Search result for

restrict

(114 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restrict-, *restrict*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restrict[VT] จำกัด, See also: ตีวง, Syn. limit, confine, restrain, Ant. free
restricted[ADJ] ซึ่งถูกยับยั้ง, See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต, Syn. limited, confined, restrained
restrict to[PHRV] จำกัดต่อ, Syn. limit to
restriction[N] การยับยั้ง, See also: การควบคุม, การกำหนดขอบเขต, Syn. confinement, contraint, limitation
restrictive[ADJ] ซึ่งถูกจำกัด, See also: ซึ่งมีขอบเขต, Syn. prohibitive, confining, limiting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restrict(รีสทริคทฺ') vt. จำกัด,จำกัดวง,ยับยั้ง,หักห้าม,ควบคุม, Syn. confine,curb,restrain
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited
restriction(รีสทริค'เชิน) n. การจำกัด,การจำกัดวง,การกำหนด,การบังคับ, See also: restrictionist n., Syn. restraint
restrictive(รีสทริค'ทิฟว) adj. จำกัด,จำกัดวง,มีขอบเขต,ถูกกำหนด,คับแคบ,มีลักษณะจำกัด, See also: restrictiveness n., Syn. restricted

English-Thai: Nontri Dictionary
restrict(vt) ควบคุม,จำกัด,หักห้าม,ยับยั้ง
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restricted contractข้อกำหนดในสัญญา (เช่าทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictionข้อจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restrictionการจำกัด, ข้อจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restriction of a mappingการกำกัดของการส่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
restriction of residenceการจำกัดให้อยู่ในเขตที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive covenantข้อตกลงจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive covenant indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผิดสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive indorsementการสลักหลังโดยมีข้อจำกัด (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Restricted Plant พืชต้องห้าม
พืชที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นพืชต้องห้าม [สิ่งแวดล้อม]
Restricted Zone เขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะ

เอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม

งานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการตัดดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอชิ้นนั้นเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ช่วยให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น)โดยขั้นตอนการส่งถ่ายดีเอ็นเอพาหะเข้าสู่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยขบวนการที่เรียกว่า transformation ดังนั้นเอนไซม์ตัดจำเพาะซึ่งถูกสร้างโดยแบคทีเรียหลายชนิด ซึ่งเอนไซม์แต่ละชนิดมีความสามารถในการตัดดีเอ็นเอที่มีลำดับเบสจำเพาะแตกต่างกัน จึงถูกนำมาใช้ในงานด้านพันธุวิศวกรรมอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันเอนไซม์ตัดจำเพาะมีให้เลือกใช้มากมายหลายชนิด แต่ส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างสูง ตัวอย่างของเอนไซม์ตัดจำเพาะ เช่น เอนไซม์ EcoRI แยกได้จากแบคทีเรีย E. coli มีลำดับเบสที่จำเพาะเป็น GAATCC ตัดดีเอ็นเอให้ปลายเหนียว เมื่อใช้เอนไซม์เชื่อมต่อ (DNA ligase) เชื่อมต่อดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างที่ตัดด้วยเอนไซม์ EcoRI จะได้ดีเอ็นเอทั้งสองเชื่อมต่อกันพอดี ดังนั้นเอนไซม์ตัดจำเพาะช่วยดีเอ็นเอพาหะเชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการให้แสดงออกในสิ่งมีชีวิตที่ต้องการได้

แบคทีเรียหลายชนิดสร้างเอนไซม์ตัดจำเพาะขึ้นมาเพื่อป้องกันดีเอ็นเอบุกรุกที่ผ่านเข้ามา โดยเอนไซม์ตัดจำเพาะจะตัดทำลายดีเอ็นเอนั้น ดังนั้นด้วยคุณสมบัตินี้เอนไซม์ตัดจำเพาะจึงถูกนำไปใช้ในงานพันธุวิศวกรรม

