ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

politely

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politely-, *politely*, polite
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politely(adv) อย่างสุภาพ, See also: อย่างเรียบร้อย, อย่างมีกิริยาเรียบร้อย, อย่างอ่อนโยน, อย่างมีมารยาท, อย่างอ่อนน้อม, Syn. courteously, gently, graciously

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We politely asked for a friendly match...เราแค่ขอสู้กันเล่นๆ เท่านั้น Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
And—and politely take part in Vietnam, the sequel?และเข้าไปมีส่วนร่วม แบบเรียบๆ อย่างในกรณีเวียดนาม The Constant Gardener (2005)
Excuse me, son, the young lady asked you politely to remove yourself.โทษทีนะ คุณผู้หญิงคนนี้ เธอให้เกียรตินายมากพอแล้ว Rogue (2007)
But he duly wrote a reply politely explaining that the query was nonsense.แต่เค้าก้ได้ตอบจดหมายกลับไปว่า คำถามนั้นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ. Stardust (2007)
I am talking to you so politely but..ผมพูดกับคุณอย่างสุภาพมาก แต่... Heyy Babyy (2007)
he walks in off the street, he politely waits his turn, he pays in cash.เขามักเดินบนทางเท้า สังเกตุว่าจะเดินๆหยุดๆ เขาใช้จ่ายด้วยเงินสด The Big Wheel (2009)
and smiling politely when they disagreed.และยิ้มอย่างสุภาพเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกัน Connect! Connect! (2009)
I politely decline your offer.ผมขอปฏิเสธ Showmance (2009)
Ah, this hyungnim speaks politely all the time now.อา, เดี๋ยวนี้พี่ชายคนนี้ พูดจาสุภาพตลอดเวลา. Shining Inheritance (2009)
Yeah, we'll just wave politely and ask for help.ช่าย, เราจะโบกมือช้าๆให้รถหยุด แล้วขอความช่วยเหลือ Carriers (2009)
I politely ask him to take my meal backผมขอให้เขาเรื่องอาหารของผมอย่างสุภาพ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
I politely declined his offer.ฉันปฏิเสธเขาไป A Little Night Music (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politelyHe declined the job-offer very politely.
politelyI politely turned down his offer and hung up.
politelyOf the three boys, Bill behaves most politely.
politelyShe always acts politely toward everybody.
politelyShe bowed to me politely.
politelyThese bank employees seem so politely insolent lately. I wonder what's behind it.
politelyWhen Chris suggested going out, she managed to politely say no.
politelyWhenever she sees me, she greets me politely.
politelyYou should have talked more politely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพ(adv) politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai Definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะลึ่งตึงตัง[thaleung teungtang] (adv) EN: impolitely ; impertinently
ทะลุกลางปล้อง[thaluklāngplǿng] (v, exp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in  FR: interrompre la conversation
หยาบคาย[yāpkhāi] (adv) EN: rudely ; impolitely

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
politely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politely

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殷勤[yīn qín, ㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ,  ] politely; solicitously; eagerly attentive #28,618 [Add to Longdo]
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ,      /     ] politely; extremely deferential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na, int, n, vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp, v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely [Add to Longdo]
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly [Add to Longdo]
聞き頂く;聞きいただく[ききいただく, kikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Politely \Po*lite"ly\, adv.
   1. In a polished manner; so as to be smooth or glossy. [Obs.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. In a polite manner; with politeness.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politely
   adv 1: in a polite manner; "the policeman answered politely,
       `Now look here, lady...'" [syn: {politely},
       {courteously}] [ant: {discourteously}, {impolitely},
       {rudely}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top