ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gently

JH EH1 N T L IY0   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gently-, *gently*, gent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gently[ADV] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป, Syn. benevolently, tenderly

English-Thai: Nontri Dictionary
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He took hold of one foot gently and held it until the boy woke... ... and turned and looked at him.เขาก็จับเท้าข้างหนึ่งค่อยๆ และถือมันไว้จนเด็กตื่น และหันมองไปที่เขา The Old Man and the Sea (1958)
He caressed it gently, opened and closed the cheeks began to suck it greedlilyเขาการสัมผัสมันสุภาพบุรุษt, open and ที่ปิดแก้ม... ...เริ่มต้นเพื่อดูดมัน greedlily Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Put it down gently, gently...nice.วางมันลง... ...วางมันลง ช้าๆ นะ The Road Warrior (1981)
Gently, boys, gently, gently.ค่อยๆ, เด็กๆ,ค่อยๆ, ค่อยๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Turn slowly and pull it gently.ค่อยๆ หมุน ค่อยๆ ดึง Gandhi (1982)
We simply drop the tinker toy frame to the ground, the elastic stretches, taking in te impact allowing the egg to remain gently in its resting place, Michelles bootyเยอะไปแล้ว! Full House (1987)
Gently. At a time like this?ในเวลาแบบนี้ ... The Princess Bride (1987)
Gently!เบาๆหน่อย! The Princess Bride (1987)
- Gently down the stream- Gently down the stream Hocus Pocus (1993)
- Gently down the stream- Gently down the stream Hocus Pocus (1993)
Gently down the streamGently down the stream Hocus Pocus (1993)
Gently.อย่างอ่อนโยน In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gentlyHe gently took the paper out of her hands and said, "It's time to rest."
gentlyHe put a hand gently on her shoulder.
gentlyHis head nodded, and he snored gently.
gentlyHold the baby gently.
gentlyShe laid the child down gently.
gentlyThe land slopes gently toward the river.
gentlyThe mother becomes irritated and frankly, but gently, tells Beth to leave the room.
gentlyThe nurse put a bandage gently around my head.
gentlyThe road ascends gently here.
gentlyThe road curves gently towards the west.
gentlyThe road curves gently toward the lake.
gentlyThe rocket landed sufficiently gently to avoid breaking its instruments.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่วเบา[ADV] gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
พรำๆ[ADV] lightly, See also: gently, slightly, softly, Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ, Example: ฉันยังจำได้ดีว่าวันนั้นฝนลงเม็ดพรำๆ มาตั้งแต่หัวค่ำ, Thai definition: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
บางเบา[ADV] gently, See also: softly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ
เบามือ[ADV] gently, See also: lightly, softly, slightly, delicately, Syn. เบาไม้เบามือ, Ant. มือหนัก, Example: เด็กหญิงหยิบไข่อย่างเบามือใส่ลงตะกร้าใบเล็ก, Thai definition: อาการที่ทำเบาๆ หรือค่อยๆ ด้วยความระมัดระวัง, ทำไม่ให้หนักมือหรือรุนแรง
รวย[ADV] softly, See also: gently, lightly, mildly, Syn. แผ่ว, รวยๆ, Example: ปู่นอนหายใจรวยอยู่บนเตียง มองหน้าลูกหลานที ละคนเหมือนจะสั่งลา
เบา[ADV] softly, See also: gently, lightly, Syn. ค่อย, ค่อยๆ, Example: เขาหัวเราะเบาๆ ด้วยความสุขใจ เมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
ละม่อม[ADV] gently, See also: tenderly, softly, kindly, Syn. ละมุนละม่อม, เรียบร้อย, Ant. แข็งกร้าว, Thai definition: อย่างสุภาพอ่อนโยน
ละมุนละม่อม[ADV] gently, See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: เขาปฏิเสธความรักจากเธออย่างละมุนละม่อม
ละเมียด[ADV] gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เขาถ่ายถอดอารมณ์ผูกพันระหว่างแม่กับลูกออกมาได้อย่างลึกซึ้งและละเมียดมาก, Thai definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียดละไม[ADV] gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียด, Example: แม่บรรจงจิบน้ำชาอย่างละเมียดละไม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
เบา[adv.] (bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ [X] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: doucement ; légèrement
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
โชย[v.] (chōi) EN: blow gently   FR: souffler avec fouceur
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely   FR: gracieusement
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully   FR: gracieusement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยประมาท[adv.] (dōi pramāt) EN: in negligence ; negligently   FR: négligemment

CMU English Pronouncing Dictionary
GENTLY    JH EH1 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gently    (a) ʤˈɛntliː (jh e1 n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悄悄地[qiāo qiāo de, ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ ㄉㄜ˙, ] gently; softly; stealthily, #13,033 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
お手柔らか;御手柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly [Add to Longdo]
ぐつぐつ[, gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
さっくり[, sakkuri] (adv) lightly; gently [Add to Longdo]
しっとりと[, shittorito] (adv) (on-mim) gently; softly [Add to Longdo]
しとしと[, shitoshito] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) gently (raining); drizzling; (adj-na) (2) (on-mim) moist; damp; (P) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gently \Gen"tly\, adv.
   In a gentle manner.
   [1913 Webster]
 
      My mistress gently chides the fault I made. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gently
   adv 1: in a gradual manner; "a gently sloping terrain"
   2: in a gentle manner; "he talked gently to the injured animal"
     [syn: {gently}, {mildly}]
   3: with little weight or force; "she kissed him lightly on the
     forehead" [syn: {lightly}, {softly}, {gently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top