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Restrictive business practiceข้อจำกัดทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't need to remind you that this is a restricted system, and we're not supposed to be here.ระบบดาวแห่งนี้เป็นที่หวงห้าม เราไม่ควรจะอยู่ที่นี่ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
This is a restricted frequency. Who is this?นี่เป็นคลื่นความถี่จำกัด นั่นใคร? Bombad Jedi (2008)
Tonight there's a restriction on the incoming and outgoingคืนนี้มีการจำกัดคนเข้าคนออก Iljimae (2008)
Restricted.คุมเข้ม The Dark Knight (2008)
If it's high and tight like that, the whole body gets restricted, and the plexus gets closed off, you know, and the vagina gets locked.ร่างกายของคุณจะถูกจำกัด และระบบประสาทจะปิด รู้ไหม แล้วมดลูกของคุณก็จะถูกปิดขัง New York, I Love You (2008)
Restrict Bond's movements.จำกัดการเคลื่อนไหวของบอนด์ Quantum of Solace (2008)
I think you have accessed material restricted, you will seeผมรู้ว่าคุณมีข้อมูลสำคัญ ที่จะบอกออกมาเพื่อปกป้องชีวิตเค้า Quantum of Solace (2008)
This is a restricted area, sir.ที่นี่เป็นเขตหวงห้าม Blow Out (2008)
It's restricted area. It's beyond the border of the gameโซนนั้นห้ามเข้านะ มันสุดเขตเกมแล้วด้วย Gamer (2009)
This is a restricted area. Return to the battle zone.ที่นี่เป็นเขตต้องห้าม Nกรุณากลับไปยังพื้นที่เกม Gamer (2009)
RESTRICTEDเขตต้องห้าม Gamer (2009)
I'll take you to a restricted area.ผมจะพาคุณไปเขตหวงห้าม Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrictBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
restrictCritics are coming down hard on tightened economic restrictions.
restrictEntrance is restricted to those above 18.
restrictFreedom of speech is restricted in some countries.
restrictFreedom of speech was restricted in this country.
restrictFreedom of speech was tightly restricted.
restrictHealth advocates have pushed for laws restricting work-place smoking.
restrictHe feels this new law will restrict his freedom.
restrictHe restricted his drinking to one beer a day.
restrictImport restrictions are barriers to closer relations between the two countries.
restrictJapanese consumers are watching closely the U.S. government's efforts to make Japan dismantle various restrictions on imports of foreign goods into the country.
restrictOff has restricted visibility to 100 meters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจำกัด[ADV] limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
หวงห้าม[V] forbid, See also: restrict, prohibit, Syn. ห้าม, Ant. อนุญาต, Example: ผู้ใหญ่แสนจะหวงห้ามไม่ให้ลูกหลานผู้หญิงออกจากบ้าน ยามตะวันลับดวงไปแล้ว, Thai definition: ห้ามกันไว้
ขีดคั่น[V] limit, See also: restrict, confine, Syn. จำกัด, Example: ไม่มีอะไรมาขีดคั่นความอดทนของผมได้, Thai definition: จำกัดหรือกำหนดเอาไว้ไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดขั้น[N] limitation, See also: restriction, confine, boundary, Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด, Example: ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง, Thai definition: หลักหรือระยะที่กำหนดไว้
ขีดคั่น[N] limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดจำกัด[N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อจำกัด, Example: ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว, Thai definition: ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น
ล้อมกรอบ[V] limit, See also: restrict, Example: ความคิดต่างๆ ของนักเขียนไม่ได้ถูกล้อมกรอบว่า ต้องทำงานเพื่อผู้อ่านเพียงอย่างเดียว แต่ยังเปิดโอกาสให้กับตัวนักเขียนเองอีกด้วย
กำกัด[V] restrict, See also: limit, confine, restrain, Syn. จำกัด, Thai definition: จำกัดเข้า, จำกัดให้แคบเข้า
ข้อจำกัด[N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด, Example: กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย, Count unit: ข้อ
ควบคุม[V] limit, See also: restrict, Syn. จำกัด, Example: เธอควบคุมอาหารตามที่หมอสั่งทุกประการ, Thai definition: จำกัดหรือกำหนดไว้ให้อยู่ในขอบเขตที่ตั้งไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: sans limite
