หรือคุณหมายถึง politeneß?
Search result for

politeness

(44 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politeness-, *politeness*, politenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politeness[N] ความสุภาพอ่อนโยน, See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม, Syn. courtesy

English-Thai: Nontri Dictionary
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For your crimes against decency, and politeness, and common courtesy,เพราะคุณกระทำขัดต่อมารยาทที่ดี และความสุภาพ และเพื่อสำนึกที่ดี The Key and the Clock (2006)
So much stress for politeness' sake.เครียดมากมันไม่ดีนะ Funny Games (2007)
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน Portrait of a Beauty (2008)
However, you should interpret my politeness as severe disapproval.แต่ ปู่คงจะแปลความสุภาพของผม ว่าเป็นการไม่เห็นด้วย Mockingbird Lane (2012)
Politeness doesn't change the facts.การมีมารยาทไม่ได้เปลี่ย่นแปลงความจริงหรอกนะ One Riot, One Ranger (2013)
-Now, Johanna. What happened to that Amity politeness.- คุณกำลังทำโดยภาระการ Insurgent (2015)
Politeness Good sportsmanship- สุภาพ ยอดนักกีฬา The Angry Birds Movie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politenessKindness is the essence of politeness.
politenessPoliteness is less observed today than it used to be.
politenessShe is politeness itself.
politenessSome people say that English politeness is, at bottom, really fear.
politenessTherefore it is important for us to be aware of other forms of politeness.
politenessThey mistook my politeness for friendship.
politenessThis is because of the difference between Japanese politeness and American politeness.
politenessWe look up to him because of his politeness.
politenessWe should remember that politeness doesn't function at the conscious level.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัชฌาสัย[N] politeness, See also: courteousness, Syn. กิริยาดี
อัชฌา[N] courteousness, See also: politeness, Thai definition: กริยาดี
อาจาร[N] manner, See also: politeness, etiquette, courtesy, Syn. จรรยา, มรรยาท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กิริยามารยาท[N] manners, See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act, Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา, Example: เขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีริยามารยาทดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ]   FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
การละเมิดประเพณี[n. exp.] (kān lamoēt praphēnī) EN: impoliteness   
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คร่ะ[X] (khra = kha) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[X] (khrap = khap) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ความสุภาพเรียบร้อย[X] (khwām suphāp rīep røi) EN: well-mannered politeness   FR: politesse [f] ; règles de bienséance [fpl]
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility   FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]
มารยาท[n.] (mārayāt) EN: conduct ; manner ; behaviour ; politeness ; courtesy ; civility ; ethics   FR: savoir-vivre [m] ; éducation [f] ; politesse [f] ; courtoisie [f] ; conduite [m] ; manières [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLITENESS    P AH0 L AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politeness    (n) (p @1 l ai1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
ポライトネス[, poraitonesu] (n) politeness [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P) [Add to Longdo]
切々;切切[せつせつ, setsusetsu] (adj-na,n) politeness; feeling of loneliness [Add to Longdo]
馬鹿慇懃[ばかいんぎん, bakaingin] (n,adj-na) overdone politeness; polite to a fault; feigned politeness [Add to Longdo]
非礼[ひれい, hirei] (adj-na,n) impoliteness; (P) [Add to Longdo]
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness [Add to Longdo]
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Politeness \Po*lite"ness\, n.
   1. High finish; smoothness; burnished elegance. [R.]
    --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being polite; refinement of
    manners; urbanity; courteous behavior; complaisance;
    obliging attentions.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courtesy; good breeding; refinement; urbanity;
     courteousness; affability; complaisance; civility;
     gentility; courtliness.
 
   Usage: {Politeness}, {Courtesy}. Politeness denotes that ease
      and gracefulness of manners which first sprung up in
      cities, connected with a desire to please others by
      anticipating their wants and wishes, and studiously
      avoiding whatever might give them pain. Courtesy is,
      etymologically, the politeness of courts. It displays
      itself in the address and manners; it is shown more
      especially in receiving and entertaining others, and
      is a union of dignified complaisance and kindness.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politeness
   n 1: a courteous manner that respects accepted social usage
      [syn: {politeness}, {niceness}] [ant: {impoliteness}]
   2: the act of showing regard for others [syn: {politeness},
     {civility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top