ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cutthroat

K AH1 T TH R OW2 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cutthroat-, *cutthroat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cutthroat[N] คนที่อันตราย
cutthroat[ADJ] โหดเหี้ยม, Syn. ruthless, cruel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cutthroatn. ฆาตรกร,มือมีด,มือมีดปาดข้อ adj. เป็นการฆาตกรรม,ทารุณ,โหดเหี้ยม, Syn. ruthless

English-Thai: Nontri Dictionary
cutthroat(n) ฆาตกร,มือมีด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
You put your faith in a clan of cutthroats who kill for money?ท่านไว้ใจพวกฆาตกรที่ฆ่าเพื่อเงินรึ The Scorpion King (2002)
Means either you thought it was a chance worth taking,making you a hypocrite, or you thought he'd fail,making you a cutthroat little pixie.นั่นหมายความว่า คุณคิดว่ามันคุมค่าที่จะใช้ประโยชน์จากมัน/nนั่นทำให้คุณเป็นพวกเสแสร้ง หรือคุณคิดว่าความล้มเหลวของเค้าจะทำให้คุณดูดีอย่างนั้นสิ The Right Stuff (2007)
Cutthroat bitch is your official title.ความโหดเหี้ยมคือหัวข้อหลักของคุณ 97 Seconds (2007)
If you want to win,you want cutthroat.ถ้าคุณอยากชนะ,คุณต้องโหดเหี้ยม 97 Seconds (2007)
We can't all be cutthroats and thieves.เราไม่ได้ฆ่าใคร หรือลักขโมยใครเขากิน 3:10 to Yuma (2007)
Next to basketball, its combination of singing and broadway-caliber choreography is the most cutthroat competition around.รองจากบาสเกตบอล/Nการที่ต้องผสานการร้อง ..กับการเต้นระดับบรอดเวย์ การแข่งขันจึงเอาเป็นเอาตายมาก Pilot (2009)
Cutthroat pirates...โจรสลัดจอมเชือดคอ Slack Tide (2009)
And they got into a cutthroat game of beer pong.พวกเขาก็ไปเล่นเกมส์ดื่มเบียร์แล้วใครจะเหม็นกว่ากันน่ะ Don't Walk on the Grass (2009)
Couture, quadrilles and cutthroat competition.นี่มันปีอะรัยแล้ว? ฉันให้คำใบ้นะ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
It's an extremely competitive, cutthroat sport.ใช่ มันเป็นกีฬาที่ขับเคี่ยว และเชือดเฉือนสุดๆ The Cornhusker Vortex (2009)
The cutthroat world of upper management?โลกแห่งการเชือดคอ เพื่อการจัดการที่ดีขึ้นไหม? The Devil You Know (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cutthroatCompetition in the domestic market is cutthroat.
cutthroatOur company failed to survive a cutthroat competition.

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTTHROAT    K AH1 T TH R OW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cutthroat    (n) kˈʌtθrout (k uh1 t th r ou t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halsabschneider {m} | Halsabschneider {pl}cutthroat | cutthroats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラウトサーモン;トラウト・サーモン[, torautosa-mon ; torauto . sa-mon] (n) Donaldson trout (hybrid of steelhead, cutthroat, and rainbow trout) (wasei [Add to Longdo]
殺人鬼[さつじんき, satsujinki] (n) devilish homicide; cutthroat [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cutthroat \Cut"throat`\ (k[u^]t"thr[=o]t`), n.
   One who cuts throats; a murderer; an assassin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cutthroat \Cut"throat`\, a.
   1. Murderous; cruel; barbarous.
    [1913 Webster]
 
   2. Ruthless; conducted without restraint; as, cutthroat
    competition.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cutthroat
   adj 1: ruthless in competition; "cutthroat competition";
       "bowelless readiness to take advantage" [syn:
       {cutthroat}, {fierce}, {bowelless}]
   n 1: someone who murders by cutting the victim's throat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top