ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

narrow-minded

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narrow-minded-, *narrow-minded*, narrow-mind, narrow-minde
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narrow-minded(adj) ใจแคบ, Ant. broad-minded, open-minded
narrow-mindedness(n) ความใจแคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ, ใจดำ, ขี้เหนียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But then I am black, so maybe I can. Your only problem is deciding which one of your narrow-minded stereotypes can kick your lilly-white ass.แต่ว่าชั้นเป็นคนดำนะ ชั้นมีสิทธิ นายอย่าเรื่องมากน่า Latter Days (2003)
You guys talk a good game how it's okay to be different, how it's what's on the inside that counts, but I think you're just as narrow-minded as the rest of this school.พวกนายพูดดีนะว่า มันดีแค่ไหนที่เราแตกต่าง มัน.. สิ่งที่มาจากใจเป็นอะไรที่คุ้มค่า Yes/No (2012)
Honestly, something so special and something magical happened in that room, and if those producers are too... narrow-minded or star-obsessed...เอาจริงๆ มีบางอย่างที่พิเศษ และบางอย่างที่ล้ำค่า เกิดขึ้นในห้องนั้น และถ้าโปรดิ๊วเซอร์พวกนั้น สมองกลวงหรือยึดติดแต่ดารา... Sweet Dreams (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับแคบ(adj) narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai Definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ใจแคบ(adj) narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแคบ[jaikhaēp] (adj) EN: narrow-minded ; small-minded  FR: mesquin ; étroit d'esprit
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
narrow-minded (j) nˌærou-mˈaɪndɪd (n a2 r ou - m ai1 n d i d)
narrow-mindedly (a) nˌærou-mˈaɪndɪdliː (n a2 r ou - m ai1 n d i d l ii)
narrow-mindednes (n) nˌærou-mˈaɪndɪdnəs (n a2 r ou - m ai1 n d i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心窄[xīn zhǎi, ㄒㄧㄣ ㄓㄞˇ, ] narrow-minded; intolerant, #144,597 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[kechi] (n, adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
狭量[きょうりょう, kyouryou] (adj-na, n) narrow-mindedness [Add to Longdo]
固陋[ころう, korou] (adj-na, n) stubbornly sticking to old ways; dislike of new things; narrow-mindedness [Add to Longdo]
視野の狭い[しやのせまい, shiyanosemai] (n) shortsighted; narrow-minded [Add to Longdo]
視野狭窄[しやきょうさく, shiyakyousaku] (n) narrowing of visual field; narrow-mindedness; lack of vision [Add to Longdo]
小乗的[しょうじょうてき, shoujouteki] (adj-na) narrow-minded [Add to Longdo]
心の狭い[こころのせまい, kokoronosemai] (adv, adj-i) narrow-minded; shallow [Add to Longdo]
単眼的[たんがんてき, tanganteki] (adj-na) narrow-minded; short-sighted [Add to Longdo]
度量の狭い[どりょうのせまい, doryounosemai] (exp) parochial; narrow-minded; prejudiced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narrow-minded \Nar"row-mind`ed\, a.
   Of narrow mental scope; lacking tolerance or breadth of view;
   illiberal; mean. Opposite of {broad-minded}, {open-minded},
   {liberal}. [WordNet sense 2] [Narrower terms: {dogmatic,
   dogmatical}; {little, petty, small, small-minded}]
 
   Syn: narrowminded, narrow, illiberal, intolerant.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. Capable of being shocked by behavior of others. Opposite
    of {unshockable}. [WordNet sense 1]
 
   Syn: shockable.
     [WordNet 1.5 +PJC] -- {Nar"row-mind`ed*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 narrow-minded
   adj 1: capable of being shocked [syn: {shockable}, {narrow-
       minded}] [ant: {broad-minded}, {unshockable}]
   2: lacking tolerance or flexibility or breadth of view; "a
     brilliant but narrow-minded judge"; "narrow opinions" [syn:
     {narrow-minded}, {narrow}] [ant: {broad-minded}]
   3: rigidly adhering to a particular sect or its doctrines

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top