ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cultivated

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cultivated-, *cultivated*, cultivat, cultivate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cultivated(adj) ซึ่งเตรียมเพื่อเพาะปลูก
cultivated(adj) ซึ่งมีความรู้ดี, See also: ซึ่งได้รับการปลูกฝัง, Syn. knowledgeable, well-educated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncultivated(อันคัล'ทิเวททิด) adj. ไม่ได้เพราะปลูก, ไม่ได้รับการอบรม, ป่าเถื่อน, หยาบคาย

English-Thai: Nontri Dictionary
uncultivated(adj) ยังไม่ได้เพาะปลูก, ไม่ได้รับการอบรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cultivated areaพื้นที่เพาะปลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivatedเพาะปลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hothouses where Himmler cultivated rare plants.เรือนเพาะชำที่ "ฮิมม์เลอร์" ปลูกพืชหายาก Night and Fog (1956)
It's affected and as cultivated as usual.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในศิลปะและวัฒนธรรม Wild Reeds (1994)
I have cultivated a lookI have cultivated a look Brave New World (2008)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)
I can feel it in my hands and my chest, and that seed has to be nurtured, cultivated until it grows into a full-blown rage.ฉันรู้สึกว่ามันอยู่ในมือและในอกฉัน ที่ถูกบ่มเพาะ ถูกพรวนดินเลี้ยงดูจนมันโตเต็มที่ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I cultivated my popularity, And I maintained a loving relationshipฉันทั้งสร้างชื่อเสียง และรักษาความสัมพันธ์กับหนุ่ม Vitamin D (2009)
Mariana told me she feels so much happier these days, now she's made new friends and cultivated some society.มาเีรียน่าบอกฉันว่า เธอรู้สึกมีความสุขมากทุกวันนี้ ตอนนี้เธอมีเพื่อนใหม่ๆ มากมาย และมีสัมพันธภาพที่ดีในสังคม The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
And I've cultivated a lot of resources.และผมได้ตระเตรียมทรัพยากรไว้มากมาย The Box (2010)
And Annie set up a dummy engineering chat site and cultivated and turned an asset via the internet in three months.แอนนี่สร้างเว็บไซต์สนทนาปลอม สำหรับกลุ่มวิศวกร สามารถล้วงข้อมูลข่าวกรองของจีน ผ่านทางอินเตอร์เน็ตกว่า3เดือน World Leader Pretend (2011)
Workers have been cultivated in the past.เมื่อก่อน เคยมีคนบรมเพาะ มันมาก่อนนะ Resident Evil: Damnation (2012)
The facility has been destroyed and I salvaged the cultivated Plaga.ที่นั่นถูกทำลายหมดแล้ว และฉันได้พลากัสที่ถูกเพาะมาด้วย Resident Evil: Damnation (2012)
I have carefully cultivated a persona that screams, "You're on your own."พอดีฉันถูกปลูกฝังบุคลิกภาพ "ตัวใครตัวมัน" มาอย่างดีน่ะ Intro to Knots (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cultivatedBecause of the difference in climate, the same crop is not cultivated in the North and East of the country.
cultivatedGood habits should be cultivated in childhood.
cultivatedShe cultivated her mind by reading many books.
cultivatedThat farmer cultivated a 200 acre plantation.
cultivatedThe museums are full of objects which the most cultivated taste of a period considered beautiful, but which seem to us now worthless.
cultivatedThe newcomers cultivated the immense wilderness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นที่เพาะปลูก(n) cultivated area, Count Unit: พื้นที่
เรือกสวน(n) cultivated land, See also: plantation, orchard, Example: วิถีชีวิตของคนชนบทผูกพันอยู่กับเรือกสวนไร่นา, Thai Definition: พื้นที่ทำสวน
กล้วยน้ำว้า(n) Cultivated banana, See also: Musa sapientum Linn., Example: กล้วยที่อยู่ในสวนของลุงเป็นกล้วยน้ำว้าเสียเป็นส่วนใหญ่, Count Unit: ลูก, หวี, เครือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดแชมปิญอง[het chaēm pī yøng] (n, exp) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom,
เจก[jēk] (n) EN: banana ; cultivated banana
เกษตร[kasēt] (n) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil  FR: terre (agricole) [ f ] ; champ [ m ] ; terrain [ m ]
กล้วยหอม[klūay høm] (n, exp) EN: big banana ; cultivated banana ; Gros Michel and cavendish banana  FR: grande banane [ f ] ; banane de culture [ f ]
กล้วยกะลิอ่อง[klūay kaliøng] (n, exp) EN: banana ; cultivated banana  FR: banane de culture [ f ]
กล้วยมะนิอ่อง[klūay maniøng] (n, exp) EN: banana ; cultivated banana  FR: banane de culture [ f ]
มะแว้ง[mawaēng] (n) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade
มะแว้งเครือ[mawaēng khreūa] (n) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade
มีความรู้[mī khwāmrū] (adj) EN: cultivated
มีวัฒนธรรม[mī watthanatham = mī watthanātham] (adj) EN: cultivated

