ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slaying

S L EY1 IH0 NG   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slaying-, *slaying*, slay
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood slayingการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was awaiting arraignment on charges relating to the slaying...การฟ้องร้องในข้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารของ Mad Max (1979)
"Vampire slaying rocks L.A."--แวมไพร์นักฆ่า เขย่าความกลัวในแอลเอ No Such Thing as Vampires (2007)
- It's everywhere."Vampire slaying rocks L.A."แวมไพร์นักฆ่าเขย่าแอลเอ No Such Thing as Vampires (2007)
"Vampire slaying rocks L.A."?แวมไพร์เขย่าแอลเอ No Such Thing as Vampires (2007)
"Vampire slaying rocks L.A."--"แวมไพร์นักฆ่าเขย่าแอลเอ" Out of the Past (2007)
Are we slaying the giant troll after school today?แล้วนี่ห้องน้ำผู้หญิง ชั้นเข้าไปไม่ได้. Bridge to Terabithia (2007)
True. Almost 30% of all officer slayings are gang related.เรื่องจริง เกื่อบ 30% ของเจ้าหน้าที่ ที่ถูกฆ่าจะเกี่ยวกับแก๊ง Brothers in Arms (2008)
{\pos(194,215}He can wait till I finish slaying a guy in a skullcap and a pair of tights.เขารอได้จนกว่าฉันจะฆ่าผู้ชายใส่หมวกไม่มีขอบกับกางเกงรัดรูปเสร็จ Dying Changes Everything (2008)
And it ain't slaying dragons.และไม่ใช่ปราบมังกร Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
She appears to be slaying it.ดูเหมือนว่าเธอจะสังหารมัน Alice in Wonderland (2010)
Come, come. We simply must commence with the slaying and such.เอาเถอะ ที่เราต้องทำก็แค่สังหารเจ้านั่น Alice in Wonderland (2010)
All this talk of blood and slaying has put me off my tea.ทั้งหมดที่พูดนี่ก็มีแต่การนองเลือดแล้วก็ฆ่า มันทำให้ฉันหมดอารมณ์ที่จะดื่มชาเลย Alice in Wonderland (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAYING    S L EY1 IH0 NG
SLAYINGS    S L EY1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slaying    (v) slˈɛɪɪŋ (s l ei1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slay \Slay\, v. t. [imp. {Slew}; p. p. {Slain}; p. pr. & vb. n.
   {Slaying}.] [OE. slan, sl?n, sleen, slee, AS. sle['a]n to
   strike, beat, slay; akin to OFries. sl[=a], D. slaan, OS. &
   OHG. slahan, G. schlagen, Icel. sl[=a], Dan. slaae, Sw. sl?,
   Goth. slahan; perhaps akin to L. lacerare to tear to pieces,
   Gr. ????, E. lacerate. Cf. {Slaughter}, {Sledge} a hammer,
   {Sley}.]
   To put to death with a weapon, or by violence; hence, to
   kill; to put an end to; to destroy.
   [1913 Webster]
 
      With this sword then will I slay you both. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      I will slay the last of them with the sword. --Amos ix.
                          1.
   [1913 Webster]
 
      I'll slay more gazers than the basilisk. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To kill; murder; slaughter; butcher.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slaying
   n 1: unlawful premeditated killing of a human being by a human
      being [syn: {murder}, {slaying}, {execution}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top