ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homicide

HH AA1 M AH0 S AY2 D   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homicide-, *homicide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homicide[N] ฆาตกรรม, Syn. murder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homicide(ฮอม'มิไซดฺ) n.การฆ่าคน,ฆาตกรรม . ฆาตกร, Syn. manslaughter,murder

English-Thai: Nontri Dictionary
homicide(n) การฆาตกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homicideฆาตกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homicideการทำให้คนตาย, การฆ่าคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
homicideการทำให้คนตาย, การฆ่าคน [ดู manslaughter และ murder ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homicideการฆ่าคน [TU Subject Heading]
Homicide investigationการสืบสวนคดีฆ่าคน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Acts of homicide and cannibalism reported through the afternoon are contributable, at least in part, to these reactivated bodies.'รายงานฆาตกรรมและการกินเนื้อคน ตลอดช่วงบ่าย' 'อย่างน้อยส่วนนึง ก็เกิดจากศพพวกนี้' Night of the Living Dead (1990)
Homicide cops are usually smarter than that.พวกตำรวจคดีฆาตกรรม ฉลาดกว่านั้นอยู่แล้ว Basic Instinct (1992)
A Los Angeles neighborhood is shaken by a bank robbery... that ended in homicide and terror.ลอสแองเจลิสสั่นสะเทือนจากการปล้น ซึ่งจบลงด้วยการตายอย่างสยดสยอง Heat (1995)
My name is Sgt. Drucker, LAPD Homicide.ผมชื่อดรั๊คเกอร์ ตำรวจแอลเอ Heat (1995)
We got ourselves a homicide.เราจะได้ตัวฆาตกรจากในนี้ High Tension (2003)
This is Fernand. We got ourselves a homicide.เราจะได้คนที่ฆาตรรม Fernnand High Tension (2003)
Homicide case, Moon Jung-Sookคดีค่าตัวตาย,มูนจองสุก Uninvited (2003)
Sing. City Homicide.แล้วนี่นักสืบซิง จากแผนกฆาตกรรม Saw (2004)
Seate police are holding him in connection with a homicideตำรวจสถานี ซีเอท กักตัวไว้ ในข้อหา เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม Pilot (2004)
Hi, I'm Leland Stottlemeyer, San Francisco homicide.สวัสดีครับ ผมลีเเลนด์ สตอทเทิ้ลมีเยอร สังกัดหน่วยอาชญากรรมซานฟรานซิสโก Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Monk! could we get back to the quadruple homicide, please?มังค์ เรากลับมาคุยเรื่องคดีฆาตกรรม 4 ศพ กันต่อเถอะ ได้โปรด Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Mr. Leight, you're under arrest for four counts of premeditated homicide.คุณไลท์ คุณถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรม 4 ศพ โดยที่ขาดการไตร่ตรองก่อน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide   FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
วิสามัญฆาตกรรม[n. exp.] (wisāman khāttakam) EN: lawful homicide   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMICIDE    HH AA1 M AH0 S AY2 D
HOMICIDES    HH AA1 M AH0 S AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homicide    (n) hˈɒmɪsaɪd (h o1 m i s ai d)
homicides    (n) hˈɒmɪsaɪdz (h o1 m i s ai d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀人[shā rén, ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] homicide; to murder; to kill (a person), #5,190 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mord {m} | Morde {pl}homicide | homicides [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過失殺人[かしつさつじん, kashitsusatsujin] (n) negligent homicide [Add to Longdo]
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]
殺人課[さつじんか, satsujinka] (n) homicide department (of a police force) [Add to Longdo]
殺人鬼[さつじんき, satsujinki] (n) devilish homicide; cutthroat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homicide \Hom"i*cide\, n. [F., fr. L. homicidium, fr. homicida a
   man slayer; homo man + caedere to cut, kill. See {Homage},
   and cf. {Concise}, {Shed}, v. t.]
   1. The killing of one human being by another.
    [1913 Webster]
 
   Note: Homicide is of three kinds: justifiable, as when the
      killing is performed in the exercise of a right or
      performance of a duty; excusable, as when done,
      although not as duty or right, yet without culpable or
      criminal intent; and felonious, or involving what the
      law terms malice; the latter may be either manslaughter
      or murder. --Bouvier.
      [1913 Webster]
 
   2. One who kills another; a manslayer. --Chaucer. Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homicide
   n 1: the killing of a human being by another human being

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top