โดยไม่มีข้อจำกัด[adv.] (dōi mai mī khøjamkat) EN: without restriction   
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
กักกัน[v.] (kakkan) EN: confine ; restrict ; detain   FR: interner ; détenir
กำกัด[v.] (kamkat) EN: restrict   
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction   FR: limitation [f] ; restriction [f]
การจำกัดการนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān jamkat kān nam sinkhākhao) EN: import restrictions   
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[n. exp.] (kān sen salaklang dōi mī khø jamkat) EN: restrictive endorsement   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRICT    R IY0 S T R IH1 K T
RESTRICTS    R IY0 S T R IH1 K T S
RESTRICTED    R IY0 S T R IH1 K T AH0 D
RESTRICTING    R IY0 S T R IH1 K T IH0 NG
RESTRICTION    R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N
RESTRICTIVE    R IY0 S T R IH1 K T IH0 V
RESTRICTIONS    R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N Z
RESTRICTIVENESS    R AH0 S T R IH1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restrict    (v) (r i1 s t r i1 k t)
restricts    (v) (r i1 s t r i1 k t s)
restricted    (v) (r i1 s t r i1 k t i d)
restricting    (v) (r i1 s t r i1 k t i ng)
restriction    (n) (r i1 s t r i1 k sh @ n)
restrictive    (j) (r i1 s t r i1 k t i v)
restrictions    (n) (r i1 s t r i1 k sh @ n z)
restrictively    (a) (r i1 s t r i1 k t i v l ii)
restrictiveness    (n) (r i1 s t r i1 k t i v n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
ネガディブリスト[, negadeiburisuto] (n) import restriction list (wasei [Add to Longdo]
リンクフリー[, rinkufuri-] (n) used on the web to indicate that people may link to that page or site without restriction (wasei [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised) [Add to Longdo]
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile [Add to Longdo]
規制[きせい, kisei] (n,vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P) [Add to Longdo]
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约束[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to, #4,969 [Add to Longdo]
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, / ] restricted area; forbidden region, #5,061 [Add to Longdo]
限于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] restrict at, #8,044 [Add to Longdo]
限定[xiàn dìng, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] restrict to; limit, #11,030 [Add to Longdo]
限制酶[xiàn zhì méi, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ, ] restriction enzyme, #167,032 [Add to Longdo]
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restricted; constrained [Add to Longdo]
限制酶图谱[xiàn zhì méi tú pǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] restriction mapping (in genomics); restriction pattern [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token [Add to Longdo]
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restrict \Re*strict"\, a. [L. restrictus, p. p. of restringere.
   See {Restrain}.]
   Restricted. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restrict \Re*strict"\, v. t. [imp. & p. p. {Restricted}; p. pr.
   & vb. n. {Restricting}.]
   To restrain within bounds; to limit; to confine; as, to
   restrict worlds to a particular meaning; to restrict a
   patient to a certain diet.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To limit; bound; circumscribe; restrain; repress; curb;
     coerce.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restrict
   v 1: place restrictions on; "curtail drinking in school" [syn:
      {restrict}, {curtail}, {curb}, {cut back}]
   2: place under restrictions; limit access to; "This substance is
     controlled" [ant: {derestrict}]
   3: place limits on (extent or access); "restrict the use of this
     parking lot"; "limit the time you can spend with your
     friends" [syn: {restrict}, {restrain}, {trammel}, {limit},
     {bound}, {confine}, {throttle}]
   4: make more specific; "qualify these remarks" [syn: {qualify},
     {restrict}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top