ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狭-, *狭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狭, xiá, ㄒㄧㄚˊ] narrow, limited; narrow-minded
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  夹 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 2,018

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow; narrow-minded, #20,297 [Add to Longdo]
[xiá zhǎi, ㄒㄧㄚˊ ㄓㄞˇ, / ] narrow, #6,547 [Add to Longdo]
[xiá xiǎo, ㄒㄧㄚˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] narrow, #16,124 [Add to Longdo]
[xiá ài, ㄒㄧㄚˊ ㄞˋ, / ] narrow; tight; narrow; narrow minded; lacking in experience, #17,447 [Add to Longdo]
[xiá yì, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ, / ] narrow sense; specialization; special, #25,444 [Add to Longdo]
[biǎn xiá, ㄅㄧㄢˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow; small-minded, #179,133 [Add to Longdo]
心胸[xīn xiōng xiá ài, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄚˊ ㄞˋ, / ] narrow; petty-minded [Add to Longdo]
[shù xiá, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow (of waterway); a bottleneck [Add to Longdo]
[xiá jìng, ㄒㄧㄚˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] narrow lane [Add to Longdo]
义相对论[xiá yì xiāng duì lùn, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] special relativity [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せまい, semai] (adj) แคบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せまい, semai] (adj-i) narrow; confined; small; (P) [Add to Longdo]
き門[せまきもん, semakimon] (n) narrow gate; obstacle; school (position) hard to enter (get) [Add to Longdo]
き門より入れ[せまきもんよりいれ, semakimonyoriire] (exp) (id) Enter ye in at the strait gate [Add to Longdo]
まる[せばまる, sebamaru] (v5r,vi) to narrow; to contract; (P) [Add to Longdo]
[せばむ, sebamu] (v5m) to squeeze in; to jam in [Add to Longdo]
める[せばめる, sebameru] (v1,vt) to narrow; to reduce; to contract; (P) [Add to Longdo]
[きょういき, kyouiki] (adj-no) narrow; short range; micro [Add to Longdo]
[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet [Add to Longdo]
[きょうき, kyouki] (n,adj-no) narrow gauge [Add to Longdo]
軌鉄道[きょうきてつどう, kyoukitetsudou] (n) narrow-gauge railway [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.「あのい部屋に30ドルあんまりだ」と彼は思いました。
We have just a tiny bit of garden.うちの庭は猫の額ほどのさなんですよ。
Holland is a small country.オランダはい国です。
This house is too narrow to live in.この家は住むにはすぎる。
This house is conveniently situated but the trouble is that it is too small for my large family.この家は便利なところにあるが、ただ困ったことに、私の大家族にはすぎます。
At this point the sea narrows into a strait.この地点では海はくなって海峡となっている。
This road is too narrow for trucks to pass.この通りはいからトラックは通れない。
This room is cramped.この部屋は苦しい。
The room is anything but small.この部屋は決してくない。
This room is too small for us.この部屋は私たちにとってすぎる。
This room is very small, so it is impossible to put more furniture in it.この部屋は手なので、もうこれ以上家具を置くのはむりだよ。
I want to move out of this cramped room as soon as I can.こんな苦しい部屋からは一刻も脱出したいよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Further downstream, sir, across those narrows.[CN] 下游较远一点的地方,长官 在那些河道窄的地方跨越河流. The Bridge on the River Kwai (1957)
Who told you that?[CN] 谁告诉你的 他来找过你 他最好别跟我路相逢 Who told you that? This Gun for Hire (1942)
Well, it ain't much, but it's home.[JA] ここはいけれど 我が家だ The Blues Brothers (1980)
- Well... Small world![JA] - おや 世間はいね Roman Holiday (1953)
It was so close in there. Let's go out into the sunshine.[CN] 里面好窄 去外面晒太阳吧 Gaslight (1944)
It must do its part if I'm attacked or it will become a small, dead finger.[CN] 如果受到攻击,那肯定难逃一劫 或许它就成了一个小 的封闭的弹指之地 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
There's very little room to pass on these narrow Monte Carlo streets.[JA] モンテカルロはコース幅がい上に 曲がりくねっています Grand Prix (1966)
God, I hate tight places![JA] い所は嫌いです Creepshow (1982)
Arrangements were made so all could sleep in the limited space.[CN] 尽管地方小 但我已经安排好大家睡的地方了 Le Plaisir (1952)
I feel sure Sir Wilfred will not find my clients ungenerous.[CN] 我敢肯定威尔弗雷德先生 不会认为我的客户心胸 Libel (1959)
Take the straight and narrow path[CN] 对啦! 走笔直窄的道路 Pinocchio (1940)
For 15 years I've been teaching a narrow-minded, worthless man.[CN] 15年啊,我竟然一直在教 一个心胸隘,一文不值的人 Baltic Deputy (1937)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
帯域[きょうたいいき, kyoutaiiki] narrowband [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せまい, semai] -eng, -schmal, -klein, begrenzt [Add to Longdo]
まる[せばまる, sebamaru] eng_werden, enger_werden [Add to Longdo]
める[せばめる, sebameru] eng_machen, enger_machen, beschraenken [Add to Longdo]
心症[きょうしんしょう, kyoushinshou] Herzkrampf, Angina_pectoris [Add to Longdo]
苦しい[せまくるしい, semakurushii] -eng, beengt [Add to Longdo]
軌鉄道[きょうきてつどう, kyoukitetsudou] Schmalspurbahn [Add to Longdo]
[きょうりょう, kyouryou] engherzig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top