ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

widely

W AY1 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widely-, *widely*, wide
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
widely(adv) อย่างกว้างขวาง, Syn. broad, extensively, vastly, Ant. narrowly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
widely(ไวดฺ'ลี) adv. กว้างขวาง,กว้าง,กินเนื้อที่มาก,แพร่หลาย,หลากหลาย,หลายกรณี,มากมาย, Syn. broadly, amply

English-Thai: Nontri Dictionary
widely(adv) อย่างกว้างขวาง,แพร่หลาย,มากมาย,หลากหลาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Widely scattered rain or showersฝนเป็นแห่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's widely regarded as the finest satirist of his time.และเขาถูกยกย่องให้เป็นผู้เขียน นิยายเสียดสีได้เก่งที่สุดในยุคนั้น Field of Dreams (1989)
Sutter Cane happens to be... this century's most widely read author.ซัทเตอร์ เคนเกิดมา เพื่อเป็นยอดนักเขียนของศตวรรษนี้ In the Mouth of Madness (1994)
And it's a widely known fact that the Stratford sisters aren't allowed to date.แล้วใครๆก็รู้ว่า พี่น้องแสตรทฟอร์ด ห้ามมีแฟน 10 Things I Hate About You (1999)
He simply sanctioned an already widely held idea.พระองค์เพียงแค่รับรองความเชื่อที่มีมาอยู่ก่อนแล้ว The Da Vinci Code (2006)
The Lord has told me that the open gates of Hell are yawning up widely in our path.พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ประตูไปสู่ห้วงนรก ได้เปิดกว้างไว้สำหรับเรา 1408 (2007)
...are yawning up widely in our path.เปิดกว้างในทางเดินของเรา 1408 (2007)
It is widely documented that verbally expressing the root of an emotion can help provide peace of mind.มันเป็นสิ่งที่เผยแพร่กันทั่วไป เป็นกริยาแสดงรากฐานของความรู้สึก ที่ช่วยให้จิตใจสงบได้ Knight Rider (2008)
Well,the widely distributed version'sก็ จากฉบับที่วางขายทั่วไป Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
Circulate the sketch as widely as possible.กระจายภาพไปให้ทั่วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 52 Pickup (2008)
Wikus Van Der Merwe is a name that will become very widely known because of this pivotal role that he played in this whole event.Wikus Van Der Merwe คือชื่อที่จะกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพราะบทบาทนี้เป็นจุดสำคัญที่เขาเล่นในกรณีนี้ District 9 (2009)
This is widely considered by my peers to be the Holy Grail of dead languages, but we haven't deciphered the entire lexicon.นี้เป็นที่ศึกษากันอย่างกว้างขวาง ในสาขาของผม ที่จะเป็นโฮลี่เกล ของภาษาที่สาปสูญ แต่เรายังไม่ได้ถอดรหัส ทั้งหมดในพจนานุกรมภาษาโบราณ The Fourth Kind (2009)
So the meat is distributed much more widely than we recognize.ระดับของปรอทในสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจาก 1% ถึง 3% ทุกปีตั้งแต่ยุคปฎิวัติทางเศรษฐกิจ ที่มีการใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
widelyAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
widelyAn old belief is sometimes still widely current.
widelyEnglish is by far the most widely-spoken language in the world.
widelyHe opens his eyes so widely they tear at the corners.
widelyHe yawned widely.
widelyHis intelligence is widely recognized.
widelyHis novels, having been translated into English, are widely read in America.
widelyHis theory is widely accepted as valid.
widelyI am widely different from my little sister in character and habits.
widelyI know a post whose poems are widely read.
widelyIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.
widelyIt includes widely varying organizations, people, and ideas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างกว้างขวาง(adv) widely, See also: broadly, Syn. อย่างมากมาย, Ant. อย่างจำกัด, Example: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
เกลื่อน(adv) widely, See also: fully, normally, gluttingly, Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดา, Ant. บางตา, เบาบาง, Example: ทุกวันนี้เราเห็นสินค้า และอาหารมากมายวางขายเกลื่อน ในขณะที่ผู้ต้องการสินค้าหรืออาหารนั้นก็ยังมีอีกมาก, Thai Definition: เรี่ยรายหรือกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
เผล่(adv) broadly, See also: widely, expansively, Example: ดวงนั่งยิ้มเผล่ให้พี่ตุ่มถ่ายรูปอย่างมีความสุข, Thai Definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ, อาการที่ยิ้มมากๆ
เผล่(adv) broadly, See also: widely, expansively, Example: เขาเดินยิ้มเผล่ขึ้นมากราบแม่ที่ตักด้วยกิริยาละมุนละไม, Thai Definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ
กว้าง(adv) widely, See also: broadly, Example: ในการมองชนบทไทยควรจะมองให้กว้าง เพราะเป็นแหล่งชนบทที่สำคัญของโลกที่เราหลงลืมกันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[banleū] (adj) EN: widely known ; celebrated ; renowned  FR: célèbre ; illustre ; réputé
กระฉ่อน[krachǿn] (v) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely  FR: répercuter tous azimuts
เล่าลือ[laoleū] (v) EN: rumor ; be rumored ; be widely spoken
ลือ[leū] (v) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely  FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ในวงกว้าง[nai wong kwāng] (adv) EN: broadly ; widely  FR: largement

