Search result for

slaughter

(80 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slaughter-, *slaughter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slaughter[N] การฆ่าสัตว์เป็นอาหาร, Syn. butchery
slaughter[N] การฆ่าอย่างทารุณ, See also: การสังหารหมู่, การลอบสังหาร, Syn. massacre, assassination
slaughter[VT] การแพ้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
slaughter[VT] ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร, Syn. butcher
slaughter[VT] สังหารหมู่, See also: ฆ่าทารุณ, ลอบสังหาร, Syn. annihilate, massacre
slaughterhouse[N] โรงฆ่าสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slaughter(สลอ'เทอะ) vt.,n. (การ) ฆ่าสัตว์,ฆ่าเป็นอาหาร,ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง,สังหารหมู่., See also: slaughterer n., Syn. carnage,massacre
slaughterhousen. โรงฆ่าสัตว์, Syn. abattoir pl. slaughterhouses
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
slaughter(n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า
slaughter(vt) สังหาร,ฆ่า,เข่นฆ่า
slaughterhouse(n) โรงฆ่าสัตว์
slaughterous(adj) ทำลายล้างกัน,ฆ่าฟันกัน,โหดเหี้ยม,ทารุณ
manslaughter(n) การฆาตกรรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slaughtering and slaughter-housesการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain, I'm getting multiple flat lines across the board. Good God, they're being slaughtered.กัปตันค่ะ สัญญาณชีวิตหายไปเป็นจำนวนมากค่ะ พระเจ้า พวกเขาถูกฆ่า Dead Space: Downfall (2008)
They were slaughtered where they stood - my father, my mother, everyone.พวกมันฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้า พ่อของผม แม่ของผม ทุกๆคน Lancelot (2008)
You're going to be slaughtered.เรื่องของเจ้า แต่เจ้าควรอยู่นะ เถอะน่า วิล The Moment of Truth (2008)
You began this war when you threw me from the court and slaughter all of my kindท่านเป็นคนเริ่มมันก่อน เมื่อท่านเนรเทศข้าออกจากวัง และสังหารพรรคพวกของข้าทั้งหมด Excalibur (2008)
After the Black Shadows were slaughtered on their way to the shrine,หลังจากที่หน่วยเงาดำได้พ่ายแพ้ระหว่างทางไปที่สถานที่บูชา The Kingdom of the Winds (2008)
My hometown's turned into a fucking slaughterhouse.เมืองฉันกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์ Day of the Dead (2008)
I will slaughter without mercy.ขอพวกท่านฟื้นคืนมาในวันนี้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Are we meat for the slaughter house?ถ้าเราไม่เคลื่อนไหว มันก็เป็นแบบเดิม Gomorrah (2008)
I've slaughtered him!ฟังนะ Goemon (2009)
But I ran out of luck when I tried to... slaughter Taiko Hideyoshi and make history that way.แต่ว่า.. ก็ได้เห็นทุกคนมารวมตัวกันที่นี่แล้ว Goemon (2009)
You want to know why I had tried to slaughter Taiko Hideyoshi?ครั้งแล้วครั้งเล่า Goemon (2009)
Otherwise, I am leading my men to slaughter.ไม่งั้นผมคงต้องพาลูกน้องไปตายหมู่ Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slaughterThe lambs were slaughtered for market.
slaughterThe slaughter of the prisoners was a barbarous act.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงฆ่าสัตว์[N] slaughterhouse
โรงฆ่าสัตว์[N] slaughterhouse, Example: ผู้ร้ายกลับตัวกลับใจเปลี่ยนจากการฆ่าคนมาทำงานอยู่โรงฆ่าสัตว์, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: โรงฆ่าสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งจำหน่ายเป็นสินค้า
ล้ม[V] slaughter, See also: butcher, kill, Syn. ฆ่า, Example: ชาวชนบทมักล้มวัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับแขกที่มาเยือน
การนองเลือด[N] bloodshed, See also: slaughter, blood shedding, Syn. การฆ่าฟัน, การรบดุเดือด, การสังหาร, การทำลายล้าง, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้ก่อให้เกิดการนองเลือดครั้งใหญ่, Thai definition: การเสียเลือดเนื้อหรือล้มตายกันเป็นจำนวนมาก
ล้ม[V] slaughter, See also: kill, butcher, slay, Syn. ฆ่า, Example: เมื่อมีการจัดงาน ชาวบ้านจะล้มวัวเพื่อนำมาทำอาหารเลี้ยงแขก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
ไก่เชือดแล้ว[n. exp.] (kai cheūat laēo) EN: slaughtered chicken   FR: poulet découpé [m]
การฆ่าสัตว์[n. exp.] (kān khā sat) EN: slaughter   FR: abattage [m]
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide   FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
ล้ม[v.] (lom) EN: slaughter ; butcher ; kill   FR: tuer
เพชฌฆาต[n.] (phetchakhāt) EN: executioner ; hangman ; slaughterer   FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]
โรงฆ่าสัตว์[n.] (rōngkhāsat) EN: slaughterhouse ; abattoir ;   FR: abattoir [m]
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAUGHTER    S L AO1 T ER0
SLAUGHTERS    S L AO1 T ER0 Z
SLAUGHTERED    S L AO1 T ER0 D
SLAUGHTERING    S L AO1 T ER0 IH0 NG
SLAUGHTERINGS    S L AO1 T ER0 IH0 NG Z
SLAUGHTERHOUSE    S L AO1 T ER0 HH AW2 S
SLAUGHTERHOUSES    S L AO1 T ER0 HH AW2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slaughter    (v) (s l oo1 t @ r)
slaughters    (v) (s l oo1 t @ z)
slaughtered    (v) (s l oo1 t @ d)
slaughterer    (n) (s l oo1 t @ r @ r)
slaughterers    (n) (s l oo1 t @ r @ z)
slaughtering    (v) (s l oo1 t @ r i ng)
slaughterhouse    (n) (s l oo1 t @ h au s)
slaughterhouses    (n) (s l oo1 t @ h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Metzelei {f} | Metzeleien {pl}slaughter | slaughters [Add to Longdo]
Schwarzschlachtung {f}slaughter illicitly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]
皆殺し;鏖[みなごろし, minagoroshi] (n) massacre; annihilation; wholesale slaughter [Add to Longdo]
危険運転致死罪[きけんうんてんちしざい, kiken'untenchishizai] (n) vehicular manslaughter [Add to Longdo]
故殺[こさつ, kosatsu] (n,vs) manslaughter [Add to Longdo]
殺戮;殺りく[さつりく, satsuriku] (n,vs) (uk) slaughter; massacre [Add to Longdo]
惨殺[ざんさつ, zansatsu] (n,vs) slaughter; massacre [Add to Longdo]
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death [Add to Longdo]
畜殺[ちくさつ, chikusatsu] (n,vs) slaughtering (animals) [Add to Longdo]
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǎi, ㄗㄞˇ, ] slaughter; butcher; govern; rule; official [Add to Longdo]
宰杀[zǎi shā, ㄗㄞˇ ㄕㄚ, / ] slaughter; butcher [Add to Longdo]
[tú, ㄊㄨˊ, ] slaughter; slaughter man [Add to Longdo]
屠场[tú chǎng, ㄊㄨˊ ㄔㄤˇ, / ] slaughter-house; abattoir [Add to Longdo]
屠宰[tú zǎi, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ, ] slaughter; butcher [Add to Longdo]
屠宰场[tú zǎi chǎng, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ ㄔㄤˇ, / ] slaughterhouse; abattoir [Add to Longdo]
屠戮[tú lù, ㄊㄨˊ ㄌㄨˋ, ] slaughter; massacre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slaughter \Slaugh"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Slaughtered}; p.
   pr. & vb. n. {Slaughtering}.]
   1. To visit with great destruction of life; to kill; to slay
    in battle.
    [1913 Webster]
 
