Search result for

wide

(174 entries)
(0.1899 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wide-, *wide*
English-Thai: Longdo Dictionary
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร
companywide(adj) ทั่วทั้งองค์กร เช่น Adobe has announced company wide layoffs of about 600 full time positions, and has pulled out of Macworld Expo., S. company wide, company-wide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wide[ADJ] กว้าง, See also: กว้างขวาง, Syn. broad, extensive, vast, Ant. narrow
wide[ADV] กว้าง, See also: กว้างขวาง
wide[N] ลูกคริกเก็ตที่ตีออกห่างจากประตู (กีฬาคริกเก็ต)
widen[VI] ขยายออก, See also: ขยายกว้าง, กว้าง, Syn. broaden, enlarge, stretch, Ant. contract, narrow
widen[VT] ทำให้กว้าง, See also: ทำให้ขยายออก, ทำให้ขยายกว้าง, Syn. broaden, enlarge, stretch, Ant. contract, narrow
widely[ADV] อย่างกว้างขวาง, Syn. broad, extensively, vastly, Ant. narrowly
widener[N] ผู้ขยายออก
wideness[N] การขยายออก, Syn. breadth, width
wide-eyed[ADJ] ซึ่งตาเบิกโพลงด้วยความสงสัย ความกลัว ความตกใจ
wide-open[ADJ] ขยายเต็มที่, See also: เปิดกว้างอย่างเต็มที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wide(ไวดฺ) adj.,adv. กว้าง,กว้างขวาง,หลวม,ใจกว้าง,ไพศาล,ขยาย,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล,n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู, See also: wideness n., Syn. broad,far,inclusive
wide area networkwide area network ข่ายงานบริเวณกว้างใช้ตัวย่อว่า WAN (อ่านว่า แวน) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู local area network เปรียบเทียบ
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake
wide-eyed(ไวดฺ'อายดฺ) adj. ลืมตาโพลง
wideangle(ไวด'แองเกิล) adj. มุมกว้าง (60องศาหรือมากกว่า)
widely(ไวดฺ'ลี) adv. กว้างขวาง,กว้าง,กินเนื้อที่มาก,แพร่หลาย,หลากหลาย,หลายกรณี,มากมาย, Syn. broadly,amply
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก
widen(ไว'เดิน) vt.,vi. ทำให้กว้าง,ขยายกว้าง,ขยายออก, See also: widener n., Syn. broaden
wideopen(ไวดฺโอ'เพิน) adj. ขยายเต็มที่,ไม่มีกฎหมายควบคุมการขายเหล้า,ความชั่ว,การพนันและอื่น ๆ
widespread(ไวดฺ'สเพรด) adj. กว้างขวาง,แพร่หลาย,กระจาย,กางออก,ขยายออก

