Search result for

strait

(79 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strait-, *strait*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strait[N] ช่องแคบ, Syn. channel, gut
strait[N] ความทุกข์ยากลำบาก, See also: สภาพที่ลำบาก, Syn. difficulty, distress, hardship
strait[ADJ] ทุกข์ยากลำบาก, Syn. distressed, difficult
strait[ADJ] แคบ, Syn. confined, narrow
strait[ADJ] เคร่งครัด, See also: เข้มงวด, Syn. rigid, strict
straiten[VT] ทำให้ลำบาก, Syn. confuse, perplex
strait-laced[ADJ] พิถีพิถันมากไป, Syn. strict, stiff, prudish
straitjacket[N] เสื้อผ้าสำหรับให้คนไข้ป่วยทางจิตที่คลุ้มคลั่งใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strait(สเทรท) n. ช่องแคบ,ทางผ่านที่แคบ,ที่คับแคบ,สภาพที่ลำบาก,ความเคร่งเครียด,ภาวะจนตรอก,ความคับแค้น. adj. แคบ,คับ-แค้น,เคร่งครัดในระเบียบ., See also: straitness n.
straiten(สเทรท'เทิน) vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้เคร่งเครียด,จำกัด,ทำให้คับแคบ,เคร่งครัดในระเบียบ, Syn. restrict
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)

English-Thai: Nontri Dictionary
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
strait(n) ความเคร่งเครียด,ช่องแคบ,ความคับแค้น
straiten(vt) ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Straitsช่องแคบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Should you return now, you'll only put your younger brother, your family and yourself in dire straits.แกควรจะกลับไปหรือ, แกทำได้แต่เพียง, ทำให้น้องชายแก, ครอบครัวแก และตัวแกเองทุกข์ลำบากมากกว่านี้ Episode #1.5 (2008)
If you keep it up, I'm gonna have to put you in a straitjacket;ถ้าคุณไม่อยู่เฉยๆ ล่ะก็ ฉันจะต้องให้คุณสวมเสืั้อ ของผู้ป้วยโรคจิตนะคะ Changeling (2008)
It matters not how strait the gateไม่สำคัญ ว่ารั้วจะแน่นหนาแค่ไหน Invictus (2009)
When she was here, she was kept in a straitjacket to stop her from hurting our staff.ตอนเธออยู่ที่นี่ เราต้องให้เธอสวมเสื้อที่ทำให้เธอขยับไม่ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เธอทำร้ายเจ้าหน้าที่ของเราครับ Orphan (2009)
Admittedly, they're in dire straits.เท่าที่รู้ ก็ไม่ได้อยู่สบายนักวะ Killing Your Number (2009)
I know this looks scary and dangerous, but if I can do this, get out of the straitjacket...ผมรู้ว่ามันดูน่ากลัวและอันตราย แต่ถ้าผมทำได้ ออกมาได้จากเสื้อ When in Rome (2010)
But we're still in financial straits.แต่เราก็ยังอยู่ในช่วงของวิกฤตการเงินอยู่ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I'm going back there is in a straitjacket.ฉันจะกลับไป คือเอาชุดมาใส่แล้วลากฉันกลับ Gaslit (2010)
Strait-Laced, off the junk. You've successfully cured him ofพิถีพิถันมากไปกับการเรื่องน่าเบื่อ คุณประสบความสำเร็จอย่างสูง Isobel (2010)
I also think if he was ready for a straitjacket, he'd be grinning and saying, "Peter, you have to trust me."แถมยังพร้อมจะเข้าหลังตาแดงได้อีก เขาคงจะแสยะยิ้มแล้วก็บอกว่า "ปีเตอร์ นายต้องเชื่อใจฉัน" Withdrawal (2010)
Always the straitlaced ones.ยังดูเนี้ยบอยู่ Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Straitlaced academic star became a dealer.นักเรียนดีเด่น ที่ผันตัวมาเป็นพ่อค้ายา Damien Darko (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
straitAt this point the sea narrows into a strait.
straitThe ancestors of Native Americans went to the continent from Asia by way of the Bering Straits.
straitThe rail-line was carried under the Tsugaru Strait to Hokkaido.
straitThis boat sails through the Strait of Gibraltar.
straitThursday Island is situated in the Torres Strait between Australia's northernmost Cape York and New Guinea.
straitYou're always there for me so if you're ever in dire straits just let me know and I'll come running (to help).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่องแคบ[N] straits, See also: channel

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: straits ; channel   FR: détroit [m] ; défilé [m]
ใจลอย[adj.] (jailøi) EN: absent-minded   FR: distrait ; absent ; rêveur
ขี้ลืม[adj.] (khīleūm) EN: forgetful ; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khīlong) EN: forgetful; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[adj.] (khīlong-khīleūm) EN: forgetful ; absent-mionded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
หลงลืม [v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect   FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
ไม่มีตัวฅน[adj.] (mai mī tūaton) EN: immaterial ; abstract   FR: immatériel ; abstrait
นามธรรม[n. exp.] (manōthat nāmmatham) EN: abstract concept   FR: concept abstrait [m]
เหม่อ[adj.] (møe) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant   FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi

