ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

open-minded

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -open-minded-, *open-minded*, open-mind, open-minde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
open-minded[ADJ] ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง, Syn. broad-minded, unprejudiced, Ant. narrow-minded
open-mindedness[N] การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง, Syn. fairness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
open-minded(โอ'เพินไมดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ลำเอียง,ยอมฟังข้อคิดเห็น, See also: open-mindedness n., Syn. frank

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that wasn't very open-minded of you.นั่นไม่ได้เปิดใจคุณมาก The Blind Fortune Teller (2015)
That you're open-minded like Mommy?คุณใจกว้างเหมือนแม่ของคุณ? You're No Good (2013)
An open-minded friend...เพื่อนที่พร้อมจะเปิดใจรับฟัง After School Special (2013)
Don't put this kid in danger because you want to make some grand gesture about how open-minded you are.อย่าเอาเด็กไปเสี่ยงอันตรายเพราะคุณอยาก มีท่าทางที่ดีเกี่ยวกับการเปิดใจ The Role You Were Born to Play (2012)
So you're being pretty open-minded about this Georgina thing.งั้นหมายความว่าเธอเริ่มเปิดใจ เรื่องจอร์จีน่า /ใช่ บางทีอาจเป็นเพราะว่าฉันเริ่มเดทกับคาร์เตอร์ The Lost Boy (2009)
God's a-- He's an open-minded guy.เป็นคนเปิดกว้าง Hard-Hearted Hannah (2009)
Well, I'm a little bit more open-Minded than most.ผมใจกว้างกว่าคนอื่นๆ นะครับ After School Special (2009)
Please be open-minded since you're investing in Incheon despite your dislike for Tae Sung Group.กรุณารับฟังความคิดเห็น ในเมื่อคุณ ลงทุนในอินชอน ยกเว้น ที่คุณไม่ชอบแทซุงกรุ๊ป. Episode #1.5 (2008)
I mean, I'm a fairly open-minded guy, but there are things happening here that I can't even begin to explain.ผมหมายถึง,ผมเป็นคนรับอะไรได้ง่ายๆ แต่ มันมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ บางอย่างที่ผมไม่สามารถแม้แต่จะเริ่มอธิบายมัน The Arrival (2008)
I'm one of those open-minded kind of guys.โอ๊ย เหี้ยแม่ง! Burning House of Love (2008)
What? 'cause not everyone is as open-minded as you.อะไร ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอ่านใจได้เหมือนแก Cold Ground (2008)
You know me I'm an open-minded person.คุณก็รู้ว่าผมเป็นคนใจกว้าง Art of Seduction (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
open-mindedAs for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.
open-mindedLooking for somebody sincere, open-minded, thoughtful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กว้างขวาง[ADJ] liberal, See also: open-minded, Syn. เผื่อแผ่, Example: กำนันเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใครๆ ก็นิยมชมชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
open-minded    (j) ˈoupən-mˈaɪndɪd (ou1 p @ n - m ai1 n d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P) [Add to Longdo]
頭の柔らかい[あたまのやわらかい, atamanoyawarakai] (adj-i) (See 頭が柔らかい) flexible (of people); open-minded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 open-minded \open-minded\ adj.
   Ready to entertain new ideas. Contrasted with
   {closed-minded}. [Narrower terms: {broad-minded (vs.
   narrow-minded), broadminded, broad ]
 
   Syn: open.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 open-minded
   adj 1: ready to entertain new ideas; "an open-minded curiosity";
       "open-minded impartiality"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top