English-Thai: Nontri Dictionary
wide(adj) กว้างขวาง,ใจกว้าง,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล
wide(adv) อย่างกว้างขวาง,กว้าง,แพร่หลาย,ไพศาล
widely(adv) อย่างกว้างขวาง,แพร่หลาย,มากมาย,หลากหลาย
widen(vi,vt) กว้างขึ้น,ขยายออก,เบิกกว้าง
widespread(adj) แพร่หลาย,กาง,แผ่,แพร่,กระจาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wide area information service (WAIS)บริการสารสนเทศบริเวณกว้าง (เวส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wide area information service (WAIS)บริการสารสนเทศบริเวณกว้าง (เวส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wide area network (WAN)ข่ายงานบริเวณกว้าง (แวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wide area network (WAN)ข่ายงานบริเวณกว้าง (แวน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wide-open throttle (WOT)ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดสุด (ดับเบิลยูโอที) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wideband; broadbandแถบความถี่กว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wideband; broadbandแถบความถี่กว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wide Area Network เครือข่ายระยะไกล [คอมพิวเตอร์]
wide area networkข่ายงานบริเวณกว้าง, ข่ายงานแวน
ข่ายงานของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่เชื่อมต่อกันได้โดยระบบโทรคมนาคม เช่น ใช้โทรศัพท์ หรือดาวเทียม [คอมพิวเตอร์]
Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
wide area network (WAN)เครือข่ายวงกว้าง หรือแวน, เครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่อยู่ไกลจากกันมาก เช่น เครือข่ายระหว่างจังหวัด หรือระหว่างภาค รวมไปถึงเครือข่ายระหว่างประเทศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wide-screen processes (Cinematography)การถ่ายภาพยนตร์ระบบจอกว้าง [TU Subject Heading]
Widely scattered rain or showersฝนเป็นแห่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]
Widespread rainฝนเป็นบริเวณกว้าง หรือฝนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wide berth ( ) พื้นที่กว้าง / ทิ้งระยะห่าง เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายที่จะเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง Night and Fog (1956)
He knew that each of the jerking bumps of the shark... ... had been meat torn away... ... and that the fish now made a trail of blood for all sharks... ... as wide as a highway through the sea.เขารู้ว่าแต่ละกระแทกกระตุก ปลาฉลามที่ได้รับเนื้อฉีกออก และว่าปลาทำตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
"Yep." "Hot dog" I said, "this'll bust them wide open."สุนัขร้อนที่ฉันกล่าวมานี้จะ หน้าอกพวกเขาเปิดกว้าง How I Won the War (1967)
What in the wide, wide world of sports is going on here?เต้นลิงเต้นค่างอะไรกันอยู่ Blazing Saddles (1974)
Then put out a nation wide APB.แล้วใส่ออกเอพีบีทั่วประเทศ ในสองสามสัปดาห์ First Blood (1982)
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Hey, Lardass. Chow down, Wide Load.เฮ้ ไอ้ตูดหมู เพลาๆหน่อย บรรทุกเกิน Stand by Me (1986)
He's widely regarded as the finest satirist of his time.และเขาถูกยกย่องให้เป็นผู้เขียน นิยายเสียดสีได้เก่งที่สุดในยุคนั้น Field of Dreams (1989)
The military has been mobilized, but the violence is so widespread that it is impossible for the rescue services to respond.'กำลังทหารกำลังเคลื่อนพล แต่เหตุร้ายก็ขยายตัวกว้างขึ้น' 'จนเป็นไปไม่ได้ ที่หน่วยกู้ภัยจะทำงานได้ทั่วถึง' Night of the Living Dead (1990)
Clearly a behavioral disorder, but what could have caused such a widespread and dramatic disorder?'ซึ่งมีความผิดปรกติทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน' 'แต่อะไรเป็นสาเหตุ ของความรุนแรงที่เราประสบอยู่? ' Night of the Living Dead (1990)