CMU English Pronouncing Dictionary
STRAIT    S T R EY1 T
STRAITS    S T R EY1 T S
STRAITJACKET    S T R EY1 T JH AE2 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strait    (n) (s t r ei1 t)
straits    (n) (s t r ei1 t s)
straiten    (v) (s t r ei1 t n)
straitens    (v) (s t r ei1 t n z)
straitened    (v) (s t r ei1 t n d)
straitening    (v) (s t r ei1 t n i ng)
strait-laced    (j) - (s t r ei1 t - l ei1 s t)
straitjacket    (n) (s t r ei1 t jh a k i t)
straitjackets    (n) (s t r ei1 t jh a k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霍尔木兹海峡[Huò ěr mù zī Hǎi xiá, ㄏㄨㄛˋ ㄦˇ ㄇㄨˋ ㄗ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Strait of Hormuz, #52,033 [Add to Longdo]
直布罗陀海峡[Zhí bù luó tuó Hǎi xiá, ㄓˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Strait of Gibraltar, #104,734 [Add to Longdo]
对马海峡[Duì mǎ hǎi xiá, ㄉㄨㄟˋ ㄇㄚˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Strait of Tsushima, between Japan and South Korea [Add to Longdo]
柔佛海峡[Róu fó hǎi xiá, ㄖㄡˊ ㄈㄛˊ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] Straits of Johor between the Malaysian peninsula and Singapore [Add to Longdo]
鞑靼海[Dá dá hǎi, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄏㄞˇ, / ] Straits of Tartary between Sakhalin and Russian mainland [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwangsjacke {f} | Zwangsjacken {pl}strait jacket; straitjacket | strait jackets; straitjackets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプストレー[, apusutore-] (adj-no) abstrait (fre [Add to Longdo]
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
海峡[かいきょう, kaikyou] (n) channel (e.g. between two land masses); strait; (P) [Add to Longdo]
海門[かいもん, kaimon] (n) strait; channel [Add to Longdo]
間宮海峡[まみやかいきょう, mamiyakaikyou] (n) strait between Sakhalin and the east coast of Siberia [Add to Longdo]
関門海峡[かんもんかいきょう, kanmonkaikyou] (n) Kanmon Straits (between Honshu and Kyushu) [Add to Longdo]
狭き門より入れ[せまきもんよりいれ, semakimonyoriire] (exp) (id) Enter ye in at the strait gate [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
拘束衣[こうそくい, kousokui] (n) straitjacket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strait \Strait\, adv.
   Strictly; rigorously. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strait \Strait\, n.; pl. {Straits}. [OE. straight, streit, OF.
   estreit, estroit. See {Strait}, a.]
   1. A narrow pass or passage.
    [1913 Webster]
 
       He brought him through a darksome narrow strait
       To a broad gate all built of beaten gold. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Honor travels in a strait so narrow
       Where one but goes abreast.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: (Geog.) A (comparatively) narrow passageway
    connecting two large bodies of water; -- often in the
    plural; as, the strait, or straits, of Gibraltar; the
    straits of Magellan; the strait, or straits, of Mackinaw.
    [1913 Webster]
 
       We steered directly through a large outlet which
       they call a strait, though it be fifteen miles
       broad.                --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   3. A neck of land; an isthmus. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A dark strait of barren land.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: A condition of narrowness or restriction; doubt;
    distress; difficulty; poverty; perplexity; -- sometimes in
    the plural; as, reduced to great straits.
    [1913 Webster]
 
       For I am in a strait betwixt two.   --Phil. i. 23.
    [1913 Webster]
 
       Let no man, who owns a Providence, grow desperate
       under any calamity or strait whatsoever. --South.
    [1913 Webster]
 
       Ulysses made use of the pretense of natural
       infirmity to conceal the straits he was in at that
       time in his thoughts.         --Broome.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strait \Strait\, a.
   A variant of {Straight}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strait \Strait\, a. [Compar. {Straiter}; superl. {Straitest}.]
   [OE. straight, streyt, streit, OF. estreit, estroit, F.
   ['e]troit, from L. strictus drawn together, close, tight, p.
   p. of stringere to draw tight. See 2nd {Strait}, and cf.
   {Strict}.]
   1. Narrow; not broad.
    [1913 Webster]
 
       Strait is the gate, and narrow is the way, which
       leadeth unto life, and few there be that find it.
                          --Matt. vii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Too strait and low our cottage doors. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. Tight; close; closely fitting. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Close; intimate; near; familiar. [Obs.] "A strait degree
    of favor." --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   4. Strict; scrupulous; rigorous.
    [1913 Webster]
 
       Some certain edicts and some strait decrees. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The straitest sect of our religion.  --Acts xxvi. 5
                          (Rev. Ver.).
    [1913 Webster]
 
   5. Difficult; distressful; straited.
    [1913 Webster]
 
       To make your strait circumstances yet straiter.
                          --Secker.
    [1913 Webster]
 
   6. Parsimonious; niggargly; mean. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I beg cold comfort, and you are so strait,
       And so ingrateful, you deny me that. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strait \Strait\, v. t.
   To put to difficulties. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strait
   adj 1: narrow; "strait is the gate"
   n 1: a narrow channel of the sea joining two larger bodies of
      water [syn: {strait}, {sound}]
   2: a bad or difficult situation or state of affairs [syn:
     {pass}, {strait}, {straits}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top