ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refined

R AH0 F AY1 N D   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refined-, *refined*, refin, refine
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refined[ADJ] ซึ่งสุภาพเรียบร้อย, See also: ซึ่งขัดเกลา, Syn. cultured, elegant, polite
refined[ADJ] สละสลวย, See also: ประณีต, ละเอียดลออ, Syn. dilicate, fine, precise
refined[ADJ] ซึ่งปราศจากสิ่งสกปรก, See also: ซึ่งบริสุทธิ์, Syn. clean, pure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
refined sugarน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์, น้ำตาลจากอ้อยที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ต่าง ๆ แล้ว  เช่น การฟอกสีการตกผลึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Refined even.เรื่องมากชั้นหนึ่ง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- You certainly don't have this in the wild, this is highly refined food.ไม่ๆ ฉันแค่อยากจะ.. Madagascar (2005)
Oh, no, that's... I feel so sorry for him, but he'd be safe with someone refined like you, sir. ฉันเองก็สงสารเขามาก แต่ให้อยู่กับอาจารย์ฉันคงวางใจ Always - Sunset on Third Street (2005)
"Her taste was refined, her sentiments noble, her person lovely, her figure elegant." Good God, there's writing on both sides of those pages."ความพอใจของหล่อนถูกทำให้บริสุทธิ์ ความรู้สึกสูงศักดิ์ ผู้คนที่น่ารัก" สวรรค์โปรด นี่เขียนทั้งสองด้านเลยเหรอ Becoming Jane (2007)
Same principle, just refined.หลักการเดียวกัน แค่ปรับปรุงหน่อย Transporter 3 (2008)
But he's so refined, so handsome.แต่เขาดูเรียบร้อย และหล่อมากนะ There's Always a Woman (2008)
We refined the image the best we could,เราปรับรูปให้ชัดได้เต็มที่แล้ว Safe and Sound (2008)
Described them as very refined.บรรยายว่าพวกเขาสุภาพ แน่นอนไม่ใจดีต่อชีวิตมนุษย์ The Twilight Saga: New Moon (2009)
♪ Her voice was so refined# Her voice was so refined Nowhere Boy (2009)
Okay, now I reshaped, refined and cropped the edges.โอเค เอาล่ะ ฉันปรับมุม ปรับสี และครอบตรงขอบ A Night at the Bones Museum (2009)
What kind of wealthy refined VIP acts like this?พวกที่ชอบคิดว่าตัวเองพิเศษ ชอบแสดงท่าทีอย่างนี้เหรอ My Fair Lady (2009)
and refined in the bellies of swine.ที่กลั่นได้ในท้องหมู Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refinedHis speech is very refined.
refinedI'm looking for a coat. I'm short so the length should be on the short side, and as refined a design as possible.
refinedShe is a very refined lady.
refinedWhen refined, crude oil yields many products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสุภาพ[N] polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือหยาบ[n. exp.] (kleūa yāp) EN: unrefined salt ; crude salt   FR: gros sel [m]
กรีด[v.] (krīt) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner   
น้ำตาลทราย[n.] (nāmtān sāi) EN: refined sugar   
ผู้ดีจัด[n. exp.] (phūdī jat) EN: over-refined person   
ผู้ลากมากดี[n.] (phūlākmākdī) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman   FR: aristocrate [m]
ปลอมปน[adj.] (plømpon) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased   
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered   FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois

CMU English Pronouncing Dictionary
REFINED    R AH0 F AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refined    (v) rˈɪfˈaɪnd (r i1 f ai1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine), #2,425 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, / ] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline, #5,667 [Add to Longdo]
典雅[diǎn yǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄧㄚˇ, ] refined; elegant, #12,107 [Add to Longdo]
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, ] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle, #19,228 [Add to Longdo]
精制[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] refined, #22,408 [Add to Longdo]
彬彬有礼[bīn bīn yǒu lǐ, ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, / ] refined and courteous; urbane, #38,255 [Add to Longdo]
文质彬彬[wén zhì bīn bīn, ㄨㄣˊ ㄓˋ ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ, / ] refined in manner; gentle, #49,957 [Add to Longdo]
精米[jīng mǐ, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˇ, ] refined rice [Add to Longdo]
精粮[jīng liáng, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ, / ] refined grain (rice, wheat etc) [Add to Longdo]
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, ] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raffinade {f}; Zuckerraffinade {f}refined sugar [Add to Longdo]
kultiviert; gewählt {adj} | kultivierter; gewählter | am kultiviertesten; am gewähltestenrefined | more refined | most refined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
どぶ[, dobu] (n) (abbr) (See 濁酒・どぶろく) unrefined sake [Add to Longdo]
もっそり[, mossori] (adv-to,adv,vs) (1) slowly; (2) unrefined [Add to Longdo]
ハイセンス[, haisensu] (n,adj-na) refined taste (wasei [Add to Longdo]
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof [Add to Longdo]
雅言[がげん, gagen] (n) elegant words; refined diction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refine \Re*fine"\ (r?*f?n"), v. t. [imp. & p. p. {Refined}
   (-find"); p. pr. & vb. n. {Refining}.] [Pref. re- + fine to
   make fine: cf. F. raffiner.]
   1. To reduce to a fine, unmixed, or pure state; to free from
    impurities; to free from dross or alloy; to separate from
    extraneous matter; to purify; to defecate; as, to refine
    gold or silver; to refine iron; to refine wine or sugar.
    [1913 Webster]
 
       I will bring the third part through the fire, and
       will refine them as silver is refined. --Zech. xiii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To purify from what is gross, coarse, vulgar, inelegant,
    low, and the like; to make elegant or exellent; to polish;
    as, to refine the manners, the language, the style, the
    taste, the intellect, or the moral feelings.
    [1913 Webster]
 
       Love refines
       The thoughts, and heart enlarges.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To purify; clarify; polish; ennoble.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refined \Re*fined"\ (-f?nd"), a.
   Freed from impurities or alloy; purifed; polished; cultured;
   delicate; as; refined gold; refined language; refined
   sentiments.
   [1913 Webster]
 
      Refined wits who honored poesy with their pens.
                          --Peacham.
   [1913 Webster] -- {Re*fin"ed*ly} (r?*f?n"?d*l?), adv. --
   {Re*fin"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refined
   adj 1: (used of persons and their behavior) cultivated and
       genteel; "she was delicate and refined and unused to
       hardship"; "refined people with refined taste" [ant:
       {unrefined}]
   2: freed from impurities by processing; "refined sugar";
     "refined oil"; "to gild refined gold"- Shakespeare [syn:
     {refined}, {processed}] [ant: {crude}, {unprocessed},
     {unrefined}]
   3: showing a high degree of refinement and the assurance that
     comes from wide social experience; "his polished manner";
     "maintained an urbane tone in his letters" [syn: {polished},
     {refined}, {svelte}, {urbane}]
   4: suggesting taste, ease, and wealth [syn: {elegant},
     {graceful}, {refined}]
   5: free from what is tawdry or unbecoming; "a neat style"; "a
     neat set of rules"; "she hated to have her neat plans upset"
     [syn: {neat}, {refined}, {tasteful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top