In fact, I try to give myself a wide berth.ในความเป็นจริงฉันพยายามที่จะให้ตัวเองที่นอนกว้าง The Russia House (1990)
This one's too wide.ที่นี่กว้างจังเลย Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wideCars are now available in a wide range of prices.
wideThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
wideIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.
wideI am widely different from my little sister in character and habits.
wideThis book has become widely read in our country.
wideHis reading is of a wide range.
wideThis magazine is widely read.
wideThe rumor spread far and wide.
wideWe have a wide choice of fruits at the supermarket.
wideI traveled far and wide in America.
wideThe river is widest at this point.
wideThe gap between the rich and the poor is getting wider.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงกว้าง[N] wide area, Ant. วงแคบ, Example: สื่อมวลชนนำข้อมูลต่างๆ มาเปิดเผยให้ทราบกันในวงกว้างเพื่อประโยชน์ต่อไป, Thai definition: ขอบเขตอันกว้างขวาง
สะพัด[V] spread out, See also: widespread, Syn. แพร่, ขยาย, กระจาย
อย่างกว้างขวาง[ADV] widely, See also: broadly, Syn. อย่างมากมาย, Ant. อย่างจำกัด, Example: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย
เบิก[V] widen, See also: ream, dilate, Syn. ทำให้กว้าง, เผย, Example: พลั่วเหล็กเบิกปากรูตะปูให้กว้าง
โหล[N] widemouthed glass jar, Syn. ขวดโหล, Example: บริเวณนั้นมีร้านค้าเล็กๆ อยู่ร้านเดียว ขายก๋วยเตี๋ยว ขายน้ำและขนมใส่โหล, Count unit: ใบ, Thai definition: ขวดปากกว้าง มีฝา
ไพศาล[ADJ] vast, See also: wide, broad, extensive, great, expansive, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: จีนมีเนื้อที่อันไพศาลครอบคลุมอาณาบริเวณหลายตารางกิโลเมตร, Thai definition: ที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
เกลื่อน[ADV] widely, See also: fully, normally, gluttingly, Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดา, Ant. บางตา, เบาบาง, Example: ทุกวันนี้เราเห็นสินค้า และอาหารมากมายวางขายเกลื่อน ในขณะที่ผู้ต้องการสินค้าหรืออาหารนั้นก็ยังมีอีกมาก, Thai definition: เรี่ยรายหรือกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
เผล่[ADV] broadly, See also: widely, expansively, Example: ดวงนั่งยิ้มเผล่ให้พี่ตุ่มถ่ายรูปอย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ, อาการที่ยิ้มมากๆ
เผล่[ADV] broadly, See also: widely, expansively, Example: เขาเดินยิ้มเผล่ขึ้นมากราบแม่ที่ตักด้วยกิริยาละมุนละไม, Thai definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ
พิศาล[ADV] broad, See also: wide, extensively, Syn. ไพศาล, กว้างขวาง, Thai definition: กว้างใหญ่หรือมีเนื้อที่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; ream ; dilate   
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: widen ; open one's eyes wide   FR: ouvrir les yeux
ชามอ่าง[n.] (chām-āng) EN: basin ; wide and deep dish   
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide   FR: étroit ; exigu ; petit
ครอบจักรวาล[adj.] (khrøpjakkrawān) EN: universal ; of wide application   FR: universel
แขวะ[v.] (khwae) EN: enlarge ; make wider   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDE    W AY1 D
WIDER    W AY1 D ER0
WIDEN    W AY1 D AH0 N
WIDEST    W AY1 D AH0 S T
WIDENS    W AY1 D AH0 N Z
WIDELY    W AY1 D L IY0
WIDELL    W IH1 D AH0 L
WIDE'S    W AY1 D Z
WIDENED    W AY1 D AH0 N D
WIDENER    W IH1 D IY0 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wide    (j) (w ai1 d)
widen    (v) (w ai1 d n)
wider    (j) (w ai1 d @ r)
widely    (a) (w ai1 d l ii)
widens    (v) (w ai1 d n z)
widest    (j) (w ai1 d i s t)
widened    (v) (w ai1 d n d)
widening    (v) (w ai1 d n i ng)
wide-awake    (j) - (w ai2 d - @ w ei1 k)
widespread    (j) (w ai1 d s p r e d)

