Search result for

cramp

(92 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cramp-, *cramp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cramp[N] ตะคริว, Syn. spasm, crick, pang
cramp[VI] เป็นตะคริว
cramp[N] การจำกัด
cramp[VT] ขัดขวาง, Syn. hamper, obstruct
cramp[VT] จำกัด, Syn. confine
cramp[N] เหล็กคีบ, See also: คีม
cramps[N] การปวดช่องท้อง
cramped[ADJ] คับแคบ, Syn. narrow, confined
cramped[ADJ] ซึ่งถูกอัดแน่นอยู่, Syn. crowded
cramped[ADJ] ที่อ่านยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cramp(แครมพฺ) n. ตะคริว,อาการปวดท้องอย่างกะทันหัน,อุปกรณ์หรือโครงยึด,สิ่งยึด,ภาวะที่เป็นตะคริว,ภาวะที่ถูกยึด adj. เข้าใจยาก,อ่านยาก,ยาก,หด,คับแคบ, Syn. contraction
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
abdominal crampปวดเกร็งท้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
cramp(n) ตะคริว
cramp(vt) จำกัด,ทำให้แคบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crampตะคริว, ตะคริวชัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cramp, heatตะคริวเหตุร้อน, ตะคริวชักเหตุร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crampตะคริว [การแพทย์]
Cramp, Heatตะคริวเนื่องจากความร้อน [การแพทย์]
Cramp, Miner'sตะคริวในพวกที่ทำงานในบ่อถ่านหิน [การแพทย์]
Cramp, Nightกล้ามเนื้อขาเกร็งตอนกลางคืน [การแพทย์]
Cramp, Stokers'ตะคริวในพวกที่ทำงานหน้าเตาไฟ [การแพทย์]
Crampingตะคริว [การแพทย์]
Cramps, Mosquitoคีมจับชนิดเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Honey, it's cramped in here.-ที่รัก ที่นี่มันคับแคบ Marley & Me (2008)
- Cramp. - What? What?-บ้าจริง อะไร อะไร เดี๋ยวก่อน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- My hand's stuck in the seat belt. - Cramp, cramp, cramp. Cramp.-มือฉันติดที่เข็มขัด Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
My legs are starting to cramp.ขาฉันเริ่มเป็นตะคริวแล้ว Hell or High Water (2008)
"l woke up dying of stomach cramps.ฉันตื่นด้วยท้องที่ปวดอย่างมาก Julie & Julia (2009)
You're cramping my style, baby. There we are.แกทำให้ฉันหมดสนุก นั่นไงพวกเรา 2012 (2009)
♪ Don't you cramp my style I'm a real wild child# Don't you cramp my style I'm a real wild child Nowhere Boy (2009)
♪ Don't you cramp my style I'm a real wild child# Don't you cramp my style I'm a real wild child Nowhere Boy (2009)
♪ Don't you cramp my style I'm a real wild child# Don't you cramp my style I'm a real wild child Nowhere Boy (2009)
She has leg cramps!เธอเป็นตะคริวที่ขาหรอ ? Episode #1.6 (2009)
That's why your leg cramped up.เธอถึงเป็นตะคริวที่ขาแบบนี้ไง Episode #1.6 (2009)
A sudden cramp can happen anytime.อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แหละ Episode #1.6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crampI got cramp in my leg while swimming.
crampI have bad cramps when I have my period.
crampI have leg cramps.
crampI want to move out of this cramped room as soon as I can.
crampMy leg cramped up as I ran down the stairs to catch a train, and I had to sit down right there in the middle of the stairway.
crampRecently I get leg cramps when I sleep.
crampThis medicine will ease your cramps.
crampThis room is cramped.
crampTrain compartments soon get cramped.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับแคบ[V] narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
ตะคริว[N] cramp, See also: painful spasmodic muscular contraction, Syn. ตะคิว, Example: ขาของเขาเป็นตะคริวบ่อยๆ เพราะเลือดลมเดินไม่สะดวก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตะคิว[N] cramps, See also: spasm, Syn. ตะคริว, Example: เมื่อคืนผมเป็นตะคิวกลางดึก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตะคิว[N] cramps, See also: spasm, Syn. ตะคริว, Example: เมื่อคืนผมเป็นตะคิวกลางดึก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: cramped   FR: gêné ; mal à l'aise
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner
เป็นเหน็บ[n.] (pen nep) EN: cramp   FR: crampe [f]
เป็นตะคริว[v. exp.] (pen takhriū) EN: get a cramp ; have a cramp   FR: avoir une crampe
รองเท้าตะปู[n. exp.] (røngthāo tapū) EN: spiked shoes   FR: chaussures à crampons [fpl]
ตะคิว[n.] (takhiū) EN: cramp (in the body)   FR: crampe [f]
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAMP    K R AE1 M P
CRAMPS    K R AE1 M P S
CRAMPED    K R AE1 M P T
CRAMPING    K R AE1 M P IH0 NG
CRAMPTON    K R AE1 M P T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cramp    (v) (k r a1 m p)
cramps    (v) (k r a1 m p s)
cramped    (v) (k r a1 m p t)
crampon    (n) (k r a1 m p o n)
cramping    (v) (k r a1 m p i ng)
crampons    (n) (k r a1 m p o n z)
cramp-iron    (n) - (k r a1 m p - ai @ n)
cramp-irons    (n) - (k r a1 m p - ai @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krampf {m} | Krämpfe {pl}cramp | cramps [Add to Longdo]
Wadenkrampf {m} [med.]cramp in the calf [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こむら返り;腓返り[こむらがえり, komuragaeri] (n) cramp in the leg [Add to Longdo]
クランポン[, kuranpon] (n) crampon (fre [Add to Longdo]
胃痙攣[いけいれん, ikeiren] (n) stomach cramps [Add to Longdo]
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
引き吊り[ひきつり, hikitsuri] (n) scar; cramp [Add to Longdo]
引き攣り;引攣り[ひきつり, hikitsuri] (n) (1) scar; (2) spasm; twitch; cramp [Add to Longdo]
引っ攣り;引っ釣り[ひっつり, hittsuri] (n) (1) (obsc) (See 引き攣り・1) scar; (2) (See 引き攣り・2) spasm; twitch; cramp [Add to Longdo]
引攣れる[ひきつれる, hikitsureru] (v1,vi) to have a cramp [Add to Longdo]
狭苦しい[せまくるしい, semakurushii] (adj-i) cramped [Add to Longdo]
狭小[きょうしょう, kyoushou] (adj-na,n) narrow; cramped; small-sized [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扒钉[bā dīng, ㄅㄚ ㄉㄧㄥ, / ] cramp [Add to Longdo]
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, / ] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] cramped; narrow [Add to Longdo]
锔子[jū zi, ㄐㄩ ㄗ˙, / ] cramp for mending pottery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cramp \Cramp\ (kr[a^]mp), n. [OE. crampe, craumpe; akin to D. &
   Sw. kramp, Dan. krampe, G. krampf (whence F. crampe), Icel.
   krappr strait, narrow, and to E. crimp, crumple; cf. cram.
   See {Grape}.]
   1. That which confines or contracts; a restraint; a shackle;
    a hindrance.
    [1913 Webster]
 
