liberal.
    [1913 Webster]
 
       In other countries taste is perphaps too exclusively
       national, in Germany it is certainly too
       cosmopolite.             --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. Common everywhere; widely spread; found in all parts of
    the world.
    [1913 Webster]
 
       The Cheiroptera are cosmopolitan.   --R. Owen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cosmopolitan \Cos`mo*pol"i*tan\ (-p?l"?-tan), Cosmopolite
 \Cos*mop"o*lite\ (k?z-m?p"?-l?t), n. [Gr. kosmopoli`ths; ko`smos
   the world + poli`ths citizen, po`lis city: cf. F.
   cosmopolitain, cosmopolite.]
   One who has no fixed residence, or who is at home in every
   place; a citizen of the world.
   [1913 Webster] Cosmopolitan

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cosmopolite \Cos*mop"o*lite\ (-m?p"?-l?t), a. & n.
   See {Cosmopolitan}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cosmopolite
   n 1: a sophisticated person who has travelled in many countries
      [syn: {cosmopolitan}, {cosmopolite}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top