ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

politesse

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politesse-, *politesse*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
politesse(พอลลิทีส') n. ความสุภาพเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ]   FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
คะ[X] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
ขร๊ะ[X] (kha) EN: [particle used by a woman after a vocative]   FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
คร่ะ[X] (khra = kha) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[X] (khrap = khap) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ความสุภาพ[n.] (khwām suphāp) EN: gentleness ; tenderness   FR: politesse [f] ; coutoisie [f]
ความสุภาพเรียบร้อย[X] (khwām suphāp rīep røi) EN: well-mannered politeness   FR: politesse [f] ; règles de bienséance [fpl]
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment   FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f]
มรรยาท[n.] (manyāt) EN: behaviour ; manner ; etiquette ; courtesy ; politeness ; conduct ; civility   FR: moeurs [fpl] ; conduite [f] ; comportement [m] ; manières [fpl] ; éducation [f] ; bonnes manières [fpl] ; courtoisie [f] ; savoir-vivre [m] ; civisme [m] ; politesse [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Politesse {f} | Politessen {pl}traffic warden | traffic wardens; parking enforcement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Politesse \Pol`i*tesse"\, n. [F.]
   Politeness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politesse
   n 1: courtesy towards women [syn: {chivalry}, {gallantry},
      {politesse}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 politesse /pɔlitɛs/ 
  politeness

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Politesse /poːliːtɛsə/ 
  traffic warden

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top