ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slay

S L EY1   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slay-, *slay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slay[VT] ฆ่าทารุณ, See also: สังหารโหด, สังหารหมู่, Syn. assassinate, murder, slaughter
slay[VT] ทำให้ประทับใจมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้หลงใหลมาก, ทำให้ตกตะลึงมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slay(สเล) {slew,slain,slaying,slays} vt. ฆ่า,เข่นฆ่า,สังหาร,ฆ่าตาย,ดับ,มีผลอย่างรุนแรง,ประทับใจมาก,ทำให้หลงไหล., See also: slayer n., Syn. murder,slaughter
blood slayingการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
slay(vt) สังหาร,ฆ่า,ฆ่าฟัน
mislay(vi) ทำพลัด,ทำหาย,วางผิดที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slayฆ่า, สังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a little early in the evening to slay someone.ยังหัวค่ำไปที่จะเก็บกวาด xXx: Return of Xander Cage (2017)
I will slay him, I swear.ข้าจะฆ่ามัน ข้าสาบาน No One (2016)
Slay your dragons.- ปราบมังกรร้ายให้เจ้า A Monster Calls (2016)
Honey, would you slay a dragon for me?ที่รักคะ คุณจะฆ่ามังกร เพื่อฉันไหม? Maiden Quest (2015)
You know how knights would slay dragons to win the princess?นายรู้เรื่องอัศวิน ที่ฆ่ามังกร เพื่อจะได้เจ้าหญิงไหม? Maiden Quest (2015)
You gonna slay me with that sword?จะสังหารข้า ด้วยดาบนั่นรึ? The Gift (2015)
We have just seen David slay Goliath!เราเพิ่งจะได้ชม เดวิดล้มโกไลแอท! The Longest Ride (2015)
When people find out I can't slay a pigeon...พอผู้คนรู้ว่าแค่นกพิราบ ข้ายังฆ่าไม่ได้... The Lion and the Rose (2014)
Will you be so cocky when I slay you in front of the whole world, you Yankee motherfucker?ถ้าฉันสังหารนายต่อหน้าประชาชีทั้งโลก ไอ้แยงกี้ เลวระยำ! The Interview (2014)
"At will, I could slay thousandsหากฉันต้องการฆ่าชาวเมืองนับพัน The Axeman Cometh (2013)
Wesley slays giant rats for love.วีสลีย์ฆ่าหนูยักษ์เพื่อความรัก A View to a Kill (2013)
I'd slay a dragon for you.ฉันจะฆ่ามังกรให้เธอ Pilot (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฆ่า[N] killer, See also: slayer, Syn. คนฆ่า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้ตาย
ฆ่าปิดปาก[V] kill, See also: slay, destroy, Example: พวกที่ข่มขืนนักเรียนบางรายลงทุนฆ่าปิดปากเด็กเลยทีเดียว, Thai definition: ฆ่าเสียเพื่อไม่ให้เปิดเผยความลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin   FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ประหาร[v.] (prahān) EN: put to death ; execute ; slay ; kill   FR: exécuter ; mettre à mort ; tuer
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAY    S L EY1
SLAYER    S L EY1 ER0
SLAYDEN    S L EY1 D AH0 N
SLAYDON    S L EY1 D AH0 N
SLAYING    S L EY1 IH0 NG
SLAYTER    S L EY1 T ER0
SLAYTON    S L EY1 T AH0 N
SLAYBACK    S L EY1 B AE2 K
SLAYINGS    S L EY1 IH0 NG Z
SLAYBAUGH    S L EY1 B AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slay    (v) slˈɛɪ (s l ei1)
slays    (v) slˈɛɪz (s l ei1 z)
slayer    (n) slˈɛɪər (s l ei1 @ r)
slayers    (n) slˈɛɪəz (s l ei1 @ z)
slaying    (v) slˈɛɪɪŋ (s l ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スレイヤー[, sureiya-] (n) slayer [Add to Longdo]
撃ち止める(P);打ち止める;打ち留める;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打留める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P) [Add to Longdo]
切り殺す;斬り殺す[きりころす, kirikorosu] (v5s,vt) to slay; to put somebody to the sword [Add to Longdo]
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P) [Add to Longdo]
切り伏せる[きりふせる, kirifuseru] (v1,vt) to slay; to cut down (a foe) [Add to Longdo]
切り立てる[きりたてる, kiritateru] (v1,vt) to cut; to slash; to slay all [Add to Longdo]
打ち放す[ぶちはなす, buchihanasu] (v5s) to unsheath a sword; to slay [Add to Longdo]
大上段[だいじょうだん, daijoudan] (n) raising a sword above one's head (to slay); haughty attitude [Add to Longdo]
討ち果す;討ち果たす;打ち果す;打ち果たす[うちはたす, uchihatasu] (v5s,vt) to slay; to kill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slay \Slay\, v. t. [imp. {Slew}; p. p. {Slain}; p. pr. & vb. n.
   {Slaying}.] [OE. slan, sl?n, sleen, slee, AS. sle['a]n to
   strike, beat, slay; akin to OFries. sl[=a], D. slaan, OS. &
   OHG. slahan, G. schlagen, Icel. sl[=a], Dan. slaae, Sw. sl?,
   Goth. slahan; perhaps akin to L. lacerare to tear to pieces,
   Gr. ????, E. lacerate. Cf. {Slaughter}, {Sledge} a hammer,
   {Sley}.]
   To put to death with a weapon, or by violence; hence, to
   kill; to put an end to; to destroy.
   [1913 Webster]
 
      With this sword then will I slay you both. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      I will slay the last of them with the sword. --Amos ix.
                          1.
   [1913 Webster]
 
      I'll slay more gazers than the basilisk. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To kill; murder; slaughter; butcher.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slay
   v 1: kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss
      ordered his enemies murdered" [syn: {murder}, {slay},
      {hit}, {dispatch}, {bump off}, {off}, {polish off},
      {remove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top