       A narrow fortune is a cramp to a great mind.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Crippling his pleasures with the cramp of fear.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Masonry) A device, usually of iron bent at the ends, used
    to hold together blocks of stone, timbers, etc.; a cramp
    iron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Carp.) A rectangular frame, with a tightening screw, used
    for compressing the joints of framework, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A piece of wood having a curve corresponding to that of
    the upper part of the instep, on which the upper leather
    of a boot is stretched to give it the requisite shape.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) A spasmodic and painful involuntary contraction of
    a muscle or muscles, as of the leg.
    [1913 Webster]
 
       The cramp, divers nights, gripeth him in his legs.
                          --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.) A paralysis of certain muscles due to excessive
    use; as, writer's cramp; milker's cramp, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Cramp bone}, the patella of a sheep; -- formerly used as a
    charm for the cramp. --Halliwell. "He could turn cramp
    bones into chess men." --Dickens.
 
   {Cramp ring}, a ring formerly supposed to have virtue in
    averting or curing cramp, as having been consecrated by
    one of the kings of England on Good Friday.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cramp \Cramp\, v. t. [imp. & p. p. {Cramped} (kr[a^]mt; 215); p.
   pr. & vb. n. {Cramping}.]
   1. To compress; to restrain from free action; to confine and
    contract; to hinder.
    [1913 Webster]
 
       The mind my be as much cramped by too much knowledge
       as by ignorance.           --Layard.
    [1913 Webster]
 
   2. To fasten or hold with, or as with, a cramp.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to bind together; to unite.
    [1913 Webster]
 
       The . . . fabric of universal justic is well cramped
       and bolted together in all its parts. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To form on a cramp; as, to cramp boot legs.
    [1913 Webster]
 
   5. To afflict with cramp.
    [1913 Webster]
 
       When the gout cramps my joints.    --Ford.
    [1913 Webster]
 
   {To cramp the wheels of wagon}, to turn the front wheels out
    of line with the hind wheels, so that one of them shall be
    against the body of the wagon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cramp \Cramp\, a. [See {Cramp}, n.]
   Knotty; difficult. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Care being taken not to add any of the cramp reasons
      for this opinion.            --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cramp
   n 1: a painful and involuntary muscular contraction [syn:
      {spasm}, {cramp}, {muscle spasm}]
   2: a clamp for holding pieces of wood together while they are
     glued
   3: a strip of metal with ends bent at right angles; used to hold
     masonry together [syn: {cramp}, {cramp iron}]
   v 1: secure with a cramp; "cramp the wood"
   2: prevent the progress or free movement of; "He was hampered in
     his efforts by the bad weather"; "the imperialist nation
     wanted to strangle the free trade between the two small
     countries" [syn: {hamper}, {halter}, {cramp}, {strangle}]
   3: affect with or as if with a cramp
   4: suffer from sudden painful contraction of a muscle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top