ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bloodthirsty

B L AH1 D TH ER2 S T IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bloodthirsty-, *bloodthirsty*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodthirstyadj. กระหายเลือด,เป็นฆาตกรรม,โหดร้าย, See also: bloodthirstiness n., Syn. cruel

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodthirsty(adj) กระหายเลือด,โหดร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He gets the audience into a fractured, frenzied, bloodthirsty state. I can't follow that....กระหายเลือด ผมไม่อยากต่อจากเขา Punchline (1988)
The Wachootoo are bloodthirsty.เผ่าวาชูตูเป็นพวกกระหายเลือด Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Leader of a bloodthirsty pirate crew... Now that you mention it...มาริโอที่เป็นศพไปแล้ว ก็เริ่มเคลื่อนไหวมาซะงั้น One Piece: Wan pîsu (1999)
Harry, you've seen the way that bloodthirsty beast of hers...แฮร์รี่ เธอก็เห็นวิธีที่ไอ้ สัตว์กระหายเลือดนั่นมันคอยดักซุ่มยังไง Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Evil, bloodthirsty.ปีศาจ, กระหายเลือด Bloodlust (2006)
You know, casper the bloodthirsty ghost.รู้ไหม... แคสเปอร์ผีกระหายเลือดไง The Usual Suspects (2006)
I just don't think he's the bloodthirsty asshole you make him out to be.แต่ไม่เชื่อว่า พระองค์กระหายเลือดเหมือนคุณหรอก เลิกพูดได้แล้ว The Mist (2007)
Like humans aren't bloodthirsty?แล้วคนนี่ไม่กินเลือดกันรึไงคะ Escape from Dragon House (2008)
The right for our sons and daughters to go to school without fear of molestation by a bloodthirsty predator in the playground or in the classroom.สิทธิของลูกหลานของเรา ที่จะไปโรงเรียนโดยไม่ถูกรุกราน จากพวกนักล่ากระหายเลือดตามสนามหญ้า The Fourth Man in the Fire (2008)
She's a bloodthirsty woman.ยังไงซะ- นางก็เป็นผู้หญิงกระหายเลือดสินะ Sita Sings the Blues (2008)
And right now, it is bloodthirsty and war-hungry, because that's who General Krantz is.และตอนนี้ มันเป็นพวกบ้าเลือด และกระหายสงคราม นั่นแหละ คือสิ่งที่ไอ้ นายพล คร้านทซ์เป็น The Mother Lode (2009)
I know that every single one of them is a vicious, bloodthirsty killer.ฉันรู้ว่า ทุกๆ ตัวในนั้น เป็นฆาตกรป่าเถื่อน Hard-Hearted Hannah (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าเลือด[ADJ] bloodthirsty, See also: cruel, blood crazed, Example: ทหารคนนี้ไม่ใช่ทหารบ้าเลือด แต่เป็นทหารที่ต้องการปกป้องชาติจนตัวตาย, Thai definition: ที่บันดาลโทสะอย่างไม่กลัวตาย เมื่อถูกทำร้ายถึงเลือดตกยางออก

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOODTHIRSTY    B L AH1 D TH ER2 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bloodthirsty    (j) blˈudθɜːʴstiː (b l u1 d th @@ s t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
血に飢える[ちにうえる, chiniueru] (exp,v1) to be bloodthirsty [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloodthirsty \Blood"thirst`y\, a.
   Eager to shed blood; cruel; sanguinary; murderous; having a
   bloodlust. -- {Blood"thirst`i*ness} (?), n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bloodthirsty
   adj 1: marked by eagerness to resort to violence and bloodshed;
       "bloody-minded tyrants"; "bloodthirsty yells"; "went
       after the collaborators with a sanguinary fury that
       drenched the land with blood"-G.W.Johnson [syn:
       {bloodthirsty}, {bloody-minded}, {sanguinary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top