German-Thai: Longdo Dictionary
widerlich(adj) (กลิ่น) น่ารังเกียจ
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน, See also: reflektieren
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน เช่น In Interlaken spiegeln sich die Alpen im See. ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่นเทือกเขาแอลป์สะท้อนลงในทะเลสาบ , See also: reflektieren
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อนคำบรรยายหรือคำอธิบาย เช่น Die Qualität der Fussballmannschaft spiegelt sich in der Tabelle. ความเก่งกาจของทีมฟุตบอลเห็นได้ชัดจากตำแหน่งในตาราง
widersprechen(vi) |widersprach, hat widersprochen| โต้แย้ง, ไม่เห็นด้วย
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belesenheit {f}wide reading [Add to Longdo]
Breitschrift {f}wide font [Add to Longdo]
Breitwand {f} (Kino)wide screen [Add to Longdo]
Breitwandbauweise {f}wide wall design [Add to Longdo]
weite Kreise der Bevölkerungwide sections of the population [Add to Longdo]
Weitverkehrs-Übertragungsstrecken {pl}wide area transmission networks [Add to Longdo]
Widerhaken {m} | Widerhaken {pl} | mit Widerhakenbarb | barbs | barbed [Add to Longdo]
Widerhaken {m}barbed hook [Add to Longdo]
Widerhaken {m}beard [Add to Longdo]
Widerhall {m}echo [Add to Longdo]
Widerlager {n} [techn.]thrust bearing [Add to Longdo]
Widerlager {n}counterfort [Add to Longdo]
Widerlegung {f} | Widerlegungen {pl}disproof | disproofs [Add to Longdo]
Widerlegung {f}rebuttal [Add to Longdo]
Widerlegung {f} | Widerlegungen {pl}refutability | refutabilities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN [Add to Longdo]
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW [Add to Longdo]
ぐるみ[, gurumi] (suf) (together) with; -wide; including [Add to Longdo]
ずんぐり[, zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around [Add to Longdo]
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
ぱっちり[, pacchiri] (adv,n,vs) (of eyes) big and beautiful, or open wide [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广[guǎng, ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] wide; numerous; to spread; surname Guang, #1,594 [Add to Longdo]
普及[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive, #4,524 [Add to Longdo]
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, ] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie, #5,104 [Add to Longdo]
广阔[guǎng kuò, ㄍㄨㄤˇ ㄎㄨㄛˋ, 广 / ] wide; vast, #5,795 [Add to Longdo]
开阔[kāi kuò, ㄎㄞ ㄎㄨㄛˋ, / ] wide; open (spaces); to open up, #10,866 [Add to Longdo]
敞开[chǎng kāi, ㄔㄤˇ ㄎㄞ, / ] wide open; to open up, #11,503 [Add to Longdo]
宽广[kuān guǎng, ㄎㄨㄢ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] wide; broad; extensive; vast, #14,116 [Add to Longdo]
广义[guǎng yì, ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 广 / ] wide sense; generalization; general, #15,785 [Add to Longdo]
博大精深[bó dà jīng shēn, ㄅㄛˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄕㄣ, ] wide-ranging and profound; broad and deep, #23,352 [Add to Longdo]
鸿沟[hóng gōu, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄡ, 鸿 / ] wide gap; gulf; chasm; lit. name of old canal in Henan that formed the border between enemies Chu 楚 and Han 漢|汉, #26,357 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web [Add to Longdo]
ワールドワイド[わーるどわいど, wa-rudowaido] worldwide [Add to Longdo]
広域ネットワーク[こういきネットワーク, kouiki nettowa-ku] wide area network [Add to Longdo]
広域網[こういきもう, kouikimou] wide area network [Add to Longdo]
高帯域[こうたいいき, koutaiiki] wide area [Add to Longdo]
高帯域ネットワーク[こうたいきねっとわあく, koutaikinettowaaku] wide area network, WAN [Add to Longdo]
全社規模[ぜんしゃきぼ, zenshakibo] corporate-wide (a-no) [Add to Longdo]
ワイドスカジー[わいどすかじー, waidosukaji-] WideSCSI [Add to Longdo]
ワイドインターネット[わいどいんたーねっと, waidointa-netto] WIDE Internet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反抗[はんこう, hankou] Widerstand, Auflehnung [Add to Longdo]
対抗[たいこう, taikou] Widerstand, Konfrontation [Add to Longdo]
[こう, kou] WIDERSTAND LEISTEN [Add to Longdo]
[てい, tei] WIDERSTAND_LEISTEN [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] Widerstand, Opposition [Add to Longdo]
抵触[ていしょく, teishoku] Widerspruch [Add to Longdo]
敵対[てきたい, tekitai] Widerstand, Opposition [Add to Longdo]
案外[あんがい, angai] wider_Erwarten [Add to Longdo]
横領[おうりょう, ouryou] widerrechtliche_Aneignung, Unterschlagung [Add to Longdo]
矛盾[むじゅん, mujun] Widerspruch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wide \Wide\ (w[imac]d), a. [Compar. {Wider} (-[~e]r); superl.
   {Widest}.] [OE. wid, wyde, AS. w[imac]d; akin to OFries. &
   OS. w[imac]d, D. wijd, G. weit, OHG. w[imac]t, Icel.
   v[imac][eth]r, Sw. & Dan. vid; of uncertain origin.]
   1. Having considerable distance or extent between the sides;
    spacious across; much extended in a direction at right
    angles to that of length; not narrow; broad; as, wide
    cloth; a wide table; a wide highway; a wide bed; a wide
    hall or entry.
    [1913 Webster]
 