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cultivated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cultivated

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] cultivated field #23,699 [Add to Longdo]
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ,  ] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa) #37,979 [Add to Longdo]
家培[jiā péi, ㄐㄧㄚ ㄆㄟˊ,  ] cultivated; home grown [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturpflanze { f }cultivated plant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
畑(P);畠[はたけ(P);はた, hatake (P); hata] (n) (1) field (for fruits, vegetables, etc.); cultivated land; vegetable plot; kitchen garden; plantation; (n, suf) (2) (はたけ only) (ばたけ when suf) field (of specialization); sphere; area; (3) (はたけ only) (col) womb; birth; birthplace; (P) #4,326 [Add to Longdo]
田園(P);田苑[でんえん(P);でんおん(ok), den'en (P); den'on (ok)] (n, adj-no) (1) country; rural districts; (2) cultivated land; fields; (P) #11,650 [Add to Longdo]
田野[でんや, denya] (n) cultivated fields; countryside #16,015 [Add to Longdo]
[つくだ(P);てん, tsukuda (P); ten] (n) cultivated rice field; (P) #17,729 [Add to Longdo]
ゼラニウム[zeraniumu] (n) (See ペラルゴニウム, 風露草) geranium (usu. a cultivated pelargonium) (lat [Add to Longdo]
園芸品種[えんげいひんしゅ, engeihinshu] (n) cultivar; cultivated variety of a plant [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
開墾地[かいこんち, kaikonchi] (n) cultivated land [Add to Longdo]
耕作地[こうさくち, kousakuchi] (n) cultivated land [Add to Longdo]
耕作放棄地[こうさくほうきち, kousakuhoukichi] (exp) fields and rice paddies that have been abandoned and are no longer cultivated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cultivated \cultivated\ adj.
   1. marked by refinement in taste and manners; as, cultivated
    tastes in art.
 
   Syn: civilized, cultured, genteel, polite.
     [WordNet 1.5]
 
   2. used for raising crops; -- of land or soil.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cultivate \Cul"ti*vate\ (k?l"t?-v?t), v. t. [imp. & p. p.
   {Cultivated} (-v?`t?d); p. pr. & vb. n. {Cultivating}
   (-v?`-t?ng).] [LL. cultivatus, p. p. of cultivare to
   cultivate, fr. cultivus cultivated, fr. L. cultus, p. p. of
   colere to till, cultivate. Cf. {Colony}.]
   1. To bestow attention, care, and labor upon, with a view to
    valuable returns; to till; to fertilize; as, to cultivate
    soil.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct special attention to; to devote time and thought
    to; to foster; to cherish.
    [1913 Webster]
 
       Leisure . . . to cultivate general literature.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To seek the society of; to court intimacy with.
    [1913 Webster]
 
       I ever looked on Lord Keppel as one of the greatest
       and best men of his age; and I loved and cultivated
       him accordingly.           --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To improve by labor, care, or study; to impart culture to;
    to civilize; to refine.
    [1913 Webster]
 
       To cultivate the wild, licentious savage. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The mind of man hath need to be prepared for piety
       and virtue; it must be cultivated to the end.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   5. To raise or produce by tillage; to care for while growing;
    as, to cultivate corn or grass.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cultivated
   adj 1: (of land or fields) prepared for raising crops by plowing
       or fertilizing; "cultivated land" [ant: {uncultivated}]
   2: no longer in the natural state; developed by human care and
     for human use; "cultivated roses"; "cultivated blackberries"
   3: marked by refinement in taste and manners; "cultivated
     speech"; "cultured Bostonians"; "cultured tastes"; "a genteel
     old lady"; "polite society" [syn: {civilized}, {civilised},
     {cultivated}, {cultured}, {genteel}, {polite}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top