       Your castle is surprised; your wife and babes
       Savagely slaughtered.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To butcher; to kill for the market, as beasts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slaughter \Slaugh"ter\, n. [OE. slautir, slaughter, slaghter,
   Icel. sl[=a]tr slain flesh, modified by OE. slaught, slaht,
   slaughter, fr. AS. sleaht a stroke, blow; both from the root
   of E. slay. See {Slay}, v. t., and cf. {Onslaught}.]
   The act of killing. Specifically:
   (a) The extensive, violent, bloody, or wanton destruction of
     life; carnage.
     [1913 Webster]
 
        On war and mutual slaughter bent.  --Milton.
     [1913 Webster]
   (b) The act of killing cattle or other beasts for market.
     [1913 Webster]
 
   Syn: Carnage; massacre; butchery; murder; havoc.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slaughter
   n 1: the killing of animals (as for food)
   2: a sound defeat [syn: {thrashing}, {walloping}, {debacle},
     {drubbing}, {slaughter}, {trouncing}, {whipping}]
   3: the savage and excessive killing of many people [syn:
     {slaughter}, {massacre}, {mass murder}, {carnage},
     {butchery}]
   v 1: kill (animals) usually for food consumption; "They
      slaughtered their only goat to survive the winter" [syn:
      {butcher}, {slaughter}]
   2: kill a large number of people indiscriminately; "The Hutus
     massacred the Tutsis in Rwanda" [syn: {massacre},
     {slaughter}, {mow down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top