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDELY W AY1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
widely (a) wˈaɪdliː (w ai1 d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛传[shèng chuán, ㄕㄥˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] widely spread; widely rumored; stories abound; (sb's exploits are) widely circulated, #26,496 [Add to Longdo]
迥然不同[jiǒng rán bù tóng, ㄐㄩㄥˇ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, ] widely different; utterly different, #40,412 [Add to Longdo]
传诵[chuán sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] widely known; on everyone's lips, #54,215 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verbreitet (Zeitung) {adj}widely read [Add to Longdo]
vielgereist {adj}widely travelled [Add to Longdo]
weitverzweigt {adj}widely ramified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カッと(P);かっと[katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ベンガルオオトカゲ[bengaruootokage] (n) Bengal monitor (Varanus bengalensis, species of carnivorous monitor lizard found widely distributed over South Asia); common Indian monitor [Add to Longdo]
右と言えば左[みぎといえばひだり, migitoiebahidari] (exp) widely spoken [Add to Longdo]
音に聞く[おとにきく, otonikiku] (exp,v5k) to be widely known; to be famous [Add to Longdo]
学生会[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities) [Add to Longdo]
喧伝[けんでん, kenden] (n,vs) spreading around (news, etc.); talking about widely [Add to Longdo]
現す(P);表す(P);現わす(P);表わす(P);顕す[あらわす, arawasu] (v5s,vt) (1) (esp. 現す, 現わす) to reveal; to show; to display; (2) (esp. 表す, 表わす) (See 言い表す) to express; (3) (esp. 表す, 表わす) to represent; to signify; to stand for; (4) (esp. 顕す) to make widely known; (P) [Add to Longdo]
呼び声が高い[よびごえがたかい, yobigoegatakai] (exp) (See 呼び声の高い) being widely talked about as a prominent prospect (for) [Add to Longdo]
呼び声の高い[よびごえのたかい, yobigoenotakai] (adj-i) (See 呼び声が高い) widely viewed as a prominent prospect (for) [Add to Longdo]
股に掛ける;股にかける[またにかける, matanikakeru] (exp,v1) to travel all over; to be active in places widely apart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widely \Wide"ly\, adv.
   1. In a wide manner; to a wide degree or extent; far;
    extensively; as, the gospel was widely disseminated by the
    apostles.
    [1913 Webster]
 
   2. Very much; to a great degree or extent; as, to differ
    widely in opinion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 widely
   adv 1: to a great degree; "her work is widely known"
   2: to or over a great extent or range; far; "wandered wide
     through many lands"; "he traveled widely" [syn: {wide},
     {widely}]
   3: so as to leave much space or distance between; "widely
     separated"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top