หรือคุณหมายถึง narrow-mindedneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

narrow-mindedness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narrow-mindedness-, *narrow-mindedness*, narrow-mindednes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narrow-mindedness[N] ความใจแคบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And despite his narrow-mindedness,ถึงเค้าจะใจแคบไปหน่อย Unearthed (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
狭量[きょうりょう, kyouryou] (adj-na,n) narrow-mindedness [Add to Longdo]
固陋[ころう, korou] (adj-na,n) stubbornly sticking to old ways; dislike of new things; narrow-mindedness [Add to Longdo]
視野狭窄[しやきょうさく, shiyakyousaku] (n) narrowing of visual field; narrow-mindedness; lack of vision [Add to Longdo]
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narrow-minded \Nar"row-mind`ed\, a.
   Of narrow mental scope; lacking tolerance or breadth of view;
   illiberal; mean. Opposite of {broad-minded}, {open-minded},
   {liberal}. [WordNet sense 2] [Narrower terms: {dogmatic,
   dogmatical}; {little, petty, small, small-minded}]
 
   Syn: narrowminded, narrow, illiberal, intolerant.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. Capable of being shocked by behavior of others. Opposite
    of {unshockable}. [WordNet sense 1]
 
   Syn: shockable.
     [WordNet 1.5 +PJC] -- {Nar"row-mind`ed*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 narrow-mindedness
   n 1: an inclination to criticize opposing opinions or shocking
      behavior [syn: {narrow-mindedness}, {narrowness}] [ant:
      {broad-mindedness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top