       The chambers and the stables weren wyde. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Wide is the gate . . . that leadeth to destruction.
                          --Matt. vii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a great extent every way; extended; spacious;
    broad; vast; extensive; as, a wide plain; the wide ocean;
    a wide difference. "This wyde world." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       For sceptered cynics earth were far too wide a den.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
       When the wide bloom, on earth that lies,
       Seems of a brighter world than ours. --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   3. Of large scope; comprehensive; liberal; broad; as, wide
    views; a wide understanding.
    [1913 Webster]
 
       Men of strongest head and widest culture. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   4. Of a certain measure between the sides; measuring in a
    direction at right angles to that of length; as, a table
    three feet wide.
    [1913 Webster]
 
   5. Remote; distant; far.
    [1913 Webster]
 
       The contrary being so wide from the truth of
       Scripture and the attributes of God. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   6. Far from truth, from propriety, from necessity, or the
    like. "Our wide expositors." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It is far wide that the people have such judgments.
                          --Latimer.
    [1913 Webster]
 
       How wide is all this long pretense ! --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   7. On one side or the other of the mark; too far side-wise
    from the mark, the wicket, the batsman, etc.
    [1913 Webster]
 
       Surely he shoots wide on the bow hand. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I was but two bows wide.       --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   8. (Phon.) Made, as a vowel, with a less tense, and more open
    and relaxed, condition of the mouth organs; -- opposed to
    primary as used by Mr. Bell, and to narrow as used by Mr.
    Sweet. The effect, as explained by Mr. Bell, is due to the
    relaxation or tension of the pharynx; as explained by Mr.
    Sweet and others, it is due to the action of the tongue.
    The wide of [=e] ([=e]ve) is [i^] ([i^]ll); of [=a]
    ([=a]te) is [e^] ([e^]nd), etc. See Guide to
    Pronunciation, [sect] 13-15.
    [1913 Webster]
 
   9. (Stock Exchanges) Having or showing a wide difference
    between the highest and lowest price, amount of supply,
    etc.; as, a wide opening; wide prices, where the prices
    bid and asked differ by several points.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: Wide is often prefixed to words, esp. to participles
      and participial adjectives, to form self-explaining
      compounds; as, wide-beaming, wide-branched,
      wide-chopped, wide-echoing, wide-extended,
      wide-mouthed, wide-spread, wide-spreading, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   {Far and wide}. See under {Far}.
 
   {Wide gauge}. See the Note under {Cauge}, 6.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wide \Wide\, adv. [As. w[imac]de.]
   1. To a distance; far; widely; to a great distance or extent;
    as, his fame was spread wide.
    [1913 Webster]
 
       [I] went wyde in this world, wonders to hear.
                          --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. So as to leave or have a great space between the sides; so
    as to form a large opening. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. So as to be or strike far from, or on one side of, an
    object or purpose; aside; astray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wide \Wide\, n.
   1. That which is wide; wide space; width; extent. "The waste
    wide of that abyss." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. That which goes wide, or to one side of the mark.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wide
   adv 1: with or by a broad space; "stand with legs wide apart";
       "ran wide around left end"
   2: to the fullest extent possible; "open your eyes wide"; "with
     the throttle wide open"
   3: far from the intended target; "the arrow went wide of the
     mark"; "a bullet went astray and killed a bystander" [syn:
     {wide}, {astray}]
   4: to or over a great extent or range; far; "wandered wide
     through many lands"; "he traveled widely" [syn: {wide},
     {widely}]
   adj 1: having great (or a certain) extent from one side to the
       other; "wide roads"; "a wide necktie"; "wide margins";
       "three feet wide"; "a river two miles broad"; "broad
       shoulders"; "a broad river" [syn: {wide}, {broad}] [ant:
       {narrow}]
   2: broad in scope or content; "across-the-board pay increases";
     "an all-embracing definition"; "blanket sanctions against
     human-rights violators"; "an invention with broad
     applications"; "a panoptic study of Soviet nationality"-
     T.G.Winner; "granted him wide powers" [syn: {across-the-
     board}, {all-embracing}, {all-encompassing}, {all-inclusive},
     {blanket(a)}, {broad}, {encompassing}, {extensive},
     {panoptic}, {wide}]
   3: (used of eyes) fully open or extended; "stared with wide
     eyes" [syn: {wide-eyed}, {wide}]
   4: very large in expanse or scope; "a broad lawn"; "the wide
     plains"; "a spacious view"; "spacious skies" [syn: {broad},
     {spacious}, {wide}]
   5: great in degree; "won by a wide margin" [ant: {narrow}]
   6: having ample fabric; "the current taste for wide trousers";
     "a full skirt" [syn: {wide}, {wide-cut}, {full}]
   7: not on target; "the kick was wide"; "the arrow was wide of
     the mark"; "a claim that was wide of the truth" [syn: {wide},
     {wide of the mark}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 w.
 
 1. (kıs.) week, west, weight, wide, width, wife, with, word, wrong.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top