ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cultured

K AH1 L CH ER0 D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cultured-, *cultured*, cultur, culture
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cultured[ADJ] ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้นในห้องทดลอง
cultured[ADJ] ซึ่งมีวัฒนธรรม, See also: ซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอน, Syn. cultivated, educated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cultured(คัล'เชอดฺ) adj. ซึ่งเพาะปลูกไว้,มีวัฒนธรรม,ได้รับการอบรมสั่งสอน,ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้น,ซึ่งเพาะเลี้ยงจากอาหารเชื้อ, Syn. refined
cultured pearln. ไข่มุกเลี้ยง
uncultured(อันคัล'เชอดฺ) adj. ไม่ได้รับการอบรม,ป่าเถื่อน,หยาบคาย

English-Thai: Nontri Dictionary
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cultured pearlไข่มุกเลี้ยง, มุกเลี้ยง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultured pearlsไข่มุกเลี้ยง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are like diseased cells, cultured in alcoholic Petri dishes that destroy unsuspecting families.พวกเขาเป็นเหมือนเซลล์ที่เป็นโรค ที่เลี้ยงในจานเพาะเชื้อที่มีส่วนผสมของ ที่ทำลายครอบครัวไม่สงสัย. Nurse 3D (2013)
Whether or not we could ever get to conscious cultured networks is a question which I would say we've already answered "yes."ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่ที่เราเคยได้รับไป ยังเครือข่ายที่เพาะเลี้ยงมีสติ เป็นคำถามที่ฉันจะบอกว่าเราได้ คำตอบแล้วว่า "ใช่". Is There Life After Death? (2011)
Potter's team takes neurons cultured from rat embryos then grows them on miniature plates of electrodes.สมองที่มีครึ่งชีวิตครึ่งเครื่อง ทีมพอตเตอร์จะใช้เวลาเพาะเลี้ยง เซลล์จากตัวอ่อนของหนู จากนั้นพวกเขาเติบโตขึ้นบนจาน ขนาดเล็กของขั้วไฟฟ้า Is There Life After Death? (2011)
You know a man's cultured when he's got a Whistler on the wall.จะรู้รสนิยมคนได้ ถ้ามีรูปวิสท์เลอร์แขวนอยู่ RocknRolla (2008)
Exactly,and now,um,his tastes have gone to the more mature, cultured types,like,uh,walter here.ใช่แล้ว ตอนนี้เค้าชอบคนมีความเป็นผู้ใหญ่ รักสงบมากกว่า เหมือนวอลเตอร์นี่ไง Welcome to Kanagawa (2008)
You push the cultured facade long enough, people forget you're a criminal.เพื่อเยียวยามัน Chapter Nineteen '.07%' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culturedCultured pearl.
culturedHe was in the true sense of the word cultured.
culturedJapanese cultured pearls have come to monopolise as much as 60% of the world pearl market.
culturedWhat are the marks that distinguish the cultured man?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adj.] (kapoēpkapāp) EN: rough ; uncouth ; uncultured   
ไข่มุกเลี้ยง[n. exp.] (khaimuk līeng) EN: cultured pearl   FR: perle de culture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CULTURED    K AH1 L CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cultured    (j) kˈʌltʃəd (k uh1 l ch @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むくつけき[, mukutsukeki] (adj-pn) coarse; uncultured [Add to Longdo]
ニシキベラ[, nishikibera] (n) Thalassoma cupido (commercially cultured type of wrasse in Japan) [Add to Longdo]
真円真珠[しんえんしんじゅ, shin'enshinju] (n) cultured pearls [Add to Longdo]
文化人[ぶんかじん, bunkajin] (n) person of culture; cultured person; (P) [Add to Longdo]
養殖真珠[ようしょくしんじゅ, youshokushinju] (n) cultured pearl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culture \Cul"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Cultured} (-t?rd; 135);
   p. pr. & vb. n. {Culturing}.]
   To cultivate; to educate.
   [1913 Webster]
 
      They came . . . into places well inhabited and
      cultured.                --Usher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cultured \Cul"tured\ (k?l"t?rd), a.
   1. Under culture; cultivated. "Cultured vales." --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by mental and moral training; disciplined;
    refined; well-educated.
    [1913 Webster]
 
       The sense of beauty in nature, even among cultured
       people, is less often met with than other mental
       endowments.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       The cunning hand and cultured brain. --Whittier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cultured
   adj 1: marked by refinement in taste and manners; "cultivated
       speech"; "cultured Bostonians"; "cultured tastes"; "a
       genteel old lady"; "polite society" [syn: {civilized},
       {civilised}, {cultivated}, {cultured}, {genteel},
       {polite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top