ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respectfully

R IH0 S P EH1 K T F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respectfully-, *respectfully*, respectful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I respectfully report I've been given orders to clear the bundles from the road... so there will be no obstructions to the thoroughfare.ผมได้รับสั่งให้เคลียร์... สิ่งกีดขวางบนถนน Schindler's List (1993)
Madam Chairperson, ladies and gentlemen... we respectfully request the Board's approval... to carry on into an invasive human protocol.ท่านประธาน สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เราคาดหวังให้คณะกรรมการบอร์ดอนุมัติ ให้ทำการทดลองกับมนุษย์ Junior (1994)
May I respectfully remind His Majesty that I am not his servant but his guest!หม่อมฉันขอย้ำด้วยความเคารพ ฝ่าพระบาท ว่าหม่อมฉันไม่ใช่ข้าราชบริพารของพระองค์ แต่เป็นพระราชอาคันตุกะของพระองค์ ! Anna and the King (1999)
I, Shin, will respectfully accept this position.หม่อมฉัน, หม่อมฉัน, ยินดีที่จะรับฐานะนี้ด้วยความเต็มใจเพค่ะ Episode #1.3 (2006)
Now we slowly and respectfully back out of the room.แล้วเราก็ออกจากห้องไปอย่างช้าๆและสุภาพ The Heart of the Matter (2007)
I'm here to ask you respectfully to drop the charges against Angel.ผมมาเพื่อขอคุณอย่างสุภาพให้ถอนฟ้องแองเจิ้ลซะ Left Turn Ahead (2007)
Baby, respectfully greet him.ยัยหนู แสดงความเคารพเขาสิ Om Shanti Om (2007)
And i respectfully suggestและผมเคารพในการแนะนำ Darkness (2009)
And I respectfully don't care.และด้วยความเคารพอย่างสูง ผมไม่สนใจ Do It, Monkey (2009)
Hold on. Do I look adult? As in, respectfully parental?ประชุมครูผู้ปกครองของเจเรมีู่่ The Night of the Comet (2009)
As you have yet to select a first officer, respectfully I would like to submit my candidacy.เห็นว่าคุณยังต้องการตำแหน่งต้นเรือ ด้วยความเคารพ ผมขอเสนอตัวของผมเองครับ Star Trek (2009)
I respectfully ask you toข้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลาย Voyage of Temptation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectfullyHe behaves respectfully toward his superiors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราบบังคมทูลพระกรุณา(v) inform (The king, a Royal Highness), See also: respectfully inform, tell (royal word), Example: นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage
ขอแสดงความนับถือ[khø sadaēng khwām naptheū] (xp) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ลอยชาย[løichāi] (adv) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESPECTFULLY R IH0 S P EH1 K T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respectfully (a) rˈɪspˈɛktfəliː (r i1 s p e1 k t f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r, vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
恭しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
謹んで[つつしんで, tsutsushinde] (adv) respectfully; humbly; reverently [Add to Longdo]
謹んで申し上げます[つつしんでもうしあげます, tsutsushindemoushiagemasu] (exp) I wish to state respectfully that... [Add to Longdo]
謹告[きんこく, kinkoku] (n, vs) informing with respect; announcing respectfully [Add to Longdo]
謹書[きんしょ, kinsho] (n, vs) respectfully written [Add to Longdo]
啓上[けいじょう, keijou] (n, vs) (hum) (often used in letters, e.g. as an opening phrase) (See 一筆啓上) speaking respectfully [Add to Longdo]
侍史[じし, jishi] (n) private secretary; respectfully [Add to Longdo]
体裁良く[ていさいよく, teisaiyoku] (adv) tastefully; respectfully; decently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respectful \Re*spect"ful\ (-f?l), a.
   Marked or characterized by respect; as, respectful
   deportment.
   [1913 Webster]
 
      With humble joy and with respectful fear. --Prior.
   [1913 Webster] -- {Re*spect"ful*ly}, adv. --
   {Re*spect"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respectfully
   adv 1: in a respectful manner; "might I respectfully suggest to
       the Town Council that they should adopt a policy of
       masterly inactivity?" [ant: {disrespectfully}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top